ODDIEL A – CHOROBY HORNÝCH CIEST DÝCHACÍCH Položka Druh zdravotného postihnutia Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti

ODDIEL A – CHOROBY HORNÝCH CIEST DÝCHACÍCH
Položka      Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu


                              schopnosti


                              zárobkovej


                              činnosti v %


-------------------------------------------------------------------------


  1.  Stavy po operáciách rázštepov pier, čeľustí,    15 - 25


     podnebia


     


     Posudkové hľadisko:               


     Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti


     sa určí podľa porúch prehĺtania, prijímania


     potravy, schopnosti reči a kozmetického


     defektu.


     


  2.  Ťažká porucha funkcie jazyka, defekt čeľuste,     40


     poruchy artikulácie, žuvania a mimiky


     s možnosťou prijímať len tekutú stravu


     


  3.  Zúženie nosných priechodov, najmä opakované      10


     obojstranné polypy, so závažnými poruchami


     dýchania a čuchu, ak nie je možná korekcia


     chirurgickou liečbou


     


  4.  Alergická alebo vazomotorická nádcha      


     


     a) ľahké formy bez alergologickej liečby        10


      s občasnými klinickými prejavmi


      a sezónnym výskytom


     b) ťažké recidivujúce formy dokázané        15 - 20


      alergologickým vyšetrením, s častými


      klinickými prejavmi


     


  5.  Chronický zápal prínosných dutín ťažkého      20 - 40


     stupňa s komplikáciami (hnisavou sekréciou,


     prejavmi dráždenia n. trigeminus, tvorbou


     polypov, vnútrolebkovými a očnými


     komplikáciami)


     


  6.  Úplná strata čuchu a s ňou spojené         10 - 20


     poruchy chuti


     


  7.  Trvalá tracheostómia, stavy po operačnom      40 - 70


     odstránení hrtana


     


  8.  Zúženie priedušnice (trachey) klinicky       50 - 70


     a funkčne významné, s dýchacími ťažkosťami


     (podľa hodnôt spirometrického vyšetrenia)


     


  9.  Obrna návratného nervu             


     (n. laryngeus recurrens)


     


     a) kompenzovaná, s dobrým hlasom           5-10


     b) s trvalým chrapotom               15 - 25


     c) obojstranná, s dýchacími ťažkosťami       30 - 50


      a poruchou hlasu


     


 10.  Porucha artikulácie a iné poruchy reči     


     


     a) ťažko zrozumiteľná reč              20 - 30


     b) nezrozumiteľná reč                50 - 60