ODDIEL B – CHOROBY ŽALÚDKA Všeobecné posudkové hľadisko: Pri organických a funkčných ochoreniach žalúdka a čriev sa určí miera

ODDIEL B – CHOROBY ŽALÚDKA
Všeobecné posudkové hľadisko:

Pri organických a funkčných ochoreniach žalúdka a čriev sa určí miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti podľa stupňa, rozsahu, vplyvu na stav výživy, subjektívnych ťažkostí, orgánových porúch, podľa nutnosti diétneho stravovania a ich vplyvu na celkovú výkonnosť organizmu. Alergicky podmienené choroby nespôsobujú pokles schopnosti zárobkovej činnosti.
Položka     Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu
                              schopnosti
                              zárobkovej
                              činnosti v %
-------------------------------------------------------------------------
  1.   Vredová choroba žalúdka a dvanástnika     
     
     a) sezónne opakované recidívy v posledných      5-10
       troch rokoch, klinicky dokázané (rtg.
       vyšetrením, fibroskopiou), stavy
       konzervatívne liečené, ťažkosti
       v pravidelných intervaloch
     b) často recidivujúce procesy, v medziobdobí    20 - 30
       s erozívnou gastritídou, konzervatívne
       liečené, zhojené s výraznou deformáciou
       a opakovanými dyspeptickými ťažkosťami
     c) operované formy pri trvalých funkčných     40 - 50
       poruchách a s postupným zhoršením
       zdravotného stavu, stavu výživy alebo
       s komplikáciami a zníženou výkonnosťou
       organizmu
     
  2.   Stavy po operáciách žalúdka (resekcia,     
     spojkové operácie, vagotómia)
     
     a) s dobrou funkciou                10 - 20
     b) s komplikáciami (napr. dumpingový        25 - 35
       syndróm)
     c) s ťažkou poruchou výživy a podstatným      40 - 50
       znížením výkonnosti organizmu
     
  3.   Zhubný nádor žalúdka              
     
     a) čiastočné odstránenie žalúdka v ranom       50
       štádiu (early cancer T1 NO MO)
     b) po resekcii žalúdka počas onkologickej     70 - 80
       liečby
     c) po stabilizácii zdravotného stavu        40 - 60
       (spravidla po dvoch rokoch)