ODDIEL G – POSTIHNUTIE KONČATÍN Všeobecné posudkové hľadisko: Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa rozsahu

ODDIEL G – POSTIHNUTIE KONČATÍN
Všeobecné posudkové hľadisko:

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa rozsahu a straty častí končatín po poranení, vrodených alebo získaných chýb, zostávajúcich následkov po operáciách a úrazoch, zápalových a degeneratívnych ochoreniach. Pri určovaní miery poklesu schopnosti zárobkovej činnosti pri posudzovaní postihnutia horných končatín treba vychádzať z postihnutia dominantnej končatiny. Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti pri amputačných stratách vychádza z funkcie kýpťov a susedných kĺbov.
Položka      Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu


                              schopnosti


                              zárobkovej


                              činnosti v %


--------------------------------------------------------------------------


  1.   Aseptické nekrózy               


      


      Posudkové hľadisko:


      Po aktívnom štádiu sa miera poklesu


      schopnosti zárobkovej činnosti určí podľa


      pretrvávajúcej funkčnej poruchy


      na postihnutom kĺbe končatiny.


      


  2.   Strata oboch horných končatín od zápästí      75 - 80


      a vyššie


      


  3.   Strata jednej hornej a jednej dolnej        75 - 80


      končatiny


      


  4.   Strata jednej hornej končatiny v ramennom   


      kĺbe alebo krátky kýpeť ramena


      


      a) na dominantnej končatine             75 - 80


      b) na nedominantnej končatine            50 - 70


      c) s menej rozsiahlymi amputačnými stratami     40 - 60


       hornej končatiny


      


  5.   Stuhnutie ramenného kĺbu v priaznivej polohe  


      pri dobre pohyblivom ramennom pletenci


      


      a) na nedominantnej                 15 - 25


      b) na dominantnej                  25 - 35


      


  6.   Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu     


      


      a) na nedominantnej                 10 - 15


      b) na dominantnej                  15 - 25


      


  7.   Habituálne vykĺbenie ramena          


      


      a) ojedinelé vykĺbenie                10


      b) častejšie vykĺbenie (alebo vykývaný kĺb)  


       s obmedzením výkonnosti končatiny


       1. na nedominantnej               15 - 20


       2. na dominantnej                20 - 30


      c) vykĺbenia sternoklavikulárne alebo        15 - 20


       akromioklavikulárne s obmedzením funkcie


       končatiny


      


  8.   Pseudoartróza kľúčnej kosti             5-10


      


  9.   Stav po zlomenine ramennej kosti zhojenej   


      v nepriaznivom postavení so značným


      obmedzením funkcie končatiny (stavy


      po vykonanej endoprotéze ramenného kĺbu,


      s obmedzením pohyblivosti kĺbu)


      


      a) na nedominantnej                 20 - 30


      b) na dominantnej                  30 - 40


      


  10.   Chronická radiálna a ulnárna epikondylitída  


      s poruchou funkcie končatiny pri záťaži


      (s ľahkým postihnutím motorickej inervácie


      a poruchami cievneho zásobenia)


      


      a) postihnutie jednej končatiny           10 - 15


      b) postihnutie oboch končatín            20 - 25


      


  11.   Stuhnutie v lakťovom kĺbe           


      


      a) v priaznivom postavení           


       1. na nedominantnej               25 - 35


       2. na dominantnej                35 - 45


      b) v nepriaznivom postavení          

    
       1. na nedominantnej                45


       2. na dominantnej                45 - 50


      


  12.   Obmedzenie pohyblivosti v lakťovom kĺbe    


      


      a) ľahkého stupňa, pri voľnej rotačnej        10


       pohyblivosti predlaktia


      b) ťažšieho stupňa (vrátane obmedzenia     


       rotačnej pohyblivosti predlaktia)


       1. na nedominantnej               20 - 25


       2. na dominantnej                25 - 35


      


  13.   Izolované obmedzenie rotačnej pohyblivosti   


      predlaktia


      


      a) v priaznivom postavení (stredné pronačné  


       postavenie)


       1. na nedominantnej                10


       2. na dominantnej                 20


      b) v nepriaznivom postavení          


       1. na nedominantnej                20


       2. na dominantnej                 30


      


  14.   Vykývaný lakťový kĺb              


      


      a) na nedominantnej                  20


      b) na dominantnej                   30


      


  15.   Pseudoartróza predlaktia            


      


      a) na nedominantnej                 20 - 30


      b) na dominantnej                  35 - 45


      


  16.   Stav po zlomenine vretennej kosti a lakťové     10 - 15


      zahojenie s ľahkou dislokáciou


      


  17.   Stav po zlomenine kosti/kostí predlaktia    


      (vretennej a lakťovej) zhojené s dislokáciou


      a s poruchou funkcie susedných kĺbov


      


      a) na nedominantnej                 25 - 35


      b) na dominantnej                  35 - 45


      


  18.   Stuhnutie zápästného kĺbu           


      


      a) v priaznivom postavení               10


       (ľahká dorzálna extenzia)


      b) v nepriaznivom postavení          


       1. na nedominantnej                15


       2. na dominantnej                 25


      


  19.   Obmedzenie pohybu v zápästnom kĺbe       


      


      a) nepatrného stupňa              


       1. na nedominantnej                 5


       2. na dominantnej                 10


      b) závažnejšieho stupňa            


       1. na nedominantnej                10


       2. na dominantnej                 20


      


  20.   Zle zahojené alebo nezahojené zlomeniny    


      zápästných kostí, jednej záprstnej kosti


      alebo viacerých záprstných kostí s poruchou


      funkcie ruky


      


      a) na nedominantnej                 10 - 30


      b) na dominantnej                  35 - 45


      


  21.   Stuhnutie kĺbov palca na ruke v priaznivom   


      postavení


      


      a) na nedominantnej                  5


      b) na dominantnej                   15


  22.   Stuhnutie jedného prsta            


      


      a) na nedominantnej                  5


      b) na dominantnej                   10


      


  23.   Strata koncového článku a polovice základného 


      článku palca ruky


      


      a) na nedominantnej                  5


      b) na dominantnej                   15


      


  24.   Strata všetkých článkov palca             25


      na dominantnej ruke


      


  25.   Strata jedného prsta ruky (okrem palca)       10 -15


      


  26.   Strata troch prstov ruky II + III + IV     


      


      a) dominantnej končatiny               25


      b) nedominantnej končatiny              20


      


  27.   Strata všetkých desiatich prstov          70 - 80


      na oboch rukách


      


  28.   Strata úchopovej schopnosti ruky        


      


      a) na nedominantnej                  50


      b) na dominantnej                  60 - 70


      


  29.   Nervové poškodenie               


      


 29.1.  Nervové poškodenie hornej končatiny         60 - 70


      - plexus brachialis


      


 29.2.  Poškodenie hornej časti plexus brachialis      40 - 50


      


 29.3.  Poškodenie dolnej časti plexus brachialis      50 - 60


      


 29.4.  Nervus axillaris                  20 - 25


      


 29.5.  Nervus radialis, celý nerv             25 - 35


      


 29.6.  Nervus radialis - stredná časť alebo        10 - 20


      dolná časť


      


 29.7.  Nervus ulnaris - horná časť alebo dolná časť    25 - 35


      


 29.8.  Nervus medianus - horná časť            25 - 35


      


 29.9.  Nervus medianus - dolná časť             30


      


 29.10.  Nervus radialis a nervus axillaris         35 - 45


      


 29.11.  Nervus radialis a nervus ulnaris          35 - 45


      


 29.12.  Nervus radialis a nervus medianus          35 - 45


      


 29.13.  Nervus radialis, ulnaris a medianus         40 - 50


      v oblasti predlaktia


      


  30.   Strata oboch dolných končatín            75 - 80


      v predkolení a vyššie


      


  31.   Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom      60 - 75


      kĺbe alebo s veľmi krátkym kýpťom stehna


      


  32.   Strata jednej dolnej končatiny v stehne       50 - 60


      


  33.   Strata jednej dolnej končatiny         


      


      a) v predkolení                   45 - 50


      b) v priehlavku alebo v Chopartovom kĺbe      40 - 45


      


  34.   Strata palca nohy so stratou hlavičky I.      10 - 20


      priehlavkovej kosti alebo strata iného prsta


      


  35.   Strata II. - V. prsta alebo I. - III.        15 - 20


      prsta nohy


      


  36.   Strata všetkých prstov jednej nohy         20 - 30


      


  37.   Strata všetkých prstov oboch nôh          30 - 60


      podľa stavu kýpťa


      


  38.   Stuhnutie oboch bedrových kĺbov           70 - 80


      v nepriaznivom postavení


      


  39.   Stuhnutie jedného bedrového kĺbu v priaznivom    30 - 45


      postavení (flexia 20 stupňov, vonkajšia


      rotácia 20 stupňov, stredné postavenie medzi


      abdukciou a addukciou)


      


  40.   Stuhnutie jedného bedrového kĺbu          50 - 60


      v nepriaznivom postavení


      


  41.   Obmedzenie pohybu bedrových kĺbov       


      


 41.1.  Ľahkého stupňa                 


                                 10


      a) jednostranné


      b) obojstranné                    20


      


 41.2.  Stredného stupňa                


      


      a) jednostranné                   20 - 25


      b) obojstranné                   40 - 45


 41.3.  Ťažkého stupňa                 


      


      a) jednostranné                   40 - 50


      b) obojstranné                   70 - 75


      


  42.   Pseudoartróza kŕčka stehennej kosti         50 - 60


      


  43.   Stavy po zlomenine stehennej kosti       


      (kŕčka, diafýzy, epikondylu) liečené


      konzervatívne aj osteosyntézou, príp.


      endoprotézou


                                20 - 30


      a) pri dobrej funkcii končatiny


      b) s porušenou funkciou končatiny          45 - 60


       (výrazná deformácia, svalová atrofia,


       porucha motorickej inervácie, skrátenie


       o 4 cm a viac)


      


  44.   Stavy po vykonanej endoprotéze bedrového,   


      kolenného kĺbu


      


 44.1.  Jednostranná (totálna endoprotéza)         35 - 45


      


 44.2.  Obojstranná (totálna endoprotéza)       


      


      a) bez funkčného obmedzenia pohybu         45 - 55


      b) so závažným obmedzením pohybu          60 - 75


                             


      Posudkové hľadisko:


      Pri endoprotézach kĺbov je miera poklesu


      schopnosti zárobkovej činnosti závislá od


      pretrvávajúcej poruchy pohyblivosti a vplyvu


      záťaže na končatinu (napr. porucha motorickej


      inervácie, výrazná svalová atrofia, skrátenie


      končatiny viac ako o 4 cm ).


      


  45.   Stuhnutie oboch kolenných kĺbov           70 - 80


      


  46.   Stuhnutie jedného kolenného kĺbu        


      


      a) v priaznivom postavení              40 - 45


       (ohnutie približne 10 stupňov)


      b) v nepriaznivom postavení                 50 - 60


      


  47.   Uvoľnenie väzivového aparátu kolena      


      


      a) svalovo kompenzovateľné             10 - 20


      b) vyžadujúce spevnenie podporným aparátom     25 - 35


       podľa postavenia a osovej odchýlky


       a porušenie funkcie končatiny


      c) nestabilné koleno s pretrvávajúcou        40 - 50


       instabilitou aj pri používaní podporného


       aparátu, resp. použitia pevných ortéz


      


  48.   Trvalé následky po vybratí menisku       


      


      a) pri dobrej stabilite a rozsahu pohybu       10


      b) pri stredne ťažkej poruche            20 - 30


      c) pri ťažkej poruche funkcie kolenného kĺbu    30 - 45


      


  49.   Zlomenina pately nezhojená, s obmedzenou      30 - 40


      extenziou kolena, neistou chôdzou, nutnosťou


      používania podporného aparátu


      


  50.   Obmedzenie pohybu v oboch kolenných kĺboch   


      


      a) ľahkého stupňa                   10


      b) stredného stupňa                 25 - 35


      c) ťažkého stupňa                  50 - 60


      


  51.   Stav po zlomenine tíbie            


      


      a) dobre zhojená                    5


      b) zhojená so skrátením, v nesprávnom uhlovom    30 - 40


       postavení a s porušenou funkciou končatiny


      


  52.   Pseudoartróza tíbie                 30 - 50


      


  53.   Stav po zlomenine vonkajšieho a vnútorného   


      členka


      


      a) dobre zahojené                  10 - 20


      b) zhojená v nepriaznivom postavení         30 - 40


       s porušenou funkciou pohybu v končatine


      


  54.   Stuhnutie horného členkového kĺbu       


      


      a) v priaznivom postavení (stuhnutie členka     20 - 35


       v neutrálnom postavení kĺbu)


      b) v nepriaznivom postavení             40 - 50


      


  55.   Stuhnutie dolného členkového kĺbu       


      


      a) v priaznivom postavení              15 - 20


       (stredné postavenie)


      b) v nepriaznivom postavení             30 - 40


      


  56.   Stuhnutie horného a dolného členkového kĺbu  


      


      a) v priaznivom postavení               35


      b) v nepriaznivom postavení             35 - 45


  57.   Pes equinovarus a iné poškodenia funkcie nohy 


      (stavy po zlomenine pätnej kosti, podľa


      poruchy funkcie nohy, s ťažkou deformáciou


      a poruchou chôdze ťažkého stupňa


      


      a) jednostranné postihnutie             30 - 40


      b) obojstranné postihnutie             50 - 60


      


  58.   Nervové poruchy úplné, jednostranné      


      


 58.1.  Plexus lumbosacralis                65 - 70


      


 58.2.  Nervus femoralis                  40 - 45


      


 58.3.  Nervus ischiadicus                 50 - 70


      


 58.4.  Nervus tibialis                   30 - 45


      


 58.5.  Nervus fibularis                  30 - 45


      


      Posudkové hľadisko:              


      V miere poklesu zárobkovej činnosti


      sú zahrnuté aj poruchy vazomotorické


      a trofické. Čiastočné poruchy inervácie


      nervov sa hodnotia tretinovými hodnotami.


      Stredne ťažké motorické poruchy sa hodnotia


      polovičnými hodnotami. Senzitívne poruchy


      inervácie pre celú dolnú končatinu sa


      hodnotia tridsiatimi percentami. Izolované


      senzitívne poruchy inervácie sa nehodnotia.