ODDIEL B – CHOROBY ŽALÚDKA Všeobecné posudkové hľadisko: Pri organických a funkčných ochoreniach žalúdka a čriev sa určí miera

ODDIEL B – CHOROBY ŽALÚDKA
Všeobecné posudkové hľadisko:

Pri organických a funkčných ochoreniach žalúdka a čriev sa určí miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti podľa stupňa, rozsahu, vplyvu na stav výživy, subjektívnych ťažkostí, orgánových porúch, podľa nutnosti diétneho stravovania a ich vplyvu na celkovú výkonnosť organizmu. Alergicky podmienené choroby nespôsobujú pokles schopnosti zárobkovej činnosti.
Položka     Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu


                              schopnosti


                              zárobkovej


                              činnosti v %


-------------------------------------------------------------------------


  1.   Vredová choroba žalúdka a dvanástnika     


     


     a) sezónne opakované recidívy v posledných      5-10


       troch rokoch, klinicky dokázané (rtg.


       vyšetrením, fibroskopiou), stavy


       konzervatívne liečené, ťažkosti


       v pravidelných intervaloch


     b) často recidivujúce procesy, v medziobdobí    20 - 30


       s erozívnou gastritídou, konzervatívne


       liečené, zhojené s výraznou deformáciou


       a opakovanými dyspeptickými ťažkosťami


     c) operované formy pri trvalých funkčných     40 - 50


       poruchách a s postupným zhoršením


       zdravotného stavu, stavu výživy alebo


       s komplikáciami a zníženou výkonnosťou


       organizmu


     


  2.   Stavy po operáciách žalúdka (resekcia,     


     spojkové operácie, vagotómia)


     


     a) s dobrou funkciou                10 - 20


     b) s komplikáciami (napr. dumpingový        25 - 35


       syndróm)


     c) s ťažkou poruchou výživy a podstatným      40 - 50


       znížením výkonnosti organizmu


     


  3.   Zhubný nádor žalúdka              


     


     a) čiastočné odstránenie žalúdka v ranom       50


       štádiu (early cancer T1 NO MO)


     b) po resekcii žalúdka počas onkologickej     70 - 80


       liečby


     c) po stabilizácii zdravotného stavu        40 - 60


       (spravidla po dvoch rokoch)