ODDIEL A – POSTIHNUTIA OBLIČIEK Položka Druh zdravotného postihnutia Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti v % ————————————————————————

ODDIEL A – POSTIHNUTIA OBLIČIEK
Položka      Druh zdravotného postihnutia      Miera poklesu
                             schopnosti
                             zárobkovej
                             činnosti v %
------------------------------------------------------------------------
  1.   Nefrolitiáza bez funkčného obmedzenia,       5-10
      s častými kolikami (infekcia, hematúria)
      
  2.   Postihnutie obličiek bez funkčného         5-10
      obmedzenia, s chorobným nálezom v moči
      ľahkého stupňa (diskrétna proteinúria,
      bakteriúria, mikroskopická hematúria)
      
  3.   Postihnutie funkcie obličiek s obmedzením  
      funkcie (bez ohľadu na etiológiu
      poškodenia)
      
      a) ľahkého stupňa (hraničné hodnoty        10 - 20
       kreatinínu a urey, ľahké zníženie
       glomerulárnej filtrácie, zníženie
       tubulárnej filtrácie, zníženie
       resorpčnej funkcie, žiadna retencia
       katabolitov)
      b) stredne ťažkého stupňa (mierne zníženie    30 - 40
       filtračnej a resorpčnej funkcie
       obličiek, mierna až výrazná retencia
       katabolitov, mierne klinické príznaky
       nedostatočnosti obličiek, anémia,
       osteopatia)
      c) ťažkého stupňa (prítomnosť klinických     60 - 70
       príznakov nedostatočnosti obličiek
       zvládnuteľné konzervatívnym liečebným
       postupom)
      d) úplné zlyhanie obličiek             80
      
  4.   Strata alebo výpad funkcie jednej obličky      20
      pri zdravej druhej obličke
      
  5.   Strata alebo výpad funkcie jednej obličky  
      s obmedzením funkcie druhej obličky
      
      a) ľahkého stupňa                 25 - 35
      b) stredného stupňa                50 - 60
      c) ťažkého stupňa (výrazná alterácia       70 - 80
       celkového stavu, obmedzenie výkonnosti
       organizmu)
      
  6.   Stavy liečené umelou obličkou (dialýzou)     40 - 80
      s prihliadnutím na prítomné komplikácie
      
  7.   Zhubný nádor obličky             
      
      a) počas onkologickej liečby           70 - 80
      b) po dosiahnutí stabilizácie zdravotného     30 - 50
       stavu (spravidla po dvoch rokoch)
      c) neliečiteľné formy                90
      
  8.   Stav po transplantácii obličky        
      
      a) do stabilizácie zdravotného stavu        70
       (spravidla jeden rok)
      b) po stabilizácii zdravotného stavu       30 - 60
       s prihliadnutím na pretrvávajúcu funkčnú
       poruchu a prípadné komplikácie