ODDIEL A – ARTROPATIE A INÉ CHOROBY KĹBOV Položka Druh zdravotného postihnutia Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti

ODDIEL A – ARTROPATIE A INÉ CHOROBY KĹBOV
Položka      Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu


                              schopnosti


                              zárobkovej


                              činnosti v %


-------------------------------------------------------------------------


  1.  Infekčná artropatia, zápalová polyartropatia,  


     reaktívne artritídy, metabolické artropatie


     


     a) ľahké formy, zriedka recidivujúce,        10 - 15


      s miernou poruchou funkcie postihnutého


      kĺbu, s opakovanými subjektívnymi


      ťažkosťami, ak je záťažou len dlhé státie


      a chôdza, resp. schopnosť zaťaženia


      končatiny


     b) dlhotrvajúce neprogredujúce formy, občas     25 - 35


      recidivujúce, s poruchou funkcie


      (obmedzenie funkcie kĺbu o 1/3),


      so subjektívnymi ťažkosťami, stacionárnym


      röntgenologickým nálezom, prípadne


      s dôkazom laboratórnych pozitívnych


      zápalových parametrov, s postihnutím


      jedného alebo viacerých kĺbov s výrazným


      obmedzením výkonnosti organizmu


     c) ťažké formy, trvale aktívne, progredujúce,    60 - 80


      liečbou ťažko ovplyvniteľné,


      s deštruktívnym röntgenologickým nálezom,


      postihujúce viacero kĺbov