ODDIEL A – POSTIHNUTIE MOZGU Všeobecné posudkové hľadisko: Poškodenie mozgových funkcií sa prejavuje znížením vštiepivosti aPoložka Druh zdravotného postihnutia Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti v % ———————————————————————–

ODDIEL A – POSTIHNUTIE MOZGU
Všeobecné posudkové hľadisko:

Poškodenie mozgových funkcií sa prejavuje znížením vštiepivosti a koncentrácie, unaviteľnosťou, poruchami orientácie, stratou schopnosti adaptácie, psychickou a vegetatívnou labilitou (napr. poruchy spánku, afektívna labilita, vazomotorické poruchy, bolesti hlavy a pod.).
Porucha osobnosti na báze porúch funkcií mozgu je charakteristická oploštením záujmov, otupením osobnosti, degradáciou osobnosti s poruchami nálad a ich ovládaním, s obmedzením schopnosti náhľadu, kritiky a kontaktu s okolím, od ľahkých až po najťažšie zmeny osobnosti.
Postihnutie mozgu môže byť spôsobené poruchou vývoja mozgu, pôsobením vonkajšieho násilia (úrazu), choroby, toxických vplyvov, poruchami krvného zásobenia. Rozhodujúce na určenie miery poklesu schopnosti zárobkovej činnosti je rozsah a stupeň pretrvávajúcich neurologických symptómov s ohľadom na neurologický nález (dokázanými pyramídovými javmi zánikovými a iritačnými), psychické zmeny s prihliadnutím na premorbídnosť osobnosti.
Položka     Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu
                             schopnosti
                             zárobkovej
                             činnosti v %
-----------------------------------------------------------------------
 1.  Poruchy osobnosti, poruchy správania      
    a poruchy intelektu vyvolané ochorením,
    poškodením alebo dysfunkciou mozgu
    (encefalopatia, demencie cievnej etiológie,
    ložiskové ischémie mozgu, krvácanie do mozgu)
    
    a) ľahká forma                   20 - 30
    b) stredne ťažká forma               35 - 45
    c) ťažká forma s narušením integrity        60 - 75
      mozgových funkcií
    
 2.  Periférna paréza n. facialis          
    
    a) jednostranná kompletná obrna alebo        10 - 20
      zohyzďujúca svalová kontraktúra
    b) obojstranná kompletná obrna s trvalými      30 - 40
      komplikáciami
    
 3.  Čiastočné a úplné mozgové obrny (parézy,    
    plégie pyramídového a extrapyramídového
    pôvodu, detská mozgová obrna, hydrocephalus,
    hodnotí sa dominantnosť končatiny)
    
    a) ľahké parézy dvoch končatín (frustné),      10 - 20
      prípadne akroparézy
    b) stredne ťažké parézy dvoch končatín       30 - 50
    c) ťažké parézy dvoch končatín           60 - 70
    d) plégia dvoch končatín                80
    
 4.  Epileptické záchvaty a iné záchvatovité    
    ochorenia, hodnotí sa frekvencia záchvatov,
    typ záchvatov, EEG nález, sprievodné
    psychické poruchy
    
    a) ľahká forma: generalizované záchvaty       10 - 20
      minimálne 1-krát ročne, parciálne záchvaty
      minimálne 1-krát mesačne
    b) stredne ťažká forma: generalizované       30 - 40
      záchvaty minimálne 1-krát mesačne,
      parciálne záchvaty minimálne 1-krát
      týždenne
    c) ťažká forma: generalizované záchvaty       50 - 60
      častejšie ako 1-krát mesačne, parciálne
      záchvaty častejšie ako 1-krát týždenne,
      so sprievodnými psychickými zmenami
    d) série generalizovaných alebo parciálnych     70 - 80
      záchvatov s ťažkým stupňom psychického
      postihnutia, s rezistenciou na liečbu
    e) po troch rokoch od zániku záchvatov         10
      pri ďalšej nutnosti antikonvulzívnej
      liečby (pre pretrvávajúcu pohotovosť
      k záchvatom)
    
    Posudkové hľadisko:              
    Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
    sa určí podľa typu, počtu záchvatov
    a prípadných povahových zmien.
    
  5  Narkolepsia, hypersomnia            
    
    a) ľahká forma, neobmedzujúca výkonnosť       10 - 20
    b) ťažká forma, obmedzujúca výkonnosť        30 - 50
    
 6.  Stavy po subarachnoideálnom krvácaní,     
    aneuryzmy mozgových ciev
    
    a) ľahké poruchy                   5-15
    b) stredne ťažké poruchy              25 - 50
    c) ťažké poruchy                  65 - 80
    
    Posudkové hľadisko:              
    Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
    sa určí podľa výsledného funkčného
    neurologického, psychiatrického a
    psychologického nálezu s prihliadnutím
    na lokalizáciu aneuryzmy, zdroj
    krvácania a vykonaný operačný zákrok.
    
 7.  Roztrúsená mozgomiechová skleróza       
    
    a) ľahké formy, bez výraznejšej poruchy       10 - 20
      funkcie (benígne formy, spinálne, očné,
      vestibulárne poruchy, dyzestézie, jeden
      atak choroby, Kurtzkého škála 1 - 2)
    b) ľahké formy obmedzujúce výkonnosť        30 - 50
      organizmu (ľahké centrálne hemiparézy,
      ľahké spastické paraparézy, Kurtzkého
      škála 3)
    c) stredne ťažké formy s poruchou motoriky     50 - 60
      a zníženou výkonnosťou organizmu
      (Kurtzkého škála 4)
    d) ťažké formy s poruchami motoriky (vrátane    70 - 80
      zvieračov, Kurtzkého škála nad 4)
    
    Posudkové hľadisko:              
    Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
    sa určí podľa neurologického nálezu
    (Kurtzkého škála), aktivity choroby
    a klinického priebehu.
    
 8.  Parkinsonova choroba              
    
    a) ľahká forma s ojedinelými mimovoľnými      20 - 30
      pohybmi, so znížením pohyblivosti
    b) stredne ťažká forma               40 - 50
    c) ťažká forma, s tremorom, rigiditou        60 - 80
      a bradykinézou
 9.  Stavy po cievnych mozgových príhodách     
    (prechodné ischemické ataky, hemoragické
    ikty a pod.)
    
    a) ľahké formy                    5-15
    b) stredne ťažké formy               30 - 50
    c) ťažké formy (hemiparézy ťažkého stupňa,     60 - 75
      organický psychosyndróm)
    d) osobitne ťažké formy (s ťažkým poškodením    80 - 100
      mozgových funkcií, hemiplégie končatín,
      organický psychosyndróm a pod.)
    
 10.  Zápalové choroby mozgu a miechy,        
    neurodegeneratívne ochorenia,
    polyradikuloneuritídy a polyneuropatie
    
    a) ľahké formy                   15 - 30
    b) stredne ťažké formy               40 - 60
    c) ťažké formy                   70 - 80
    
    Posudkové hľadisko:              
    Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
    sa určí podľa výslednej poruchy funkcie
    centrálnej nervovej sústavy a periférnej
    inervácie s prihliadnutím na neurologický,
    psychiatrický a psychologický nález, celkovú
    výkonnosť organizmu a diagnostikované ďalšie
    komplikácie.
    
 11.  Mozgové nádory                 
                              70 - 75
    a) po odstránení nádoru počas onkologickej
      liečby
    b) neliečiteľné formy so stredne ťažkým        90
      až ťažkým poškodením mozgu
    c) po stabilizácii zdravotného stavu,        50 - 70
      s ľahkým reziduálnym neurologickým
      nálezom (spravidla po dvoch rokoch)
    
    Posudkové hľadisko:              
    Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
    sa určí podľa neurologického, psychiatrického
    a psychologického nálezu, prípadne zmyslových
    porúch, s ohľadom na možnosti operačného
    zákroku a výsledku onkologickej liečby.