ODDIEL E – DORZOPATIA, DEFORMUJÚCA DORZOPATIA A SPONDYLOPATIA Položka Druh zdravotného postihnutia Miera poklesu schopnosti

ODDIEL E – DORZOPATIA, DEFORMUJÚCA DORZOPATIA A SPONDYLOPATIA
Položka     Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu
                              schopnosti
                              zárobkovej
                              činnosti v %
-------------------------------------------------------------------------
  1.   Stavy po zlomeninách tŕňových výbežkov        10
     alebo priečnych výbežkov stavcov
     
  2.   Stavy po zlomenine tela stavca,        
     vrodené chyby
     
     a) bez účinku na statiku               10
     b) s miernym účinkom na statiku,           20
       s deformáciou chrbtice, príznaky
       v stoji a pri chôdzi
     c) s výrazným účinkom na statiku          30 - 40
       (s obmedzením pohybu v danom úseku),
       s deformáciou, občasnými prejavmi
       svalového a nervového dráždenia,
       slabosťou svalového korzetu
     
  3.   Degeneratívne zmeny na chrbtici        
     a medzistavcových platničkách
     
     a) bez účinku na statiku               10
     b) s miernym funkčným postihnutím,         20 - 35
       s prejavmi nervového a svalového
       dráždenia (napr. syndróm
       cervikokraniálny, cervikobrachiálny,
       lumbálny, lumbosakrálny a syndróm
       sakroiliakálneho skĺbenia blokády
       stavcov), slabosť svalového korzetu,
       obmedzenie pohybu v postihnutom úseku
     c) s trvalým ťažkým postihnutím funkcie      40 - 50
       a často recidivujúcimi, dlhotrvajúcimi
       prejavmi dráždenia nervov a svalov,
       s ťažkou poruchou statiky a dynamiky
       chrbtice, s výraznou poruchou svalového
       korzetu
     
  4.   Stavy po operácii chrbtice a medzistavcových  
     platničiek, stavy po úraze chrbtice
     
     a) s miernym reziduálnym funkčným nálezom     10 - 20
     b) často recidivujúce prejavy nervového      35 - 45
       a svalového dráždenia, slabosť svalového
       korzetu chrbta s podstatným obmedzením
       celkovej výkonnosti organizmu
     c) s nepriaznivým reziduálnym funkčným       70 - 80
       nálezom a trvalými prejavmi dráždenia
       nervov, s parézami a so svalovými
       atrofiami a poruchou funkcie zvieračov
     
  5.   Ostatné postihnutia chrbtice (vrodené alebo  
     získané deformácie) s poruchou funkcie
     
     a) ľahkého stupňa                   10
     b) stredného stupňa (napr. vo viacerých      35 - 45
       pohybových segmentoch vyjadreným
       obmedzením až stuhnutím chrbtice,
       pri skolióze 40 - 75 stupňov
       pri klinových stavcoch, motýlikovitých
       stavcoch, pri fixovanom okrúhlom chrbte
       s tvorbou gibbusu)
     c) ťažkého stupňa (napr. stuhnutie viacerých    60 - 70
       stavcov chrbtice, používanie trupovej
       ortézy, ktorá zahŕňa tri časti chrbtice,
       extrémne skoliózy s otočným sklzom,
       spondylolistéza so sklzom o 2/3 tela
       stavca)
     
  6.   Scheuermannova choroba             
     
     a) s ťažkou poruchou funkcie (akútny stav)      20
     b) po stabilizácii zdravotného stavu         10
       (spravidla po piatich rokoch)
     
  7.   Bechterevova choroba (ankylozujúca       
     spondylartritída)
     
     a) ľahkého stupňa                 20 - 30
     b) stredného stupňa - IV. stupeň (súčasné     40 - 50
       stuhnutie niekoľkých častí chrbtice
       a periférnych kĺbov alebo bedrových kĺbov
       s pretrvávajúcou klinickou aktivitou
       a progresiou napriek liečbe, bez ohľadu
       na stupeň postihnutia chrbtice)
     c) ťažkého stupňa - V. stupeň so stuhnutím     60 - 80
       viacerých úsekov chrbtice alebo veľkých
       kĺbov, s poruchami ventilácie
     
     Posudkové hľadisko:              
     Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
     sa určí podľa priebehu, aktivity a funkčných
     porúch chrbtice, potvrdených rtg.
     diagnostikou chrbtice.