ODDIEL B – HYPERIMÚNNE STAVY Položka Druh zdravotného postihnutia Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti v % ———————————————————————–

ODDIEL B – HYPERIMÚNNE STAVY
Položka     Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu
                             schopnosti
                             zárobkovej
                             činnosti v %
-----------------------------------------------------------------------
 1.  Systémové ochorenia spojivového tkaniva    
    
    a) poruchy ľahkého stupňa              10 - 20
    b) poruchy stredného stupňa             30 - 40
    c) poruchy ťažkého stupňa              60 - 70
    
    Posudkové hľadisko:              
    Pri určení miery poklesu schopnosti
    zárobkovej činnosti sa vychádza z funkčného
    postihnutia organizmu, aktivity chorobného
    procesu, vplyvu na celkový stav organizmu
    a prípadných ďalších komplikácií.