ODDIEL A – IMUNODEFICITNÉ STAVY Všeobecné posudkové hľadisko: Imunologické poruchy musia byť dokázané imunologickým vyšetrením.

ODDIEL A – IMUNODEFICITNÉ STAVY
Všeobecné posudkové hľadisko:

Imunologické poruchy musia byť dokázané imunologickým vyšetrením. Stupeň a rozsah komplikácií vzniknutých na základe zistenej poruchy musí mať posudkový význam na celkovú telesnú výkonnosť posudzovanej osoby.
Autoimunitný (laboratórny) syndróm sa posudkovo nehodnotí (prítomnosť jednej autoprotilátky alebo viacerých autoprotilátok v sére, disproporčné zmeny hodnôt imunoglobulínov, zvýšenie hodnôt cirkulujúcich imunokomplexov, zníženie percenta alebo absolútneho množstva lymfocytov tvoriacich E rozety, napr. pri dysgamaglobulinémii IV. typu, po prekonaných bakteriálnych a vírusových ochoreniach, pri chronických Epstein-Barrovej virózach, v relapse ochorenia).
Na určenie miery poklesu schopnosti zárobkovej činnosti nie je rozhodujúca etiológia poruchy, ale predovšetkým celkový stav a výkonnosť organizmu.
Položka     Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu
                             schopnosti
                             zárobkovej
                             činnosti v %
-----------------------------------------------------------------------                            
 1.  Deficity protilátkovej imunity s postihnutím    20 - 30
    funkcie lymfocytov B, s častým výskytom
    mikrobiálnych infekcií (sinusitíd, pneumónií,
    zápalov močových ciest, adnexitíd a pod.),
    so zníženou výkonnosťou organizmu
    
 2.  Deficity imunity bunkového typu s defektom     20 - 30
    alebo znížením množstva T-lymfocytov
    a s výskytom plesňových a parazitárnych
    infekcií
    
 3.  Deficity imunity fagocytárneho systému       20 - 30
    s nedostatkom alebo absenciou fagocytujúcich
    buniek alebo poruchou jednotlivých fáz
    fagocytózy, s recidivujúcimi kožnými
    infekciami, pyogénnymi abscesmi,
    flegmonóznymi zápalmi a septickými stavmi
    
 4.  Deficity imunity komplementového systému      20 - 30
    s absenciou, znížením alebo poruchou funkcie
    jednotlivých komplementových komponentov
    a podstatným poklesom celkovej výkonnosti
    organizmu
    
 5.  Kombinované poruchy imunity sprevádzané       20 - 30
    dlhotrvajúcimi alebo recidivujúcimi
    infekčnými prejavmi s podstatným znížením
    celkovej výkonnosti organizmu
    
 6.  Ťažké imunodeficitné stavy s rozsiahlymi      70 - 80
    a opakovanými alebo aktívnymi infekčnými
    komplikáciami vzdorujúcimi liečbe,
    s ťažkým obmedzením výkonnosti organizmu