ODDIEL B – CHOROBY DOLNÝCH CIEST DÝCHACÍCH Všeobecné posudkové hľadisko: Pri chronických chorobách priedušiek, pľúc a pohrudnicových zrastov sa určí miera poklesu schopnosti zárobkovej

ODDIEL B – CHOROBY DOLNÝCH CIEST DÝCHACÍCH
Všeobecné posudkové hľadisko:

Pri chronických chorobách priedušiek, pľúc a pohrudnicových zrastov sa určí miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti podľa zníženia funkcie pľúc, vplyvu na celkový stav organizmu a podľa vplyvu na iné orgány a systémy (napr. cor pulmonale) a pri chorobách podmienených alergiou.
Položka      Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu
                              schopnosti
                              zárobkovej
                              činnosti v%
-------------------------------------------------------------------------
  1.  Chronická obštrukčná choroba pľúc        
     
     a) štádium I.: mierny (ľahký) stupeň        10 - 20
      FEV1 >=80% referenčných hodnôt,
      FEV 1/FVC < 70%
     b) štádium II.: stredný stupeň           30 - 50
      50% <=FEV1 < 80% referenčných hodnôt
     c) štádium III.: ťažký stupeň            60 - 80
      30% <=FEV1 < 50% referenčných hodnôt
     d) štádium IV.: veľmi ťažký stupeň           85
      FEV1 < 30% referenčných hodnôt, alebo
      FEV1 80% referenčných
      hodnôt alebo najlepšej osobnej hodnoty,
      variabilita PEF 80% referenčných hodnôt;
      prejavy ako v bode a) pri pravidelnej
      liečbe nízkymi dávkami inhalačných
      kortikoidov alebo monoterapii
      antileukotriénmi
     c) stredne ťažká perzistujúca astma pred      35 - 50
      začatím adekvátnej liečby, príznaky denne,
      nočné príznaky najmenej 1-krát týždenne
      alebo 60% < FEV1 30%;
      prejavy ako v bode a) pri kombinovanej
      liečbe nízkymi až stredne vysokými dávkami
      inhalačných kortikoidov s dlhodobo
      pôsobiacimi inhalačnými
      betasympatomimetikami, prípadne
      antileukotriénmi alebo teofylínmi, alebo
      pri monoterapii vysokými dávkami
      inhalačných kortikoidov; alebo prejavy
      ako v bode b) pri pravidelnej liečbe
      nízkymi dávkami inhalačných kortikoidov
      alebo monoterapii antileukotriénmi
     d) ťažká perzistujúca astma každodenné       60 - 90
      príznaky, časté exacerbácie, časté nočné
      astmatické príznaky, FEV1 < 60%
      referenčných hodnôt, pred začatím liečby
      alebo pri akejkoľvek antiastmatickej
      liečbe; prejavy ako v bode b) pri
      kombinovanej liečbe nízkymi až stredne
      vysokými dávkami inhalačných kortikoidov
      s dlhodobo pôsobiacimi
      betasympatikomimetikami, prípadne
      antileukotriénmi alebo teofylínmi, alebo
      pri monoterapii vysokými dávkami
      inhalačných kortikoidov; alebo prejavy
      ako v bode c) pri pravidelnej liečbe
      nízkymi dávkami inhalačných kortikoidov
       alebo monoterapii antileukotriénmi
     
  4.  Zaprášenie pľúc (pneumokonióza uhľokopov,    
     silikóza, azbestóza)
     
 4.1.  V počiatočnom klinickom a rtg. štádiu,       10 - 15
     bez obmedzenia pľúcnych funkcií
     
 4.2.  Rozvinuté štádia ochorenia           
     
     a) ľahká forma                   20 - 30
     b) stredne ťažká forma               40 - 55
     c) ťažká forma                   60 - 90
     
     Posudkové hľadisko:               
     Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
     sa určí podľa výslednej poruchy pľúcnej
     funkcie, kardiovaskulárnych komplikácií
     s prihliadnutím na dynamiku ochorenia.
     
  5.  Nádory dýchacích ciest, pľúc a medzipľúcia   
     (mediastina)
     
     a) po úplnom odstránení nádoru (ľubovoľnou     10 - 15
      liečbou), bez obmedzenia pľúcnych funkcií
     b) po úplnom odstránení nádoru, s obmedzením    20 - 30
      pľúcnych funkcií ľahkého stupňa
     c) po úplnom odstránení nádoru, s obmedzením    35 - 50
      pľúcnych funkcií stredne ťažkého stupňa
     d) po úplnom odstránení nádoru, s obmedzením    55 - 80
      pľúcnych funkcií ťažkého stupňa
     e) počas onkologickej liečby            70 - 80
     f) nevyliečiteľná choroba               90
     
  6.  Sarkoidóza                   
     
 6.1  0. - I. štádium:                
     
     a) bez klinickej symptomatológie,           5
      bez funkčného obmedzenia
     b) s klinickou symptomatológiou alebo        10 - 20
      s funkčným obmedzením mierneho stupňa
     
 6.2.  II. - IV. štádium:               
     
     a) klinické symptómy neprítomné alebo len      20 - 30
      mierneho stupňa, so žiadnou alebo ľahkou
      poruchou pľúcnych funkcií
     b) s klinickou symptomatológiou alebo        40 - 60
      so stredne ťažkou poruchou pľúcnych
       funkcií
     c) s obmedzením pľúcnych funkcií ťažkého      65 - 90
      stupňa
     
  7.  Iné choroby pľúc a pohrudnice          
     
     a) ľahkého stupňa: dýchavica presahujúca      10 - 30
      obvyklú mieru pri stredne ťažkom zaťažení
      (napr. rýchla chôdza 5 - 6 km/h, stredne
      ťažká telesná práca) s miernym zhoršením
      pľúcnych funkcií
     b) stredne ťažkého stupňa: dýchavica        40 - 60
      presahujúca obvyklú mieru už
      pri každodennom ľahkom zaťažení (napr.
      prechádzka 3 - 4 km/h, chôdza do schodov
      na prvé poschodie, ľahká telesná práca)
      alebo zníženie pľúcnych funkcií o nie
      viac ako o 50% náležitých hodnôt
     c) ťažkého stupňa: dýchavica už           65 - 90
      pri minimálnom zaťažení alebo v pokoji;
      alebo zníženie pľúcnych funkcií o 50%
      náležitých hodnôt a viac
     
     Posudkové hľadisko:               
     Miera poklesu schopnosti sústavnej zárobkovej
     činnosti sa určí podľa stupňa aktivity
     procesu a výsledných porúch funkcie
     postihnutých orgánov.