ODDIEL A – IMUNODEFICITNÉ STAVY Všeobecné posudkové hľadisko: Imunologické poruchy musia byť dokázané imunologickým vyšetrením.

ODDIEL A – IMUNODEFICITNÉ STAVY
Všeobecné posudkové hľadisko:

Imunologické poruchy musia byť dokázané imunologickým vyšetrením. Stupeň a rozsah komplikácií vzniknutých na základe zistenej poruchy musí mať posudkový význam na celkovú telesnú výkonnosť posudzovanej osoby.
Autoimunitný (laboratórny) syndróm sa posudkovo nehodnotí (prítomnosť jednej autoprotilátky alebo viacerých autoprotilátok v sére, disproporčné zmeny hodnôt imunoglobulínov, zvýšenie hodnôt cirkulujúcich imunokomplexov, zníženie percenta alebo absolútneho množstva lymfocytov tvoriacich E rozety, napr. pri dysgamaglobulinémii IV. typu, po prekonaných bakteriálnych a vírusových ochoreniach, pri chronických Epstein-Barrovej virózach, v relapse ochorenia).
Na určenie miery poklesu schopnosti zárobkovej činnosti nie je rozhodujúca etiológia poruchy, ale predovšetkým celkový stav a výkonnosť organizmu.
Položka     Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu


                             schopnosti


                             zárobkovej


                             činnosti v %


-----------------------------------------------------------------------                            


 1.  Deficity protilátkovej imunity s postihnutím    20 - 30


    funkcie lymfocytov B, s častým výskytom


    mikrobiálnych infekcií (sinusitíd, pneumónií,


    zápalov močových ciest, adnexitíd a pod.),


    so zníženou výkonnosťou organizmu


    


 2.  Deficity imunity bunkového typu s defektom     20 - 30


    alebo znížením množstva T-lymfocytov


    a s výskytom plesňových a parazitárnych


    infekcií


    


 3.  Deficity imunity fagocytárneho systému       20 - 30


    s nedostatkom alebo absenciou fagocytujúcich


    buniek alebo poruchou jednotlivých fáz


    fagocytózy, s recidivujúcimi kožnými


    infekciami, pyogénnymi abscesmi,


    flegmonóznymi zápalmi a septickými stavmi


    


 4.  Deficity imunity komplementového systému      20 - 30


    s absenciou, znížením alebo poruchou funkcie


    jednotlivých komplementových komponentov


    a podstatným poklesom celkovej výkonnosti


    organizmu


    


 5.  Kombinované poruchy imunity sprevádzané       20 - 30


    dlhotrvajúcimi alebo recidivujúcimi


    infekčnými prejavmi s podstatným znížením


    celkovej výkonnosti organizmu


    


 6.  Ťažké imunodeficitné stavy s rozsiahlymi      70 - 80


    a opakovanými alebo aktívnymi infekčnými


    komplikáciami vzdorujúcimi liečbe,


    s ťažkým obmedzením výkonnosti organizmu