ODDIEL B – CHOROBY CIEV Položka Druh zdravotného postihnutia Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti v % ————————————————————————-

ODDIEL B – CHOROBY CIEV
Položka     Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu
                              schopnosti
                              zárobkovej
                              činnosti v %
-------------------------------------------------------------------------
  1.   Artériovenózna píšťala s poruchami          20
     periférneho prekrvenia
     
  2.   Aneuryzmy - cievne výdute (podľa polohy,    
     veľkosti)
     
     a) bez funkčnej poruchy (malé periférne      10 - 20
       aneuryzmy)
     b) disekujúce aneuryzmy aorty a veľké       60 - 80
       aneuryzmy brušnej aorty a veľkých
       panvových artérií, aneuryzmy mozgových
       ciev a stavy po operáciách aneuryziems
       s funkčnou poruchou a s obmedzením
       výkonnosti organizmu
     
  3.   Tepnové uzávery, funkčné cirkulačné poruchy  
     (angioneuropatia), uzávery artérií
     na dolných končatinách (rozdelenie podľa
     Fontainea)
     
 3.1.  Štádium I                   
     
     a) s dostačujúcim kolaterálnym obehom,        10
       bez ťažkostí alebo s miernymi ťažkosťami
       (dyzestézie v lýtku alebo v nohe pri
       rýchlej chôdzi)
     b) s obmedzeným kolaterálnym obehom        15 - 20
       (štádium latencie), nebolestivá chôdza
       po rovine (Dopplerov tlak na dolnej
       končatine všeobecne nad 100 mm Hg)
     c) nebolestivá chôdza po rovine 300 m,       25 - 30
       Dopplerov tlak na dolných končatinách
       80 - 100 mm Hg, pri obojstrannom
       postihnutí
 3.2.                            30 - 40
     Štádium IIa nebolestivá chôdza po rovine
     nad 300 m, štádium intermitentných
     klaudikačných bolestí, Dopplerov tlak
     na dolných končatinách 60 - 80 mm Hg,
     jedno- alebo obojstranné postihnutie
     arteriálneho riečišťa
     
 3.3.  Štádium IIb klaudikačné bolesti po menej      45 - 55
     ako 300 m, Dopplerov tlak na dolných
     končatinách pod 60 mm Hg, závažný
     arteriografický nález, nočné bolesti,
     jedno- alebo obojstranné postihnutie
     arteriálneho riečišťa
     
 3.4.  Štádium IIc klaudikačné bolesti          60 - 70
     po 50 metroch chôdze, tlak pod 50 mm Hg
     na tepnách dolných končatín
     
 3.5.  Štádium III bolestivá chôdza pod 50 m,       75 - 80
     bolesti v pokoji, ťažké obliterácie tepien,
     nehmatný pulz
     
 3.6.  Štádium IV bolesti v pokoji s trofickými      80 - 90
     kožnými zmenami (defekty, nekrózy, gangrény)
     
 3.7.  Tepnové uzávery na horných končatinách,    
     funkčné cirkulačné poruchy
     (kostoklavikulárny syndróm, syndróm krčného
     rebra, syndróm m. scalenus ant.,
     hyperabdukčný syndróm), artériosklerotické
     zmeny a cievne zmeny pri chorobe z vibrácií
     
     a) mierny stupeň (záchvaty pocitu chladu      10 - 15
       na končekoch prstov, zbelenie v chladnom
       prostredí)
     b) stredný stupeň (záchvaty pocitu chladu     20 - 35
       stredných a koncových článkov väčšiny
       prstov v chladnom prostredí,
       pozitívnachladováskúška)
     c) ťažký stupeň (časté záchvaty, zbelavenie    40 - 50
       prstov v teplom prostredí, pozitívny
       Lewis-Prusíkov test, pozitívna chladová
       skúška)
     d) veľmi ťažký stupeň (trofické zmeny kože     60 - 70
       a končekov prstov, trvale chladné končeky
       prstov, pozitívny Lewis-Prusíkov test,
       pozitívnachladováskúška, rozpad pulzovej
       krivky, znížený prietok krvi v prstoch
       rúk)
     
  4.   Stavy po vykonanej operácii cievnych      
     uzáverov alebo by-passe a po perkutánnej
     endovaskulárnej liečbe
     
     a) po revaskularizačných operáciach s dobrým    30 - 40
       výsledkom
     b) pri stredne ťažkých funkčných poruchách     50 - 60
     c) s ťažkými funkčnými poruchami          70 - 80
     
     Posudkové hľadisko:              
     Hodnotí sa podľa pretrvávajúceho cievneho
     postihnutia.
     
  5.   Kŕčové žily, posttrombotický syndróm,     
     recidivujúce tromboflebitídy
     
     a) s miernym opuchom po záťaži,            10
       bez ulceróznych kožných zmien
       bez výrazných ťažkostí z hromadenia
       krvi v žilách
     b) jednostranné alebo obojstranné           15
       postihnutie s výraznými ťažkosťami
       z hromadenia krvi v žilách, časté
       viackrát v roku recidivujúce zápaly žíl,
       dermatitídy
     
 5.1.  Postihnutie žilného systému s chronickými   
     recidivujúcimi     vredmi, podľa rozsahu
     a opakovania
     
     a) jednostranné                  25 - 35
     b) obojstranné                   30 - 60
     
  6.   Miazgový (lymfatický) opuch na jednej,     
     prípadne na oboch končatinách
     
     a) reverzibilné štádium (bez podstatného      20 - 25
       obmedzenia funkcie, diferencia objemu
       do 4 cm), bez kompresívnej bandáže
     b) ireverzibilné štádium (so zväčšením       30 - 50
       objemu nad 5 cm, s obmedzením pohybu
       pre väčšiu hmotnosť s ovplyvnením
       funkcie kĺbov)
     c) elefantiáza (pri neschopnosti používať     60 - 80
       postihnutú končatinu)