ODDIEL A – ARTROPATIE A INÉ CHOROBY KĹBOV Položka Druh zdravotného postihnutia Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti

ODDIEL A – ARTROPATIE A INÉ CHOROBY KĹBOV
Položka      Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu
                              schopnosti
                              zárobkovej
                              činnosti v %
-------------------------------------------------------------------------
  1.  Infekčná artropatia, zápalová polyartropatia,  
     reaktívne artritídy, metabolické artropatie
     
     a) ľahké formy, zriedka recidivujúce,        10 - 15
      s miernou poruchou funkcie postihnutého
      kĺbu, s opakovanými subjektívnymi
      ťažkosťami, ak je záťažou len dlhé státie
      a chôdza, resp. schopnosť zaťaženia
      končatiny
     b) dlhotrvajúce neprogredujúce formy, občas     25 - 35
      recidivujúce, s poruchou funkcie
      (obmedzenie funkcie kĺbu o 1/3),
      so subjektívnymi ťažkosťami, stacionárnym
      röntgenologickým nálezom, prípadne
      s dôkazom laboratórnych pozitívnych
      zápalových parametrov, s postihnutím
      jedného alebo viacerých kĺbov s výrazným
      obmedzením výkonnosti organizmu
     c) ťažké formy, trvale aktívne, progredujúce,    60 - 80
      liečbou ťažko ovplyvniteľné,
      s deštruktívnym röntgenologickým nálezom,
      postihujúce viacero kĺbov