ODDIEL A – SRDCOVÉ CHOROBY Položka Druh zdravotného postihnutia Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti v % ————————————————————————–

ODDIEL A – SRDCOVÉ CHOROBY
Položka     Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu


                              schopnosti


                              zárobkovej


                              činnosti v %


--------------------------------------------------------------------------


1.    Vrodené alebo získané chlopňové chyby,       10 - 20


     ischemická choroba srdca,


     kardiomyopatie, stavy po srdcovom


     infarkte, stavy po myokarditíde, stavy


     po reumatických ochoreniach a iné


     


     a) bez podstatného zníženia výkonu,


       pri obvyklom telesnom zaťažení


       (napr. veľmi rýchla chôdza 7 - 8 km/h,


       ťažká telesná práca, žiadne obmedzenie


       fyzického výkonu), maximálna záťaž


       100 W - NYHA I


     b) s poklesom výkonu pri stredne ťažkom      35 - 45


       zaťažení (napr. chôdza 4 - 5 km/h,


       stredne ťažká telesná práca), maximálna


       záťaž 75 W - NYHA II


     c) s poklesom výkonu už pri bežnom ľahkom     60 - 80


       zaťažení (napr. prechádzka 3 - 4 km/h,


       chôdza do schodov na prvé poschodie,


       ľahká telesná práca), maximálna záťaž


       50 W - NYHA III


     d) s poklesom výkonu v pokoji (manifestná       90


     pokojová insuficiencia, dlhotrvajúce závažné


     prejavy dekompenzácie), maximálna záťaž do


     25 W - NYHA IV


     


  2.   Perikarditídy, myokarditídy, endokarditídy   


     


     a) po odznení akútneho štádia, bez príznakov    10 - 20


       poškodenia obehového ústrojenstva


     b) s významnými poruchami výkonnosti      


       obehového ústrojenstva, podľa stupňa


       poruchy


     


     Posudkové hľadisko:


     Percentuálna miera poklesu schopnosti


     zárobkovej činnosti sa určí podľa


     klasifikácie NYHA.


     


  3.   Reumatická horúčka s postihnutím srdca,    


     s trvalými funkčnými zmenami obehového


     ústrojenstva


     


     Posudkové hľadisko:


     Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti


     sa určí podľa klasifikácie NYHA.


     


  4.   Angina pectoris (funkčné štádiá podľa NYHA   


     a CCS)


     


     a) I. štádium (bez ťažkostí), CCS I.        10 - 20


     


     b) II. štádium (bolesť len pri väčšej       35 - 45


       námahe), CCS II.


     c) III. štádium (bolesť už pri malej        60 - 80


       telesnej námahe), CCS III.


     d) IV. štádium (pokojová bolesť), CCS IV.       90


     


  5.   Chronické cor pulmonale (podľa stupňa     


     hromadenia krvi v pľúcach, pľúcnej


     hypertenzie, porúch výkonnosti srdcového


     svalu a pľúc)


     


     a) stavy kompenzované               40 - 60


     b) stavy dekompenzované              70 - 90


     


  6.   Poruchy srdcového rytmu            


     


     a) bez hemodynamických porúch,            5-10


       pri subjektívnych ťažkostiach


     b) s ľahkými hemodynamickými poruchami,      15 - 25


       pri fibrilácii predsiení, pri nahromadení


       supraventrikulárnych alebo komorových


       extrasystol, prípadne pri paroxyzmálnej


       tachykardii, Lown 2


     c) s hemodynamickými poruchami (záťažová      40 - 60


       insuficiencia), Lown 3


     d) nepriaznivé formy komorových arytmií       70 -90


       (napr. extrasystoly v salvách alebo


       predčasné počas T-vlny), nepriaznivé


       formy blokád Tawarovho ramienka


     


  7.   Implantácia kardiostimulátora           30 - 40


     bez podstatného zníženia výkonu


     


  8.   Stavy po srdcových operáciách         


     (revaskularizačné operácie, operácie


     chlopní, resekcia aneuryzmy, stavy


     po koronárnej angioplastike)


     


     a) s dobrým funkčným výsledkom           25 - 35


     b) stavy s poklesom výkonnosti pri stredne     40 - 50


       ťažkom zaťažení


     c) neschopnosť záťaže               70 - 90


     


  9.   Transplantácia srdca                50 - 75


     


  10.  Hypertenzia                  


     

    
     a) hypertenzia I - žiadne objektívne         10


       orgánové zmeny


     b) hypertenzia II - ľahké orgánové zmeny      15 - 25


       (hypertrofia ľavej komory, angiopatia,


       proteinúria, vzostup sérového kreatinínu)


     c) hypertenzia III - ťažké orgánové zmeny     75 - 90


       (zlyhanie ľavej komory srdca, mozgové


       krvácanie, hypertenzná encefalopatia,


       retinopatia II)