ODDIEL A – POSTIHNUTIA OBLIČIEK Položka Druh zdravotného postihnutia Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti v % ————————————————————————

ODDIEL A – POSTIHNUTIA OBLIČIEK
Položka      Druh zdravotného postihnutia      Miera poklesu


                             schopnosti


                             zárobkovej


                             činnosti v %


------------------------------------------------------------------------


  1.   Nefrolitiáza bez funkčného obmedzenia,       5-10


      s častými kolikami (infekcia, hematúria)


      


  2.   Postihnutie obličiek bez funkčného         5-10


      obmedzenia, s chorobným nálezom v moči


      ľahkého stupňa (diskrétna proteinúria,


      bakteriúria, mikroskopická hematúria)


      


  3.   Postihnutie funkcie obličiek s obmedzením  


      funkcie (bez ohľadu na etiológiu


      poškodenia)


      


      a) ľahkého stupňa (hraničné hodnoty        10 - 20


       kreatinínu a urey, ľahké zníženie


       glomerulárnej filtrácie, zníženie


       tubulárnej filtrácie, zníženie


       resorpčnej funkcie, žiadna retencia


       katabolitov)


      b) stredne ťažkého stupňa (mierne zníženie    30 - 40


       filtračnej a resorpčnej funkcie


       obličiek, mierna až výrazná retencia


       katabolitov, mierne klinické príznaky


       nedostatočnosti obličiek, anémia,


       osteopatia)


      c) ťažkého stupňa (prítomnosť klinických     60 - 70


       príznakov nedostatočnosti obličiek


       zvládnuteľné konzervatívnym liečebným


       postupom)


      d) úplné zlyhanie obličiek             80


      


  4.   Strata alebo výpad funkcie jednej obličky      20


      pri zdravej druhej obličke


      


  5.   Strata alebo výpad funkcie jednej obličky  


      s obmedzením funkcie druhej obličky


      


      a) ľahkého stupňa                 25 - 35


      b) stredného stupňa                50 - 60


      c) ťažkého stupňa (výrazná alterácia       70 - 80


       celkového stavu, obmedzenie výkonnosti


       organizmu)


      


  6.   Stavy liečené umelou obličkou (dialýzou)     40 - 80


      s prihliadnutím na prítomné komplikácie


      


  7.   Zhubný nádor obličky             


      


      a) počas onkologickej liečby           70 - 80


      b) po dosiahnutí stabilizácie zdravotného     30 - 50


       stavu (spravidla po dvoch rokoch)


      c) neliečiteľné formy                90


      


  8.   Stav po transplantácii obličky        


      


      a) do stabilizácie zdravotného stavu        70


       (spravidla jeden rok)


      b) po stabilizácii zdravotného stavu       30 - 60


       s prihliadnutím na pretrvávajúcu funkčnú


       poruchu a prípadné komplikácie