ODDIEL C – CHRONICKÝ ÚNAVOVÝ SYNDRÓM (CFS) Položka Druh zdravotného postihnutia Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti

ODDIEL C – CHRONICKÝ ÚNAVOVÝ SYNDRÓM (CFS)
Položka     Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu
                             schopnosti
                             zárobkovej
                             činnosti v %
-----------------------------------------------------------------------
 1.  Chronický únavový syndróm           
    
    a) stredná forma so závažným poklesom        30 - 40
      celkovej výkonnosti organizmu
    b) ťažká forma so stratou zárobkovej        70 - 80
      schopnosti z hľadiska duševných
      a telesných schopností
    
    Posudkové hľadisko:
    Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
    sa určí pri klinicky dokázanom CFS,
    s pozitivitou všetkých hlavných kritérií,
    pri pozitivite aspoň šiestich vedľajších
    symptómov a aspoň troch fyzikálnych kritérií
    (podľa Holmesa).