ODDIEL A – SRDCOVÉ CHOROBY Položka Druh zdravotného postihnutia Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti v % ————————————————————————–

ODDIEL A – SRDCOVÉ CHOROBY
Položka     Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu
                              schopnosti
                              zárobkovej
                              činnosti v %
--------------------------------------------------------------------------
1.    Vrodené alebo získané chlopňové chyby,       10 - 20
     ischemická choroba srdca,
     kardiomyopatie, stavy po srdcovom
     infarkte, stavy po myokarditíde, stavy
     po reumatických ochoreniach a iné
     
     a) bez podstatného zníženia výkonu,
       pri obvyklom telesnom zaťažení
       (napr. veľmi rýchla chôdza 7 - 8 km/h,
       ťažká telesná práca, žiadne obmedzenie
       fyzického výkonu), maximálna záťaž
       100 W - NYHA I
     b) s poklesom výkonu pri stredne ťažkom      35 - 45
       zaťažení (napr. chôdza 4 - 5 km/h,
       stredne ťažká telesná práca), maximálna
       záťaž 75 W - NYHA II
     c) s poklesom výkonu už pri bežnom ľahkom     60 - 80
       zaťažení (napr. prechádzka 3 - 4 km/h,
       chôdza do schodov na prvé poschodie,
       ľahká telesná práca), maximálna záťaž
       50 W - NYHA III
     d) s poklesom výkonu v pokoji (manifestná       90
     pokojová insuficiencia, dlhotrvajúce závažné
     prejavy dekompenzácie), maximálna záťaž do
     25 W - NYHA IV
     
  2.   Perikarditídy, myokarditídy, endokarditídy   
     
     a) po odznení akútneho štádia, bez príznakov    10 - 20
       poškodenia obehového ústrojenstva
     b) s významnými poruchami výkonnosti      
       obehového ústrojenstva, podľa stupňa
       poruchy
     
     Posudkové hľadisko:
     Percentuálna miera poklesu schopnosti
     zárobkovej činnosti sa určí podľa
     klasifikácie NYHA.
     
  3.   Reumatická horúčka s postihnutím srdca,    
     s trvalými funkčnými zmenami obehového
     ústrojenstva
     
     Posudkové hľadisko:
     Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
     sa určí podľa klasifikácie NYHA.
     
  4.   Angina pectoris (funkčné štádiá podľa NYHA   
     a CCS)
     
     a) I. štádium (bez ťažkostí), CCS I.        10 - 20
     
     b) II. štádium (bolesť len pri väčšej       35 - 45
       námahe), CCS II.
     c) III. štádium (bolesť už pri malej        60 - 80
       telesnej námahe), CCS III.
     d) IV. štádium (pokojová bolesť), CCS IV.       90
     
  5.   Chronické cor pulmonale (podľa stupňa     
     hromadenia krvi v pľúcach, pľúcnej
     hypertenzie, porúch výkonnosti srdcového
     svalu a pľúc)
     
     a) stavy kompenzované               40 - 60
     b) stavy dekompenzované              70 - 90
     
  6.   Poruchy srdcového rytmu            
     
     a) bez hemodynamických porúch,            5-10
       pri subjektívnych ťažkostiach
     b) s ľahkými hemodynamickými poruchami,      15 - 25
       pri fibrilácii predsiení, pri nahromadení
       supraventrikulárnych alebo komorových
       extrasystol, prípadne pri paroxyzmálnej
       tachykardii, Lown 2
     c) s hemodynamickými poruchami (záťažová      40 - 60
       insuficiencia), Lown 3
     d) nepriaznivé formy komorových arytmií       70 -90
       (napr. extrasystoly v salvách alebo
       predčasné počas T-vlny), nepriaznivé
       formy blokád Tawarovho ramienka
     
  7.   Implantácia kardiostimulátora           30 - 40
     bez podstatného zníženia výkonu
     
  8.   Stavy po srdcových operáciách         
     (revaskularizačné operácie, operácie
     chlopní, resekcia aneuryzmy, stavy
     po koronárnej angioplastike)
     
     a) s dobrým funkčným výsledkom           25 - 35
     b) stavy s poklesom výkonnosti pri stredne     40 - 50
       ťažkom zaťažení
     c) neschopnosť záťaže               70 - 90
     
  9.   Transplantácia srdca                50 - 75
     
  10.  Hypertenzia                  
     
     a) hypertenzia I - žiadne objektívne         10
       orgánové zmeny
     b) hypertenzia II - ľahké orgánové zmeny      15 - 25
       (hypertrofia ľavej komory, angiopatia,
       proteinúria, vzostup sérového kreatinínu)
     c) hypertenzia III - ťažké orgánové zmeny     75 - 90
       (zlyhanie ľavej komory srdca, mozgové
       krvácanie, hypertenzná encefalopatia,
       retinopatia II)