ODDIEL B – OSTEOPATIA A CHONDROPATIA Položka Druh zdravotného postihnutia Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti v % ————————————————————————-

ODDIEL B – OSTEOPATIA A CHONDROPATIA
Položka      Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu
                              schopnosti
                              zárobkovej
                              činnosti v %
-------------------------------------------------------------------------
  1.  Osteoporóza (bez ohľadu na etiológiu),     
     osteomalácia, osteopatia, iné metabolické
     ochorenia chrbtice a kĺbov
     
     a) ľahká forma - metabolické ochorenie kostí    10 - 15
      zvyšujúce riziko zlomenín a ovplyvňujúce
      výkonnosť organizmu, osteoporóza stanovená
      denzitometrickým vyšetrením, T-skóre
      do -2,5
     b) stredne ťažká forma osteoporózy a iné      35 - 45
      metabolické ochorenia kostí s prítomnosťou
      jedného alebo viacerých zlomenín stavcov
      s následným obmedzením pohyblivosti,
      vplyvom na statiku chrbtice, občasnými
      prejavmi nervového a svalového dráždenia,
      slabosťou svalového korzetu, s podstatným
      poklesom výkonnosti a značným ovplyvnením
      pohyblivosti, T-skóre nad -2,5
     c) ťažká forma osteoporózy (T-skóre nad       60 - 70
      -4,0 so zvýšenou lámavosťou kostí
      a s patologickými zlomeninami, ťažká
      deformácia chrbtice a dlhých kostí)
      a iných metabolických ochorení kostí
      s prítomnými viacerými zlomeninami stavcov
      s následným ťažkým obmedzením
      pohyblivosti, s výraznými deformitami
      chrbtice s vplyvom na statiku,
      pretrvávajúcimi alebo častými prejavmi
      nervového a svalového dráždenia, slabosťou
      svalového korzetu, bez ohľadu na T-skóre
     
  2.  Sudeckova dystrofia               
     
     a) mierna forma                   15 - 25
     b) ťažká forma alebo nepriaznivá lokalizácia    35 - 45
     
     Posudkové hľadisko:               
     Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
     sa určí podľa stupňa, rozsahu funkčnej
     poruchy a lokalizácie procesu.
     
  3.  Chronická osteomyelitída            
     
     a) ľahkého stupňa (lokalizovaná, s nepatrnou    10 - 20
      aktivitou procesu, drobné hnisanie
      vo fistule)
     b) stredného stupňa (mierna trvalá sekrécia     35 - 45
      z fistuly, známky aktivity v laboratórnych
      nálezoch)
     c) ťažkého stupňa (časté ataky s horúčkou,     60 - 80
      zreteľná infiltrácia mäkkých častí,
      hnisanie a vylučovanie sekvestrov, známky
      aktivity v laboratórnych nálezoch)
      s alteráciou celkového stavu
     
                             
     Posudkové hľadisko:
     Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
     sa určí podľa funkčného postihnutia
     vyplývajúceho z lokalizácie, rozsahu
     a aktivity procesu s jej účinkami na celkový
     stav a prípadné následné choroby
     (napr.anémiu,amyloidózu).
     
  4.  Chondrodystrofia                
     
     a) telesná výška (malý vzrast) nedosahuje      40 - 50
      120 cm
     b) s ťažkými deformáciami končatín, hrudníka    70 - 80
      a obmedzením výkonnosti organizmu,
      zníženou pohyblivosťou, poruchami
      ventilácie; telesná výška do 100 cm