PRÍL.3aa Vzorec pre určenie dôchodkovej hodnoty

PRÍL.3aa
Vzorec pre určenie dôchodkovej hodnoty
             PMr-1 
  ADHr = ADHr-1 x [1 + (----- - 1) x 0,95]
             PMr-2 
 
 kde:
 ADH je aktuálna dôchodková hodnota,
 PM je priemerná mesačná mzda v hospodárstve Slovenskej republiky zistená
   štatistickým úradom za tretí štvrťrok kalendárneho roka,
 r  je kalendárny rok, od ktorého sa upravuje aktuálna dôchodková hodnota.