ODDIEL A – CHOROBY HORNÝCH CIEST DÝCHACÍCH Položka Druh zdravotného postihnutia Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti

ODDIEL A – CHOROBY HORNÝCH CIEST DÝCHACÍCH
Položka      Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu
                              schopnosti
                              zárobkovej
                              činnosti v %
-------------------------------------------------------------------------
  1.  Stavy po operáciách rázštepov pier, čeľustí,    15 - 25
     podnebia
     
     Posudkové hľadisko:               
     Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
     sa určí podľa porúch prehĺtania, prijímania
     potravy, schopnosti reči a kozmetického
     defektu.
     
  2.  Ťažká porucha funkcie jazyka, defekt čeľuste,     40
     poruchy artikulácie, žuvania a mimiky
     s možnosťou prijímať len tekutú stravu
     
  3.  Zúženie nosných priechodov, najmä opakované      10
     obojstranné polypy, so závažnými poruchami
     dýchania a čuchu, ak nie je možná korekcia
     chirurgickou liečbou
     
  4.  Alergická alebo vazomotorická nádcha      
     
     a) ľahké formy bez alergologickej liečby        10
      s občasnými klinickými prejavmi
      a sezónnym výskytom
     b) ťažké recidivujúce formy dokázané        15 - 20
      alergologickým vyšetrením, s častými
      klinickými prejavmi
     
  5.  Chronický zápal prínosných dutín ťažkého      20 - 40
     stupňa s komplikáciami (hnisavou sekréciou,
     prejavmi dráždenia n. trigeminus, tvorbou
     polypov, vnútrolebkovými a očnými
     komplikáciami)
     
  6.  Úplná strata čuchu a s ňou spojené         10 - 20
     poruchy chuti
     
  7.  Trvalá tracheostómia, stavy po operačnom      40 - 70
     odstránení hrtana
     
  8.  Zúženie priedušnice (trachey) klinicky       50 - 70
     a funkčne významné, s dýchacími ťažkosťami
     (podľa hodnôt spirometrického vyšetrenia)
     
  9.  Obrna návratného nervu             
     (n. laryngeus recurrens)
     
     a) kompenzovaná, s dobrým hlasom           5-10
     b) s trvalým chrapotom               15 - 25
     c) obojstranná, s dýchacími ťažkosťami       30 - 50
      a poruchou hlasu
     
 10.  Porucha artikulácie a iné poruchy reči     
     
     a) ťažko zrozumiteľná reč              20 - 30
     b) nezrozumiteľná reč                50 - 60