ODDIEL C – CHOROBY TENKÉHO ČREVA A HRUBÉHO ČREVA Položka Druh zdravotného postihnutia Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti

ODDIEL C – CHOROBY TENKÉHO ČREVA A HRUBÉHO ČREVA
Položka      Druh zdravotného postihnutia      Miera poklesu


                              schopnosti


                              zárobkovej


                              činnosti v %


-------------------------------------------------------------------------


  1.   Chronický zápal čriev, divertikulóza,     


      čiastočná resekcia čreva alebo iné črevné


      poruchy, bez klinických prejavov


      


      a) s trvalými symptómami (napr. hnačky,      20 - 25


       spazmy čriev niekoľkokrát denne,


       obmedzenie výkonnosti organizmu)


      b) so zníženým stavom výživy, pokles       30 - 60


       hmotnosti, poruchy črevnej pasáže,


       anémia, krvácanie


      


  2.   Ulcerózna kolitída, idiopatická        


      proktokolitída, Crohnova choroba


      


      a) pokojové štádium (žiadne alebo nepatrné    10 - 20


       zníženie výkonnosti organizmu, výživy,


       občasné hnačky, žiadne odchýlky


       v laboratórnych nálezoch)


      b) hemoragické, purulentné štádium        30 - 40


       (znížená výkonnosť organizmu, poruchy


       výživy, časté hnačky, poruchy črevnej


       pasáže, kolonoskopicky dokázaná mierna


       aktivita, patologický laboratórny nález,


       recidívy choroby)


      c) floridné štádium s komplikáciami (tvorba    60 - 70


       vredov a polypov, ťažká malnutrícia,


       fistula, perforácia, poruchy črevnej


       pasáže s podstatným znížením výkonnosti


       organizmu)


      


  3.   Črevná malabsorpcia (napr. celiakia,     


      sprue, malabsorpcia spôsobená intoleranciou


      a pod.)


      


      a) bez podstatných klinických prejavov      10 - 20


       pri diéte a zavedenej terapii


      b) s obmedzením výkonnosti organizmu,       30 - 40


       poruchou výživy, pri nedostatočnej


       odpovedi na liečbu a diétny režim


      c) pokročilé formy rezistentné na liečbu,     50 - 60


       zlý stav výživy, znížená výkonnosť


       organizmu


      


  4.   Zhubný nádor čreva a konečníka        


      


      a) po odstránení lokalizovaných črevných     50 - 60


       nádorov, časti hrubého čreva alebo rekta


      b) s vytvorenou kolostómiou, počas        70 - 80


       onkologickej liečby


      c) po stabilizácii zdravotného stavu         50


       (spravidla po dvoch rokoch)


      d) s ukončenou liečbou s trvalou         50 - 70


       kolostómiou


      e) neliečiteľné formy                90


      


  5.   Vyvrátenie konečníka, hemoroidy a rektálna  


      píšťala


      


      a) s trvalými príznakmi (hnačky, spazmy,     10 - 20


       občasné krvácanie alebo sekrécia


       z konečníka)


      b) s komplikáciami (opakované poruchy       30 - 50


       pasáže, stav po resekcii čreva, trvalá


       sekrécia z konečníka)


      c) s úplnou inkontinenciou zvierača        80 - 90


      


      Posudkové hľadisko:              


      Miera poklesu schopnosti zárobkovej


      činnosti sa určí podľa polohy a rozsahu


      operovanej časti čreva, vplyvu na zvierač


      a črevnú stenu, s prihliadnutím na celkový


      stav organizmu.


      


  6.   Fistula v okolí konečníka           


      


      a) s občasnou sekréciou               10


      b) vyvrátenie konečníka, umelý vývod       60 - 80


       konečníka, secernujúca sterkonálna


       znečisťujúca fistula


      


  7.   Zrasty pobrušnice               


      


      s poruchami pasáže                20 - 30