PRÍL.1 ZOZNAM CHORÔB Z POVOLANIA

PRÍL.1
ZOZNAM CHORÔB Z POVOLANIA
------------------------------------------------------------------
Číslo   Choroba z povolania        Podmienky vzniku
------------------------------------------------------------------
1.  Choroba z olova alebo z jeho    K číslam 1 - 18:
   zlúčenín              Pri výrobe, spracovaní,
                     používaní, doprave
                     uvedených látok alebo
                     ak sa tieto látky
                         v uvedených prípadoch
                     vyskytujú ako
                     vedľajšie produkty,
                     medziprodukty alebo
                     odpadové látky.
 2.  Choroba z fosforu alebo
   z jeho zlúčenín

 3.  Choroba z fluóru alebo
   z jeho zlúčenín

 4.  Choroba z ortuti alebo
   z jej zlúčenín

 5.  Choroba z arzénu alebo
   z jeho zlúčenín

 6.  Choroba z mangánu alebo
   z jeho zlúčenín

 7.  Choroba z kadmia alebo
   z jeho zlúčenín

 8.  Choroba z vanádia alebo
   z jeho zlúčenín

 9.  Choroba z chrómu alebo
   z jeho zlúčenín

10.  Choroba zo sírouhlíka

11.  Choroba zo sírovodíka

12.  Choroba z oxidu uhoľnatého

13.  Choroba z kyanovodíka alebo
   z kyanidov

14.  Choroba z benzénu alebo
   z jeho homológov

15.  Choroba z nitrozlúčenín
   a z aminozlúčenín benzénu
   alebo jeho homológov

16.  Choroba z halogenizovaných
   uhľovodíkov

17.  Choroba z esterov kyseliny
   dusičnej

18.  Choroba z bojových látok
   alebo z chemických látok
   s rovnakým účinkom, aký
   majú bojové látky

19.  Choroba z ionizujúceho       K číslam 19 - 20:
   žiarenia a zo žiarenia       Pri vystavení uvedenému
   s obdobným účinkom         nebezpečenstvu.

20.  Choroba z elektromagnetického
   žiarenia vrátane laseru

21.  Rakovina kože            Pri výrobe, spracovaní,
                     používaní, doprave
                     škodlivín vyvolávajúcich
                     rakovinu kože.

22.  Kožné choroby okrem rakoviny    Pri vystavení vplyvu
   kože a prenosné kožné choroby    chemických, fyzikálnych
                     (okrem ionizujúceho
                     žiarenia) a biologických
                     škodlivín v pracovnom
                     prostredí a pri práci
                     vyvolávajúcej
                     profesionálne dermatózy.

23.  Rakovina pľúc z rádioaktívnych   Pri vystavení uvedenému
   látok                nebezpečenstvu.

24.  Infekčné choroby a parazitárne   Pri práci, kde je 
   choroby okrem tropických      preukázateľný kontakt s 
   infekčných chorôb a parazitárnych  týmito chorobami alebo s 
   chorôb a chorôb prenosných     infekčným materiálom ako 
   zo zvierat na ľudí         súčasť plnenia pracovných 
                     úloh alebo pracovných
                     činností.
                             
25.  Tropické prenosné a parazitárne   Pri vystavení uvedenému
   choroby               nebezpečenstvu.

26.  Choroby prenosné zo zvierat     Pri vystavení uvedenému
   na ľudí buď priamo, alebo      nebezpečenstvu vrátane
   prostredníctvom prenášačov     nakladania, vykladania
                     a dopravy takýchto zvierat.

27.  Choroba vyvolaná prácou       Pri vystavení uvedenému
   v hyperbarických alebo       nebezpečenstvu.
   hypobarických podmienkach

28.  Choroba z vibrácií - ochorenie   Pri kontakte so zdrojmi
   kostí, kĺbov, svalov, ciev     vibrácií.
   a nervov končatín spôsobené
   vibráciou

29.  Choroba z dlhodobého, nadmerného  Pri vystavení uvedenému
   a jednostranného zaťaženia     nebezpečenstvu.
   končatín - ochorenie kostí,
   kĺbov, šliach a nervov
   končatín

30.  Choroba lakťového nervu       Pri nútenej polohe
   z mechanických vplyvov       horných končatín.

31.  Choroba dolných dýchacích ciest   Pri vystavení uvedenému
   a pľúc spôsobená hliníkovým     nebezpečenstvu.
   prachom z hliníkových zliatin
   (zaprášenie pľúc hliníkom
   - fibróza pľúc)

32.  Choroba z berýlia a z jeho     Pri vystavení uvedenému
   zlúčenín              nebezpečenstvu.

33.  Choroba zaprášenia pľúc prachom   Pri vystavení uvedenému
   obsahujúcim oxid kremičitý     nebezpečenstvu.
   (silikóza, silikotuberkulóza)
   vrátane (uhľokopskej)
   pneumokoniózy:
   a) s typickými rtg. znakmi
     s prihliadnutím na
     dynamiku choroby,
   b) v spojení s aktívnou
     tuberkulózou

34.  Choroba zaprášenia pľúc       Pri vystavení uvedenému
   azbestovým prachom (azbestóza)   nebezpečenstvu.
   a) s typickými rtg. znakmi,
   b) v spojení s pľúcnou rakovinou

35.  Choroba pri výrobe tvrdokovov    Pri vystavení uvedenému
                     nebezpečenstvu.

36.  Choroba dolných dýchacích      Pri práci s Thomasovou
   ciest a pľúc z Thomasovej múčky   múčkou.

37.  Bronchiálna astma (záduch)     Pri preukázaní činností
                     s látkami s alergizujúcim
                     účinkom a pri pôsobení
                     senzibilizujúcich
                     a dráždivých činiteľov.

38.  Porucha sluchu z hluku,       Pri vystavení
   pri ktorej dosahuje         nadmernému hluku.
   strata sluchu podľa
   Fowlera pri poškodených
   mladších ako 30 rokov
   najmenej 40%.
   Pri poškodených
   nad 30 rokov sa uvedená
   hranica každé dva roky
   zvyšuje o 1% až do
   dosiahnutia 50 rokov
   veku poškodeného,
   odkedy už musí prevyšovať
   strata sluchu 50%

39.  Sivý zákal             Pri vystavení nadmernému
                     pôsobeniu krátkovlnných
                     tepelných lúčov.

40.  Nystagmus              V baniach pri mínerských
                     prácach.

41.  Rozdutie pľúc fúkačov        Pri vystavení uvedenému
   skla a hudobníkov na        nebezpečenstvu.
   dychové nástroje

42.  a) Ťažká hyperkinetická dysfónia,  Pri vystavení zvýšenej
     uzlíky na hlasivkách alebo    hlasovej námahe, najmä
     ťažká nedomykavosť hlasiviek,  v divadlách, školách,
     ktoré znemožňujú výkon      profesionálnych hlasových
     povolania kladúceho zvýšené   telesách, profesionálnych
     nároky na hlas          kultúrnych podnikoch
   b) Ťažká fonasténia         a zábavných podnikoch.
                     Pri speve sólistu.

43.  Bronchopulmonálne choroby      Pri vystavení uvedenému
   spôsobené prachom z bavlny     nebezpečenstvu.
   (byssinóza), ľanu, konopí
   alebo sisalu

44.  Vonkajšie alergické alveolitídy   Pri vystavení uvedenému
   a ich následky spôsobené      nebezpečenstvu.
   vdychovaním organických prachov
   typu farmárske pľúca

45.  Alergické choroby horných      Pri plnení pracovných
   dýchacích ciest s dokázanou     úloh, činností
   precitlivenosťou na alergény    s alergizujúcimi látkami
   z pracovného prostredia       a pri pôsobení
   poškodeného             senzibilizujúcich a
                     dráždivých činiteľov,
                     ktoré sú za
                     také uznané.

46.  Nádorové choroby vznikajúce     Pri vystavení riziku
   následkom práce s dokázanými    chemickej karcinogenity
   chemickými karcinogénmi       a karcinogén dokázaný
   v pracovnom prostredí        v jeho pracovnom prostredí
   poškodeného a prejavujúce      je s prevažnou mierou
   sa u neho v príslušných       pravdepodobnosti
   cieľových orgánoch, ktoré      posúdením Celoslovenskej
   nie sú uvedené v tomto zozname   komisie na posudzovanie
                     chorôb z povolania uznaný
                     za hlavný príčinný faktor
                     vzniku danej nádorovej
                     choroby.

47.  Iné poškodenie zdravia z práce.   Pri vykonávaní práce,
   Ide o poškodenie zdravia z práce,  ktorá je preukázateľne
   ktoré nie je ani pracovným úrazom, a v porovnateľnej miere
   ani chorobou z povolania uvedenou  s inými chorobami
   v tomto zozname           z povolania uvedenými
                     v tomto zozname v príčinnej
                     súvislosti so zisteným
                     poškodením zdravia a táto
                     súvislosť je posúdená
                     Celoslovenskou komisiou
                     na posudzovanie chorôb
                     z povolania.
-----------------------------------------------------------------------