ODDIEL B – SLUCH Všeobecné posudkové hľadisko: Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa miery zníženia sluchu

ODDIEL B – SLUCH
Všeobecné posudkové hľadisko:

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa miery zníženia sluchu pre reč, prítomnosti ušných šelestov, bolestí, porúch rovnováhy, závratov alebo porúch reči.
Porucha sluchu sa hodnotí v % podľa Fowlera na frekvencii 500 – 4 000 Hz.
Úplná hluchota znamená, že sluchovo postihnutý s akýmkoľvek zosilnením zvuku nevníma zvuk, len prípadné vibrácie (strata počutia 100%, viac ako 90 dB).
Praktická hluchota znamená, že sluchovo postihnutý vybavený načúvacím prístrojom vníma zvuk hovorovej reči (strata počutia 85 – 90%, viac ako 70 dB), ale nerozumie.
Nedoslýchavosť znamená, že sluchovo postihnutý vybavený načúvacím prístrojom v tichej miestnosti, v ktorej úroveň rušivých zvukov nepresahuje 50 dB, rozumie bez odzerania zmyslu vyslovených jednoduchých viet aspoň na 90%.
Položka     Druh zdravotného postihnutia      Miera poklesu
                            schopnosti
                            zárobkovej
                            činnosti v %
----------------------------------------------------------------------
  1.  Obojstranná úplná hluchota (100% podľa        50
     Fowlera, 100 dB)
     
  2.  Obojstranná praktická hluchota (viac ako       45
     85% - 90% podľa Fowlera, viac ako 70 dB)
     
  3.  Obojstranná úplná alebo praktická         60 - 80
     hluchota s ťažkým porušením komunikačných
     schopností v hovorovej reči a sociálnou
     dezintegráciou
     
  4.  Obojstranná ťažká nedoslýchavosť         35 - 45
     (80% podľa Fowlera, 60 - 65 dB)
     
  5.  Obojstranná stredne ťažká nedoslýchavosť     20 - 25
     (55% podľa Fowlera, 40 - 45 dB)
     
  6.  Obojstranná ľahká nedoslýchavosť           10
     (25% podľa Fowlera, 30 - 40 dB)
     
  7.  Objektivizované poruchy rovnováhy     
     (poruchy vestibulárneho ústrojenstva)
     
     a) ľahká forma (ľahká neistota stoja,        5-15
      mierne prejavy závratov pri celodennom
      zaťažení, pri vyššej psychickej
      a fyzickej záťaži)
     b) stredne ťažká forma (výraznejšia        15 - 25
      neistota a prejavy závratov pri
      celodenných zaťaženiach alebo
      opakované prudké závraty
      s vegetatívnymi prejavmi, prípadne
      s nevoľnosťou, zvracaním pri
      psychickej a fyzickej záťaži)
     c) ťažká forma (prudké závraty, neistota     70 - 80
      pri chôdzi, státí a iných
      fyziologických zaťaženiach, prípadne
      pri neschopnosti bez opory ísť alebo
      stáť)
     
  8.  Komplikovaný chronický zápal           20 - 40
     stredného ucha
     
  9.  Zhubné nádory v oblasti hlavy a krku    
     (nádory jazyka, tonzíl a nosohltana)
     
     a) po odstránení nádoru, počas            80
      onkologickej liečby
     b) neliečiteľné formy zhubných nádorov        90
     c) po stabilizácii zdravotného stavu       30 - 50
      (spravidla po dvoch rokoch)
     d) po stabilizácii zdravotného stavu         80
      s úplnou stratou hlasu