ODDIEL C – CHOROBY TENKÉHO ČREVA A HRUBÉHO ČREVA Položka Druh zdravotného postihnutia Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti

ODDIEL C – CHOROBY TENKÉHO ČREVA A HRUBÉHO ČREVA
Položka      Druh zdravotného postihnutia      Miera poklesu
                              schopnosti
                              zárobkovej
                              činnosti v %
-------------------------------------------------------------------------
  1.   Chronický zápal čriev, divertikulóza,     
      čiastočná resekcia čreva alebo iné črevné
      poruchy, bez klinických prejavov
      
      a) s trvalými symptómami (napr. hnačky,      20 - 25
       spazmy čriev niekoľkokrát denne,
       obmedzenie výkonnosti organizmu)
      b) so zníženým stavom výživy, pokles       30 - 60
       hmotnosti, poruchy črevnej pasáže,
       anémia, krvácanie
      
  2.   Ulcerózna kolitída, idiopatická        
      proktokolitída, Crohnova choroba
      
      a) pokojové štádium (žiadne alebo nepatrné    10 - 20
       zníženie výkonnosti organizmu, výživy,
       občasné hnačky, žiadne odchýlky
       v laboratórnych nálezoch)
      b) hemoragické, purulentné štádium        30 - 40
       (znížená výkonnosť organizmu, poruchy
       výživy, časté hnačky, poruchy črevnej
       pasáže, kolonoskopicky dokázaná mierna
       aktivita, patologický laboratórny nález,
       recidívy choroby)
      c) floridné štádium s komplikáciami (tvorba    60 - 70
       vredov a polypov, ťažká malnutrícia,
       fistula, perforácia, poruchy črevnej
       pasáže s podstatným znížením výkonnosti
       organizmu)
      
  3.   Črevná malabsorpcia (napr. celiakia,     
      sprue, malabsorpcia spôsobená intoleranciou
      a pod.)
      
      a) bez podstatných klinických prejavov      10 - 20
       pri diéte a zavedenej terapii
      b) s obmedzením výkonnosti organizmu,       30 - 40
       poruchou výživy, pri nedostatočnej
       odpovedi na liečbu a diétny režim
      c) pokročilé formy rezistentné na liečbu,     50 - 60
       zlý stav výživy, znížená výkonnosť
       organizmu
      
  4.   Zhubný nádor čreva a konečníka        
      
      a) po odstránení lokalizovaných črevných     50 - 60
       nádorov, časti hrubého čreva alebo rekta
      b) s vytvorenou kolostómiou, počas        70 - 80
       onkologickej liečby
      c) po stabilizácii zdravotného stavu         50
       (spravidla po dvoch rokoch)
      d) s ukončenou liečbou s trvalou         50 - 70
       kolostómiou
      e) neliečiteľné formy                90
      
  5.   Vyvrátenie konečníka, hemoroidy a rektálna  
      píšťala
      
      a) s trvalými príznakmi (hnačky, spazmy,     10 - 20
       občasné krvácanie alebo sekrécia
       z konečníka)
      b) s komplikáciami (opakované poruchy       30 - 50
       pasáže, stav po resekcii čreva, trvalá
       sekrécia z konečníka)
      c) s úplnou inkontinenciou zvierača        80 - 90
      
      Posudkové hľadisko:              
      Miera poklesu schopnosti zárobkovej
      činnosti sa určí podľa polohy a rozsahu
      operovanej časti čreva, vplyvu na zvierač
      a črevnú stenu, s prihliadnutím na celkový
      stav organizmu.
      
  6.   Fistula v okolí konečníka           
      
      a) s občasnou sekréciou               10
      b) vyvrátenie konečníka, umelý vývod       60 - 80
       konečníka, secernujúca sterkonálna
       znečisťujúca fistula
      
  7.   Zrasty pobrušnice               
      
      s poruchami pasáže                20 - 30