ODDIEL F – STAVY PO ÚRAZOCH Položka Druh zdravotného postihnutia Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti v % ————————————————————————-

ODDIEL F – STAVY PO ÚRAZOCH
Položka     Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu
                              schopnosti
                              zárobkovej
                              činnosti v %
-------------------------------------------------------------------------
  1.   Stavy po zlomeninách kostí lebky (stavy    
     po kraniocerebrálnych poraneniach)
     
     a) bez postihnutia mozgových funkcií         5-10
     b) ľahká porucha mozgových funkcií         15 - 20
     c) stredne ťažká porucha mozgových funkcií     30 - 40
     d) ťažká porucha s podstatným obmedzením      50 - 75
       celkovej výkonnosti
     e) ťažká porucha narušujúca integritu       80 - 100
       mozgových funkcií
     
  2.   Stavy po zlomeninách čeľuste          
     
     zle zahojené, s defektom, s ovplyvnením      10 - 20
     inervácie, žuvania, mimiky, hlasu
     
  3.   Stavy po zlomeninách skeletu hrudníka     
     
 3.1.  Stavy po úrazoch hrudníka, sériové zlomeniny  
     rebier, zlomeniny sterna so závažným
     obmedzením pohybu hrudníka a hrudnej steny,
     podľa stupňa poruchy pľúcnych funkcií
     a srdcovej činnosti
     
     Posudkové hľadisko:              
     Miera poklesu zárobkovej činnosti sa určí
     podľa stupňa poruchy uvedenej v kapitole
     VIII oddiele B položke 5 a v kapitole IX
     oddiele A položke 1.
     
 3.2.  Následné stavy bez poruchy pľúcnych funkcií      10
     a srdcovej činnosti
     
  4.   Stavy po úrazoch panvy, zlomeninách      
     panvových kostí a symfýzy, stavy
     po zlomeninách krížovej kosti a kostrče
     
     a) ľahképoruchy obmedzujúce dlhé státie      10 - 15
       a chôdzu, s miernymi subjektívnymi
       ťažkosťami
     b) stredne ťažké poruchy statiky a dynamiky    30 - 40
       chrbtice a dolných končatín
     c) ťažké poruchy pohybu, s trvalým dráždením    70 - 80
       nervov, poruchou funkcie zvieračov,
       so závažnými parézami a svalovými
       atrofiami
     
     Posudkové hľadisko:              
     Porušenie celistvosti panvového pletenca
     s poruchou statiky a dynamiky chrbtice,
     funkcie dolných končatín sa posúdi podľa
     zostávajúcich porúch.