PRÍL.3c Vzorec pre určenie neupraveného všeobecného dôchodkového veku pre príslušný ročník

PRÍL.3c
Vzorec pre určenie neupraveného všeobecného dôchodkového veku pre príslušný ročník
 kde
 NVDV  je neupravený všeobecný dôchodkový vek určený v rokoch zaokrúhlený
     na štyri desatinné miesta,
 ročník je príslušný ročník, pre ktorý sa určuje neupravený všeobecný
     dôchodkový vek,
 SDŽ  je stredná dĺžka života v kalendárnom roku a v referenčnom veku,
     vykázaná štatistickým úradom, spoločná pre mužov a ženy,
 r   je kalendárny rok, v ktorom sa určuje neupravený všeobecný dôchodkový
     vek pre príslušný ročník na účel ustanovenia všeobecného dôchodkového
     veku pre príslušný ročník všeobecne záväzným právnym predpisom podľa
     § 65 ods. 8, 
 rv   je referenčný vek, ktorý je neupravený všeobecný dôchodkový vek osôb
     narodených v kalendárnom roku, ktorý bezprostredne predchádza
     príslušnému ročníku, zaokrúhlený na celé roky nadol.