ODDIEL E – DORZOPATIA, DEFORMUJÚCA DORZOPATIA A SPONDYLOPATIA Položka Druh zdravotného postihnutia Miera poklesu schopnosti

ODDIEL E – DORZOPATIA, DEFORMUJÚCA DORZOPATIA A SPONDYLOPATIA
Položka     Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu


                              schopnosti


                              zárobkovej


                              činnosti v %


-------------------------------------------------------------------------


  1.   Stavy po zlomeninách tŕňových výbežkov        10


     alebo priečnych výbežkov stavcov


     


  2.   Stavy po zlomenine tela stavca,        


     vrodené chyby


     


     a) bez účinku na statiku               10


     b) s miernym účinkom na statiku,           20


       s deformáciou chrbtice, príznaky


       v stoji a pri chôdzi


     c) s výrazným účinkom na statiku          30 - 40


       (s obmedzením pohybu v danom úseku),


       s deformáciou, občasnými prejavmi


       svalového a nervového dráždenia,


       slabosťou svalového korzetu


     


  3.   Degeneratívne zmeny na chrbtici        


     a medzistavcových platničkách


     


     a) bez účinku na statiku               10


     b) s miernym funkčným postihnutím,         20 - 35


       s prejavmi nervového a svalového


       dráždenia (napr. syndróm


       cervikokraniálny, cervikobrachiálny,


       lumbálny, lumbosakrálny a syndróm


       sakroiliakálneho skĺbenia blokády


       stavcov), slabosť svalového korzetu,


       obmedzenie pohybu v postihnutom úseku


     c) s trvalým ťažkým postihnutím funkcie      40 - 50


       a často recidivujúcimi, dlhotrvajúcimi


       prejavmi dráždenia nervov a svalov,


       s ťažkou poruchou statiky a dynamiky


       chrbtice, s výraznou poruchou svalového


       korzetu


     


  4.   Stavy po operácii chrbtice a medzistavcových  


     platničiek, stavy po úraze chrbtice


     


     a) s miernym reziduálnym funkčným nálezom     10 - 20


     b) často recidivujúce prejavy nervového      35 - 45


       a svalového dráždenia, slabosť svalového


       korzetu chrbta s podstatným obmedzením


       celkovej výkonnosti organizmu


     c) s nepriaznivým reziduálnym funkčným       70 - 80


       nálezom a trvalými prejavmi dráždenia


       nervov, s parézami a so svalovými


       atrofiami a poruchou funkcie zvieračov


     


  5.   Ostatné postihnutia chrbtice (vrodené alebo  


     získané deformácie) s poruchou funkcie


     


     a) ľahkého stupňa                   10


     b) stredného stupňa (napr. vo viacerých      35 - 45


       pohybových segmentoch vyjadreným


       obmedzením až stuhnutím chrbtice,


       pri skolióze 40 - 75 stupňov


       pri klinových stavcoch, motýlikovitých


       stavcoch, pri fixovanom okrúhlom chrbte


       s tvorbou gibbusu)


     c) ťažkého stupňa (napr. stuhnutie viacerých    60 - 70


       stavcov chrbtice, používanie trupovej


       ortézy, ktorá zahŕňa tri časti chrbtice,


       extrémne skoliózy s otočným sklzom,


       spondylolistéza so sklzom o 2/3 tela


       stavca)


     


  6.   Scheuermannova choroba             


     


     a) s ťažkou poruchou funkcie (akútny stav)      20


     b) po stabilizácii zdravotného stavu         10


       (spravidla po piatich rokoch)


     


  7.   Bechterevova choroba (ankylozujúca       


     spondylartritída)


     


     a) ľahkého stupňa                 20 - 30


     b) stredného stupňa - IV. stupeň (súčasné     40 - 50


       stuhnutie niekoľkých častí chrbtice


       a periférnych kĺbov alebo bedrových kĺbov


       s pretrvávajúcou klinickou aktivitou


       a progresiou napriek liečbe, bez ohľadu


       na stupeň postihnutia chrbtice)


     c) ťažkého stupňa - V. stupeň so stuhnutím     60 - 80


       viacerých úsekov chrbtice alebo veľkých


       kĺbov, s poruchami ventilácie


     


     Posudkové hľadisko:              


     Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti


     sa určí podľa priebehu, aktivity a funkčných


     porúch chrbtice, potvrdených rtg.


     diagnostikou     chrbtice.