ODDIEL C – INÉ CHOROBY MÄKKÉHO TKANIVA, SYNOVIÁLNEJ BLANY A ŠĽACHY Položka Druh zdravotného postihnutia Miera poklesu schopnosti

ODDIEL C – INÉ CHOROBY MÄKKÉHO TKANIVA, SYNOVIÁLNEJ BLANY A ŠĽACHY
Položka     Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu


                              schopnosti


                              zárobkovej


                              činnosti v %


-------------------------------------------------------------------------


  1.   Iné ochorenia mäkkého tkaniva, synoviálnej   


     blany a šľachy


     


     a) ľahké formy, zriedka recidivujúce,       10 - 15


       s miernou poruchou funkcie postihnutého


       systému, s opakovanými subjektívnymi


       ťažkosťami, pri záťaži v stoji


       a pri chôdzi, ak je obmedzená pohyblivosť


       končatín pri záťaži


     b) dlhotrvajúce neprogredujúce formy, občas    25 - 35


       recidivujúce, s menšou poruchou funkcie


       kĺbu (obmedzenie funkcie o 1/3),


       so značnými subjektívnymi ťažkosťami,


       stacionárnym röntgenovým nálezom,


       prípadne s občasným laboratórnym


       zápalovým nálezom s postihnutím jedného


       kĺbu i viacerých kĺbov, s výrazným


       obmedzením výkonnosti organizmu


     c) ťažké formy, neovplyvniteľné liečbou,      60 - 80


       trvale aktívne, progredujúce, s výraznými


       deštruktívnymi röntgenovými zmenami


       a ťažkou poruchou funkcie, postihujúce


       niekoľko kĺbov