ODDIEL C – INÉ CHOROBY MÄKKÉHO TKANIVA, SYNOVIÁLNEJ BLANY A ŠĽACHY Položka Druh zdravotného postihnutia Miera poklesu schopnosti

ODDIEL C – INÉ CHOROBY MÄKKÉHO TKANIVA, SYNOVIÁLNEJ BLANY A ŠĽACHY
Položka     Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu
                              schopnosti
                              zárobkovej
                              činnosti v %
-------------------------------------------------------------------------
  1.   Iné ochorenia mäkkého tkaniva, synoviálnej   
     blany a šľachy
     
     a) ľahké formy, zriedka recidivujúce,       10 - 15
       s miernou poruchou funkcie postihnutého
       systému, s opakovanými subjektívnymi
       ťažkosťami, pri záťaži v stoji
       a pri chôdzi, ak je obmedzená pohyblivosť
       končatín pri záťaži
     b) dlhotrvajúce neprogredujúce formy, občas    25 - 35
       recidivujúce, s menšou poruchou funkcie
       kĺbu (obmedzenie funkcie o 1/3),
       so značnými subjektívnymi ťažkosťami,
       stacionárnym röntgenovým nálezom,
       prípadne s občasným laboratórnym
       zápalovým nálezom s postihnutím jedného
       kĺbu i viacerých kĺbov, s výrazným
       obmedzením výkonnosti organizmu
     c) ťažké formy, neovplyvniteľné liečbou,      60 - 80
       trvale aktívne, progredujúce, s výraznými
       deštruktívnymi röntgenovými zmenami
       a ťažkou poruchou funkcie, postihujúce
       niekoľko kĺbov