PRÍL.1 ZOZNAM CHORÔB Z POVOLANIA

PRÍL.1
ZOZNAM CHORÔB Z POVOLANIA
------------------------------------------------------------------


Číslo   Choroba z povolania        Podmienky vzniku


------------------------------------------------------------------


1.  Choroba z olova alebo z jeho    K číslam 1 - 18:


   zlúčenín              Pri výrobe, spracovaní,


                     používaní, doprave


                     uvedených látok alebo


                     ak sa tieto látky


                     v uvedených prípadoch


                     vyskytujú ako


                     vedľajšie produkty,


                     medziprodukty alebo


                     odpadové látky.


 2.  Choroba z fosforu alebo


   z jeho zlúčenín

 3.  Choroba z fluóru alebo


   z jeho zlúčenín

 4.  Choroba z ortuti alebo


   z jej zlúčenín

 5.  Choroba z arzénu alebo


   z jeho zlúčenín

 6.  Choroba z mangánu alebo


   z jeho zlúčenín

 7.  Choroba z kadmia alebo


   z jeho zlúčenín

 8.  Choroba z vanádia alebo


   z jeho zlúčenín

 9.  Choroba z chrómu alebo


   z jeho zlúčenín

10.  Choroba zo sírouhlíka

11.  Choroba zo sírovodíka

12.  Choroba z oxidu uhoľnatého

13.  Choroba z kyanovodíka alebo


   z kyanidov

14.  Choroba z benzénu alebo


   z jeho homológov

15.  Choroba z nitrozlúčenín


   a z aminozlúčenín benzénu


   alebo jeho homológov

16.  Choroba z halogenizovaných


   uhľovodíkov

17.  Choroba z esterov kyseliny


   dusičnej

18.  Choroba z bojových látok


   alebo z chemických látok


   s rovnakým účinkom, aký


   majú bojové látky

19.  Choroba z ionizujúceho       K číslam 19 - 20:


   žiarenia a zo žiarenia       Pri vystavení uvedenému


   s obdobným účinkom         nebezpečenstvu.

20.  Choroba z elektromagnetického


   žiarenia vrátane laseru

21.  Rakovina kože            Pri výrobe, spracovaní,


                     používaní, doprave


                     škodlivín vyvolávajúcich


                     rakovinu kože.

22.  Kožné choroby okrem rakoviny    Pri vystavení vplyvu


   kože a prenosné kožné choroby    chemických, fyzikálnych


                     (okrem ionizujúceho


                     žiarenia) a biologických


                     škodlivín v pracovnom


                     prostredí a pri práci


                     vyvolávajúcej


                     profesionálne dermatózy.

23.  Rakovina pľúc z rádioaktívnych   Pri vystavení uvedenému


   látok                nebezpečenstvu.

24.  Infekčné choroby a parazitárne   Pri práci, kde je 


   choroby okrem tropických      preukázateľný kontakt s 


   infekčných chorôb a parazitárnych  týmito chorobami alebo s 


   chorôb a chorôb prenosných     infekčným materiálom ako 


   zo zvierat na ľudí         súčasť plnenia pracovných 


                     úloh alebo pracovných


                     činností.


                             


25.  Tropické prenosné a parazitárne   Pri vystavení uvedenému


   choroby               nebezpečenstvu.

26.  Choroby prenosné zo zvierat     Pri vystavení uvedenému


   na ľudí buď priamo, alebo      nebezpečenstvu vrátane


   prostredníctvom prenášačov     nakladania, vykladania


                     a dopravy takýchto zvierat.

27.  Choroba vyvolaná prácou       Pri vystavení uvedenému


   v hyperbarických alebo       nebezpečenstvu.


   hypobarických podmienkach

28.  Choroba z vibrácií - ochorenie   Pri kontakte so zdrojmi


   kostí, kĺbov, svalov, ciev     vibrácií.


   a nervov končatín spôsobené


   vibráciou

29.  Choroba z dlhodobého, nadmerného  Pri vystavení uvedenému


   a jednostranného zaťaženia     nebezpečenstvu.


   končatín - ochorenie kostí,


   kĺbov, šliach a nervov


   končatín

30.  Choroba lakťového nervu       Pri nútenej polohe


   z mechanických vplyvov       horných končatín.

31.  Choroba dolných dýchacích ciest   Pri vystavení uvedenému


   a pľúc spôsobená hliníkovým     nebezpečenstvu.


   prachom z hliníkových zliatin


   (zaprášenie pľúc hliníkom


   - fibróza pľúc)

32.  Choroba z berýlia a z jeho     Pri vystavení uvedenému


   zlúčenín              nebezpečenstvu.

33.  Choroba zaprášenia pľúc prachom   Pri vystavení uvedenému


   obsahujúcim oxid kremičitý     nebezpečenstvu.


   (silikóza, silikotuberkulóza)


   vrátane (uhľokopskej)


   pneumokoniózy:


   a) s typickými rtg. znakmi


     s prihliadnutím na


     dynamiku choroby,


   b) v spojení s aktívnou


     tuberkulózou

34.  Choroba zaprášenia pľúc       Pri vystavení uvedenému


   azbestovým prachom (azbestóza)   nebezpečenstvu.


   a) s typickými rtg. znakmi,


   b) v spojení s pľúcnou rakovinou

35.  Choroba pri výrobe tvrdokovov    Pri vystavení uvedenému


                     nebezpečenstvu.

36.  Choroba dolných dýchacích      Pri práci s Thomasovou


   ciest a pľúc z Thomasovej múčky   múčkou.

37.  Bronchiálna astma (záduch)     Pri preukázaní činností


                     s látkami s alergizujúcim


                     účinkom a pri pôsobení


                     senzibilizujúcich


                     a dráždivých činiteľov.

38.  Porucha sluchu z hluku,       Pri vystavení


   pri ktorej dosahuje         nadmernému hluku.


   strata sluchu podľa


   Fowlera pri poškodených


   mladších ako 30 rokov


   najmenej 40%.


   Pri poškodených


   nad 30 rokov sa uvedená


   hranica každé dva roky


   zvyšuje o 1% až do


   dosiahnutia 50 rokov


   veku poškodeného,


   odkedy už musí prevyšovať


   strata sluchu 50%

39.  Sivý zákal             Pri vystavení nadmernému


                     pôsobeniu krátkovlnných


                     tepelných lúčov.

40.  Nystagmus              V baniach pri mínerských


                     prácach.

41.  Rozdutie pľúc fúkačov        Pri vystavení uvedenému


   skla a hudobníkov na        nebezpečenstvu.


   dychové nástroje

42.  a) Ťažká hyperkinetická dysfónia,  Pri vystavení zvýšenej


     uzlíky na hlasivkách alebo    hlasovej námahe, najmä


     ťažká nedomykavosť hlasiviek,  v divadlách, školách,


     ktoré znemožňujú výkon      profesionálnych hlasových


     povolania kladúceho zvýšené   telesách, profesionálnych


     nároky na hlas          kultúrnych podnikoch


   b) Ťažká fonasténia         a zábavných podnikoch.


                     Pri speve sólistu.

43.  Bronchopulmonálne choroby      Pri vystavení uvedenému


   spôsobené prachom z bavlny     nebezpečenstvu.


   (byssinóza), ľanu, konopí


   alebo sisalu

44.  Vonkajšie alergické alveolitídy   Pri vystavení uvedenému


   a ich následky spôsobené      nebezpečenstvu.


   vdychovaním organických prachov


   typu farmárske pľúca

45.  Alergické choroby horných      Pri plnení pracovných


   dýchacích ciest s dokázanou     úloh, činností


   precitlivenosťou na alergény    s alergizujúcimi látkami


   z pracovného prostredia       a pri pôsobení


   poškodeného             senzibilizujúcich a


                     dráždivých činiteľov,


                     ktoré sú za


                     také uznané.

46.  Nádorové choroby vznikajúce     Pri vystavení riziku


   následkom práce s dokázanými    chemickej karcinogenity


   chemickými karcinogénmi       a karcinogén dokázaný


   v pracovnom prostredí        v jeho pracovnom prostredí


   poškodeného a prejavujúce      je s prevažnou mierou


   sa u neho v príslušných       pravdepodobnosti


   cieľových orgánoch, ktoré      posúdením Celoslovenskej


   nie sú uvedené v tomto zozname   komisie na posudzovanie


                     chorôb z povolania uznaný


                     za hlavný príčinný faktor


                     vzniku danej nádorovej


                     choroby.

47.  Iné poškodenie zdravia z práce.   Pri vykonávaní práce,


   Ide o poškodenie zdravia z práce,  ktorá je preukázateľne


   ktoré nie je ani pracovným úrazom, a v porovnateľnej miere


   ani chorobou z povolania uvedenou  s inými chorobami


   v tomto zozname           z povolania uvedenými


                     v     tomto zozname v príčinnej


                     súvislosti so zisteným


                     poškodením zdravia a táto


                     súvislosť je posúdená


                     Celoslovenskou komisiou


                     na posudzovanie chorôb


                     z povolania.


-----------------------------------------------------------------------