ODDIEL B – CHOROBY CIEV Položka Druh zdravotného postihnutia Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti v % ————————————————————————-

ODDIEL B – CHOROBY CIEV
Položka     Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu


                              schopnosti


                              zárobkovej


                              činnosti v %


-------------------------------------------------------------------------


  1.   Artériovenózna píšťala s poruchami          20


     periférneho prekrvenia


     


  2.   Aneuryzmy - cievne výdute (podľa polohy,    


     veľkosti)


     


     a) bez funkčnej poruchy (malé periférne      10 - 20


       aneuryzmy)


     b) disekujúce aneuryzmy aorty a veľké       60 - 80


       aneuryzmy brušnej aorty a veľkých


       panvových artérií, aneuryzmy mozgových


       ciev a stavy po operáciách aneuryziems


       s funkčnou poruchou a s obmedzením


       výkonnosti organizmu


     


  3.   Tepnové uzávery, funkčné cirkulačné poruchy  


     (angioneuropatia), uzávery artérií


     na dolných končatinách (rozdelenie podľa


     Fontainea)


     


 3.1.  Štádium I                   


     


     a) s dostačujúcim kolaterálnym obehom,        10


       bez ťažkostí alebo s miernymi ťažkosťami


       (dyzestézie v lýtku alebo v nohe pri


       rýchlej chôdzi)


     b) s obmedzeným kolaterálnym obehom        15 - 20


       (štádium latencie), nebolestivá chôdza


       po rovine (Dopplerov tlak na dolnej


       končatine všeobecne nad 100 mm Hg)


     c) nebolestivá chôdza po rovine 300 m,       25 - 30


       Dopplerov tlak na dolných končatinách


       80 - 100 mm Hg, pri obojstrannom


       postihnutí


 3.2.                            30 - 40


     Štádium IIa nebolestivá chôdza po rovine


     nad 300 m, štádium intermitentných


     klaudikačných bolestí, Dopplerov tlak


     na dolných končatinách 60 - 80 mm Hg,


     jedno- alebo obojstranné postihnutie


     arteriálneho riečišťa


     


 3.3.  Štádium IIb klaudikačné bolesti po menej      45 - 55


     ako 300 m, Dopplerov tlak na dolných


     končatinách pod 60 mm Hg, závažný


     arteriografický nález, nočné bolesti,


     jedno- alebo obojstranné postihnutie


     arteriálneho riečišťa


     


 3.4.  Štádium IIc klaudikačné bolesti          60 - 70


     po 50 metroch chôdze, tlak pod 50 mm Hg


     na tepnách dolných končatín


     


 3.5.  Štádium III bolestivá chôdza pod 50 m,       75 - 80


     bolesti v pokoji, ťažké obliterácie tepien,


     nehmatný pulz


     


 3.6.  Štádium IV bolesti v pokoji s trofickými      80 - 90


     kožnými zmenami (defekty, nekrózy, gangrény)


     


 3.7.  Tepnové uzávery na horných končatinách,    


     funkčné cirkulačné poruchy


     (kostoklavikulárny syndróm, syndróm krčného


     rebra, syndróm m. scalenus ant.,


     hyperabdukčný syndróm), artériosklerotické


     zmeny a cievne zmeny pri chorobe z vibrácií


     


     a) mierny stupeň (záchvaty pocitu chladu      10 - 15


       na končekoch prstov, zbelenie v chladnom


       prostredí)


     b) stredný stupeň (záchvaty pocitu chladu     20 - 35


       stredných a koncových článkov väčšiny


       prstov v chladnom prostredí,


       pozitívnachladováskúška)


     c) ťažký stupeň (časté záchvaty, zbelavenie    40 - 50


       prstov v teplom prostredí, pozitívny


       Lewis-Prusíkov test, pozitívna chladová


       skúška)


     d) veľmi ťažký stupeň (trofické zmeny kože     60 - 70


       a končekov prstov, trvale chladné končeky


       prstov, pozitívny Lewis-Prusíkov test,


       pozitívnachladováskúška, rozpad pulzovej


       krivky, znížený prietok krvi v prstoch


       rúk)


     


  4.   Stavy po vykonanej operácii cievnych      


     uzáverov alebo by-passe a po perkutánnej


     endovaskulárnej liečbe


     


     a) po revaskularizačných operáciach s dobrým    30 - 40


       výsledkom


     b) pri stredne ťažkých funkčných poruchách     50 - 60


     c) s ťažkými funkčnými poruchami          70 - 80


     


     Posudkové hľadisko:              


     Hodnotí sa podľa pretrvávajúceho cievneho


     postihnutia.


     


  5.   Kŕčové žily, posttrombotický syndróm,     


     recidivujúce tromboflebitídy


     


     a) s miernym opuchom po záťaži,                10


       bez ulceróznych kožných zmien


       bez výrazných ťažkostí z hromadenia


       krvi v žilách


     b) jednostranné alebo obojstranné           15


       postihnutie s výraznými ťažkosťami


       z hromadenia krvi v žilách, časté


       viackrát v roku recidivujúce zápaly žíl,


       dermatitídy


     


 5.1.  Postihnutie žilného systému s chronickými   


     recidivujúcimi vredmi, podľa rozsahu


     a opakovania


     


     a) jednostranné                  25 - 35


     b) obojstranné                   30 - 60


     


  6.   Miazgový (lymfatický) opuch na jednej,     


     prípadne na oboch končatinách


     


     a) reverzibilné štádium (bez podstatného      20 - 25


       obmedzenia funkcie, diferencia objemu


       do 4 cm), bez kompresívnej bandáže


     b) ireverzibilné štádium (so zväčšením       30 - 50


       objemu nad 5 cm, s obmedzením pohybu


       pre väčšiu hmotnosť s ovplyvnením


       funkcie kĺbov)


     c) elefantiáza (pri neschopnosti používať     60 - 80


       postihnutú končatinu)