ODDIEL A – ZRAK Všeobecné posudkové hľadisko: Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa zrakovej ostrosti

ODDIEL A – ZRAK
Všeobecné posudkové hľadisko:

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa zrakovej ostrosti dosiahnutej s korekciou do blízka a do diaľky, vyšetrením perimetra (zorného poľa) s ohľadom na intelektové schopnosti.
Položka     Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu
                              schopnosti
                              zárobkovej
                              činnosti v %
-------------------------------------------------------------------------
 1.  Stredná slabozrakosť (zraková ostrosť         35 - 45
    s najlepšou možnou korekciou menej ako 6/18,
    ale viac ako 6/60; 3/10 - 1/10, kategória 1)
    
 2.  Ťažká slabozrakosť (zraková ostrosť          50 - 60
    s najlepšou možnou korekciou 6/60 a menej,
    ale viac ako 3/60; 1/10 - 10/20, kategória 2)
    
 3.  Veľmi ťažká slabozrakosť (zraková ostrosť       65 - 75
    s najlepšou možnou korekciou 3/60 a menej,
    ale viac ako 1/60; 1/20 - 1/50, kategória 3)
    
 4.  Praktická slepota (zraková ostrosť s najlepšou     80
    možnou korekciou 1/60, 1/50 až svetlocit alebo
    zúženie zorného poľa do 5 stupňov okolo
    centrálnej fixácie, aj keď centrálna ostrosť
    nie je postihnutá, kategória 4)
    
 5.  Úplná slepota (strata zraku zahŕňajúca stavy      90
    od úplnej straty svetlocitu až po zachovanie
    svetlocitu s chybnou svetelnou projekciou,
    kategória 5)
    
 6.  Chyby zorného poľa                
    
    a) malé defekty zorného poľa             10 - 15
    b) obojstranné polovičné alebo kvadrantové      50 - 60
      defekty alebo koncentrické zúženie zorného
      poľa na 30 - 10 stupňov
    c) obojstranné koncentrické zúženie zorného      70 - 90
      poľa na 10 - 5 stupňov
    d) centrálne skotómy znižujúce zrakovú ostrosť    40 - 60
      najmä do blízka (nemožnosť čítania tlače
      bežnej veľkosti)
    
 7.  Strata jedného oka pri zachovaní zrakových       45
    funkcií na druhom oku
    
 8.  Obrna hornej mihalnice s úplným uzatvorením      30 - 40
    očnej štrbiny, prípadne blefarospazmus,
    paraspazmus facialis, lagoftalmus
    
 9.  Obrny očných svalov na jednom oku, ak je oko     30 - 40
    vylúčené z videnia
    
 10.  Iné poruchy videnia               
    
    a) trvalé diplopie pri pohľade dopredu        30 - 40
    b) strata binokulárneho videnia            10 - 20
    
 11.  Iné poruchy a choroby oka            
    
 11.1. Ľahké, ustálené formy bez poruchy funkcie oka     5-15
    
 11.2. Ľahké, dlhotrvajúce alebo ustálené formy     
    čiastočne poškodzujúce funkciu oka, ktoré
    majú vplyv na pracovné zaradenie
    
    a) jednostranné                    20 - 30
    b) obojstranné                    40 - 50
    
 11.3. Ťažké, dlhotrvajúce, liečeniu vzdorujúce     
    formy, trvale poškodzujúce zrakové funkcie
    
    a) jednostranné                    40 - 50
    b) obojstranné                    60 - 70
    
 12.  Zhubný nádor oka                 
    
    a) počas onkologického liečenia            70 - 80
    b) po stabilizácii zdravotného stavu         40 - 60
      (spravidla do dvoch rokov)