ODDIEL A – CHOROBY PAŽERÁKA Položka Druh zdravotného postihnutia Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti v % ————————————————————————-

ODDIEL A – CHOROBY PAŽERÁKA
Položka     Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu
                              schopnosti
                              zárobkovej
                              činnosti v %
-------------------------------------------------------------------------
  1.   Trakčný divertikul (podľa veľkosti          10
     a subjektívnych ťažkostí)
     
  2.   Pulzný divertikul               
     
     a) bez prekážky prijímania potravy, podľa       10
       veľkosti a ťažkostí
     b) s prekážkou pri prijímaní potravy        20 - 40
       (podľa vplyvu na celkový stav výživy,
       anémiu, pokles hmotnosti), ak nie je
       možná chirurgická liečba
     
  3.   Chronické zápaly pažeráka             20 - 30
     s gastroezofageálnym refluxom aanémiou
     
  4.   Funkčná alebo organická stenóza pažeráka    
     
     a) bez prekážky pri príjme potravy podľa       10
       veľkosti a subjektívnych ťažkostí
     b) s prekážkou pri prijímaní potravy (forma    20 - 40
       spracovania potravy, predĺžený čas jedla)
     c) s ťažkou poruchou stavu výživy         50 - 70
       a výkonnosti organizmu
     
  5.   Zhubný nádor pažeráka             
     
     a) po chirurgickom odstránení počas        70 - 80
       onkologickej liečby
     b) neliečiteľné formy                 90
     c) po stabilizácii zdravotného stavu        40 - 60
       (spravidla po dvoch rokoch)
     
  6.   Úplná náhrada pažeráka, s poruchou príjmu   
     potravy, so stratou na hmotnosti a znížením
     výkonnosti organizmu
     
     a) s funkčnou náhradou               40 - 50
     b) s nefunkčnou náhradou              75 - 80