KAPITOLA XV – CHOROBY PODPORNÉHO A POHYBOVÉHO APARÁTU

KAPITOLA XV
– CHOROBY PODPORNÉHO A POHYBOVÉHO APARÁTU
Všeobecné posudkové hľadisko:

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa funkčného postihnutia (postihnutia pohybu v kĺboch v súvislosti so záťažou na príslušný kĺb) a vplyvu na ostatné systémy a orgány. Pri zistení pohybových a degeneratívnych zmien treba porovnať, či ich rozsah a výskyt presahujú zmeny typické pre porovnateľnú vekovú kategóriu. Samotné röntgenologicky zistené degeneratívne zmeny nezapríčiňujú pokles schopnosti zárobkovej činnosti, rovnako ako skutočnosť, či bola vykonaná operácia na končatine alebo na chrbtici, alebo súvislosť s úrazom. Pri chronických zápaloch kĺbov treba prihliadnuť popri poruche funkcie tiež na aktivitu chorobného procesu. Pri celkovej osteoporóze či osteomalácii (napr. pri hormonálnych poruchách, gastrointestinálnych resorpčných poruchách, pri poškodení obličiek) je miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti závislá od rozsahu a stupňa patologických zmien skeletu a z nich vyplývajúcej poruchy funkcie. Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti pri poraneniach svalov a šliach sa určí podľa miery funkčnej poruchy, podľa postihnutia krvného a lymfatického systému. Pri poraneniach fascie sa môžu objaviť ruptúry svalov, ktoré sú však len zriedkavo príčinou poklesu schopnosti zárobkovej činnosti.
ODDIEL A – ARTROPATIE A INÉ CHOROBY KĹBOV
Položka      Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu


                              schopnosti


                              zárobkovej


                              činnosti v %


-------------------------------------------------------------------------


  1.  Infekčná artropatia, zápalová polyartropatia,  


     reaktívne artritídy, metabolické artropatie


     


     a) ľahké formy, zriedka recidivujúce,        10 - 15


      s miernou poruchou funkcie postihnutého


      kĺbu, s opakovanými subjektívnymi


      ťažkosťami, ak je záťažou len dlhé státie


      a chôdza, resp. schopnosť zaťaženia


      končatiny


     b) dlhotrvajúce neprogredujúce formy, občas     25 - 35


      recidivujúce, s poruchou funkcie


      (obmedzenie funkcie kĺbu o 1/3),


      so subjektívnymi ťažkosťami, stacionárnym


      röntgenologickým nálezom, prípadne


      s dôkazom laboratórnych pozitívnych


      zápalových parametrov, s postihnutím


      jedného alebo viacerých kĺbov s výrazným


      obmedzením výkonnosti organizmu


     c) ťažké formy, trvale aktívne, progredujúce,    60 - 80


      liečbou ťažko ovplyvniteľné,


      s deštruktívnym röntgenologickým nálezom,


      postihujúce viacero kĺbov

ODDIEL B – OSTEOPATIA A CHONDROPATIA
Položka      Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu


                              schopnosti


                              zárobkovej


                              činnosti v %


-------------------------------------------------------------------------


  1.  Osteoporóza (bez ohľadu na etiológiu),     


     osteomalácia, osteopatia, iné metabolické


     ochorenia chrbtice a kĺbov


     


         a) ľahká forma - metabolické ochorenie kostí    10 - 15


      zvyšujúce riziko zlomenín a ovplyvňujúce


      výkonnosť organizmu, osteoporóza stanovená


      denzitometrickým vyšetrením, T-skóre


      do -2,5


     b) stredne ťažká forma osteoporózy a iné      35 - 45


      metabolické ochorenia kostí s prítomnosťou


      jedného alebo viacerých zlomenín stavcov


      s následným obmedzením pohyblivosti,


      vplyvom na statiku chrbtice, občasnými


      prejavmi nervového a svalového dráždenia,


      slabosťou svalového korzetu, s podstatným


      poklesom výkonnosti a značným ovplyvnením


      pohyblivosti, T-skóre nad -2,5


     c) ťažká forma osteoporózy (T-skóre nad       60 - 70


      -4,0 so zvýšenou lámavosťou kostí


      a s patologickými zlomeninami, ťažká


      deformácia chrbtice a dlhých kostí)


      a iných metabolických ochorení kostí


      s prítomnými viacerými zlomeninami stavcov


      s následným ťažkým obmedzením


      pohyblivosti, s výraznými deformitami


      chrbtice s vplyvom na statiku,


      pretrvávajúcimi alebo častými prejavmi


      nervového a svalového dráždenia, slabosťou


      svalového korzetu, bez ohľadu na T-skóre


     


  2.  Sudeckova dystrofia               


     


     a) mierna forma                   15 - 25


     b) ťažká forma alebo nepriaznivá lokalizácia    35 - 45


     


     Posudkové hľadisko:               


     Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti


     sa určí podľa stupňa, rozsahu funkčnej


     poruchy a lokalizácie procesu.


     


  3.  Chronická osteomyelitída            


     


     a) ľahkého stupňa (lokalizovaná, s nepatrnou    10 - 20


      aktivitou procesu, drobné hnisanie


      vo fistule)


     b) stredného stupňa (mierna trvalá sekrécia     35 - 45


      z fistuly, známky aktivity v laboratórnych


      nálezoch)


     c) ťažkého stupňa (časté ataky s horúčkou,     60 - 80


      zreteľná infiltrácia mäkkých častí,


      hnisanie a vylučovanie sekvestrov, známky


      aktivity v laboratórnych nálezoch)


      s alteráciou celkového stavu


     


                             


     Posudkové hľadisko:


     Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti


     sa určí podľa funkčného postihnutia


     vyplývajúceho z lokalizácie, rozsahu


     a aktivity procesu s jej účinkami na celkový


     stav a prípadné následné choroby


     (napr.anémiu,amyloidózu).


     


  4.  Chondrodystrofia                


     


     a) telesná výška (malý vzrast) nedosahuje      40 - 50


      120 cm


     b) s ťažkými deformáciami končatín, hrudníka    70 - 80


      a obmedzením výkonnosti organizmu,


      zníženou pohyblivosťou, poruchami


      ventilácie; telesná výška do 100 cm

ODDIEL C – INÉ CHOROBY MÄKKÉHO TKANIVA, SYNOVIÁLNEJ BLANY A ŠĽACHY
Položka     Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu


                              schopnosti


                              zárobkovej


                              činnosti v %


-------------------------------------------------------------------------


  1.   Iné ochorenia mäkkého tkaniva, synoviálnej   


     blany a šľachy


     


     a) ľahké formy, zriedka recidivujúce,       10 - 15


       s miernou poruchou funkcie postihnutého


       systému, s opakovanými subjektívnymi


       ťažkosťami, pri záťaži v stoji


       a pri chôdzi, ak je obmedzená pohyblivosť


       končatín pri záťaži


     b) dlhotrvajúce neprogredujúce formy, občas    25 - 35


       recidivujúce, s menšou poruchou funkcie


       kĺbu (obmedzenie funkcie o 1/3),


       so značnými subjektívnymi ťažkosťami,


       stacionárnym röntgenovým nálezom,


       prípadne s občasným laboratórnym


       zápalovým nálezom s postihnutím jedného


       kĺbu i viacerých kĺbov, s výrazným


       obmedzením výkonnosti organizmu


     c) ťažké formy, neovplyvniteľné liečbou,      60 - 80


       trvale aktívne, progredujúce, s výraznými


       deštruktívnymi röntgenovými zmenami


       a ťažkou poruchou funkcie, postihujúce


       niekoľko kĺbov

ODDIEL D – CHOROBY SVALOV
Všeobecné posudkové hľadisko:

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
sa určí podľa poruchy funkcie svalov na jednotlivých končatinách a na trupe – analogicky
k nasledujúcim uvedeným pohybovým obmedzeniam a obrnám. Samotné postihnutie svalov
(bez ohľadu na etiológiu), ak nemá vplyv na výkonnosť organizmu a pracovné zaradenie,
posudkovo sa nehodnotí. Treba prihliadnuť aj na zvláštne poruchy, ako sú nedostatočné
telesné proporcie (napr. chondrodystrofia), deformácie končatín, poruchy kĺbových
funkcií, svalových funkcií a statiky, neurologické poruchy. Taktiež treba vziať do
úvahy stupeň adaptácie a kompenzácie poruchy.
Položka      Druh zdravotného postihnutia      Miera poklesu


                              schopnosti


                              zárobkovej


                              činnosti v %


-------------------------------------------------------------------------


  1.   Svalové dystrofie, myopatie, spinálne svalové 


     atrofie a príbuzné syndrómy, myozitídy,


     systémové ochorenia spojivového tkaniva


     (lupus erytematosus, dermatomyozitída,


     systémová skleróza - Behcetova choroba,


     Sjögrenov syndróm, sklerodermia aostatné)


     


     a) ľahké poruchy s miernou či lokálnou        30 - 40


       atrofiou, dystrofiou a s obmedzením


       len pri dlhom státí a chôdzi


     b) stredne závažné poruchy s podstatným       60 - 70


       obmedzením pohyblivosti a obmedzením


       výkonnosti organizmu


     c) ťažké poruchy s ťažkým obmedzením         80 - 90


       pohyblivosti


     


     Posudkové hľadisko:              


     Miera poklesu zárobkovej činnosti sa určí


     bez ohľadu na etiológiu ochorenia, s ohľadom


     na výslednú poruchu funkcie, pohyblivosti


     a výkonnosti.


     


  2.   Syndrómy svalovej paralýzy, myastenia gravis  


     


     a) okulálna forma                  20 - 30


     b) okulobulbárna (anartria, dysfónia,        60 - 80


       regurgitácia tekutín nosom, diplópia)


     c) mierna generalizovaná forma            30 - 40


       (stabilizovaná imunosupresívnou liečbou


       a po tymektómii)


     d) ťažká generalizovaná forma (s dysartriou,     60 - 80


       dysfágiou, prehĺtacie ťažkosti,


       s postihnutím celého kostrového svalstva,


       stav po tymektómii, časté exacerbácie


       napriek imunosupresívnej liečbe)

ODDIEL E – DORZOPATIA, DEFORMUJÚCA DORZOPATIA A SPONDYLOPATIA
Položka     Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu


                              schopnosti


                              zárobkovej


                              činnosti v %


-------------------------------------------------------------------------


  1.   Stavy po zlomeninách tŕňových výbežkov        10


     alebo priečnych výbežkov stavcov


     


  2.   Stavy po zlomenine tela stavca,        


     vrodené chyby


     


     a) bez účinku na statiku               10


     b) s miernym účinkom na statiku,           20


       s deformáciou chrbtice, príznaky


       v stoji a pri chôdzi


     c) s výrazným účinkom na statiku          30 - 40


       (s obmedzením pohybu v danom úseku),


       s deformáciou, občasnými prejavmi


       svalového a nervového dráždenia,


       slabosťou svalového korzetu


     


  3.   Degeneratívne zmeny na chrbtici        


     a medzistavcových platničkách


     


     a) bez účinku na statiku               10


     b) s miernym funkčným postihnutím,         20 - 35


       s prejavmi nervového a svalového


       dráždenia (napr. syndróm


       cervikokraniálny, cervikobrachiálny,


       lumbálny, lumbosakrálny a syndróm


       sakroiliakálneho skĺbenia blokády


       stavcov), slabosť svalového korzetu,


       obmedzenie pohybu v postihnutom úseku


     c) s trvalým ťažkým postihnutím funkcie      40 - 50


       a často recidivujúcimi, dlhotrvajúcimi


       prejavmi dráždenia nervov a svalov,


       s ťažkou poruchou statiky a dynamiky


       chrbtice, s výraznou poruchou svalového


       korzetu


     


  4.   Stavy po operácii chrbtice a medzistavcových  


     platničiek, stavy po úraze chrbtice


     


     a) s miernym reziduálnym funkčným nálezom     10 - 20


     b) často recidivujúce     prejavy nervového      35 - 45


       a svalového dráždenia, slabosť svalového


       korzetu chrbta s podstatným obmedzením


       celkovej výkonnosti organizmu


     c) s nepriaznivým reziduálnym funkčným       70 - 80


       nálezom a trvalými prejavmi dráždenia


       nervov, s parézami a so svalovými


       atrofiami a poruchou funkcie zvieračov


     


  5.   Ostatné postihnutia chrbtice (vrodené alebo  


     získané deformácie) s poruchou funkcie


     


     a) ľahkého stupňa                   10


     b) stredného stupňa (napr. vo viacerých      35 - 45


       pohybových segmentoch vyjadreným


       obmedzením až stuhnutím chrbtice,


       pri skolióze 40 - 75 stupňov


       pri klinových stavcoch, motýlikovitých


       stavcoch, pri fixovanom okrúhlom chrbte


       s tvorbou gibbusu)


     c) ťažkého stupňa (napr. stuhnutie viacerých    60 - 70


       stavcov chrbtice, používanie trupovej


       ortézy, ktorá zahŕňa tri časti chrbtice,


       extrémne skoliózy s otočným sklzom,


       spondylolistéza so sklzom o 2/3 tela


       stavca)


     


  6.   Scheuermannova choroba             


     


     a) s ťažkou poruchou funkcie (akútny stav)      20


     b) po stabilizácii zdravotného stavu         10


       (spravidla po piatich rokoch)


     


  7.   Bechterevova choroba (ankylozujúca       


     spondylartritída)


     


     a) ľahkého stupňa                 20 - 30


     b) stredného stupňa - IV. stupeň (súčasné     40 - 50


       stuhnutie niekoľkých častí chrbtice


       a periférnych kĺbov alebo bedrových kĺbov


       s pretrvávajúcou klinickou aktivitou


       a progresiou napriek liečbe, bez ohľadu


       na stupeň postihnutia chrbtice)


     c) ťažkého stupňa - V. stupeň so stuhnutím     60 - 80


       viacerých úsekov chrbtice alebo veľkých


       kĺbov, s poruchami ventilácie


     


     Posudkové hľadisko:              


     Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti


     sa určí podľa priebehu, aktivity a funkčných


     porúch chrbtice, potvrdených rtg.


     diagnostikou chrbtice.

ODDIEL F – STAVY PO ÚRAZOCH
Položka     Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu


                              schopnosti


                              zárobkovej


                              činnosti v %


-------------------------------------------------------------------------


  1.   Stavy po zlomeninách kostí lebky (stavy    


     po kraniocerebrálnych poraneniach)


     


     a) bez postihnutia mozgových funkcií         5-10


     b) ľahká porucha mozgových funkcií         15 - 20


     c) stredne ťažká porucha mozgových funkcií     30 - 40


     d) ťažká porucha s podstatným obmedzením      50 - 75


       celkovej výkonnosti


     e) ťažká porucha narušujúca integritu       80 - 100


       mozgových funkcií


     


  2.   Stavy po zlomeninách čeľuste          


     


     zle zahojené, s defektom, s ovplyvnením      10 - 20


     inervácie, žuvania, mimiky, hlasu


     


  3.   Stavy po zlomeninách skeletu hrudníka     


     


 3.1.  Stavy po úrazoch hrudníka, sériové zlomeniny  


     rebier, zlomeniny sterna so závažným


     obmedzením pohybu hrudníka a hrudnej steny,


     podľa stupňa poruchy pľúcnych funkcií


     a srdcovej činnosti


     


     Posudkové hľadisko:              


     Miera poklesu zárobkovej činnosti sa určí


     podľa stupňa poruchy uvedenej v kapitole


     VIII oddiele B položke 5 a v kapitole IX


     oddiele A položke 1.


     


 3.2.  Následné stavy bez poruchy pľúcnych funkcií      10


     a srdcovej činnosti


     


  4.   Stavy po úrazoch panvy, zlomeninách      


     panvových kostí a symfýzy, stavy


     po zlomeninách krížovej kosti a kostrče


     


     a) ľahképoruchy obmedzujúce dlhé státie      10 - 15


       a chôdzu, s miernymi subjektívnymi


       ťažkosťami


     b) stredne ťažké poruchy statiky a dynamiky    30 - 40


       chrbtice a dolných končatín


     c) ťažké poruchy pohybu, s trvalým dráždením    70 - 80


       nervov, poruchou funkcie zvieračov,


       so závažnými parézami a svalovými


       atrofiami


     


     Posudkové hľadisko:              


     Porušenie celistvosti panvového pletenca


     s poruchou statiky a dynamiky chrbtice,


     funkcie dolných končatín sa posúdi podľa


     zostávajúcich porúch.

ODDIEL G – POSTIHNUTIE KONČATÍN
Všeobecné posudkové hľadisko:

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
sa určí podľa rozsahu a straty častí končatín po poranení, vrodených alebo získaných
chýb, zostávajúcich následkov po operáciách a úrazoch, zápalových a degeneratívnych
ochoreniach. Pri určovaní miery poklesu schopnosti zárobkovej činnosti pri posudzovaní
postihnutia horných končatín treba vychádzať z postihnutia dominantnej končatiny.
Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti pri amputačných stratách vychádza z
funkcie kýpťov a susedných kĺbov.
Položka      Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu


                              schopnosti


                              zárobkovej


                              činnosti v %


--------------------------------------------------------------------------


  1.   Aseptické nekrózy               


      


      Posudkové hľadisko:


      Po aktívnom štádiu sa miera poklesu


      schopnosti zárobkovej činnosti určí podľa


      pretrvávajúcej funkčnej poruchy


      na postihnutom kĺbe končatiny.


      


  2.   Strata oboch horných končatín od zápästí      75 - 80


      a vyššie


      


  3.   Strata jednej hornej a jednej dolnej        75 - 80


      končatiny


      


  4.   Strata jednej hornej končatiny v ramennom   


      kĺbe alebo krátky kýpeť ramena


      


      a) na dominantnej končatine             75 - 80


      b) na nedominantnej končatine            50 - 70


      c) s menej rozsiahlymi amputačnými stratami     40 - 60


       hornej končatiny


      


  5.   Stuhnutie ramenného kĺbu v priaznivej polohe  


      pri dobre pohyblivom ramennom pletenci


      


      a) na nedominantnej                 15 - 25


      b) na dominantnej                  25 - 35


      


  6.   Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu     


      


      a) na nedominantnej                 10 - 15


      b) na dominantnej                  15 - 25


      


  7.   Habituálne vykĺbenie ramena          


      


      a) ojedinelé vykĺbenie                10


      b) častejšie vykĺbenie (alebo vykývaný kĺb)  


       s obmedzením výkonnosti končatiny


       1. na nedominantnej               15 - 20


       2. na dominantnej                20 - 30


      c) vykĺbenia sternoklavikulárne alebo        15 - 20


       akromioklavikulárne s obmedzením funkcie


       končatiny


      


  8.   Pseudoartróza kľúčnej kosti             5-10


      


  9.   Stav po zlomenine ramennej kosti zhojenej   


      v nepriaznivom postavení so značným


      obmedzením funkcie končatiny (stavy


      po vykonanej endoprotéze ramenného kĺbu,


      s obmedzením pohyblivosti kĺbu)


      


      a) na nedominantnej                 20 - 30


      b) na dominantnej                  30 - 40


      


  10.   Chronická radiálna a ulnárna epikondylitída  


      s poruchou funkcie končatiny pri záťaži


      (s ľahkým postihnutím motorickej inervácie


      a poruchami cievneho zásobenia)


      


      a) postihnutie jednej končatiny           10 - 15


      b) postihnutie oboch končatín            20 - 25


      


  11.   Stuhnutie v lakťovom kĺbe           


      


      a) v priaznivom postavení           


       1. na nedominantnej               25 - 35


       2. na dominantnej                35 - 45


      b) v nepriaznivom postavení          


       1. na nedominantnej                45


       2. na dominantnej                45 - 50


      


  12.   Obmedzenie pohyblivosti v lakťovom kĺbe    


      


      a) ľahkého stupňa, pri voľnej rotačnej        10


       pohyblivosti predlaktia


      b) ťažšieho stupňa (vrátane obmedzenia     


       rotačnej pohyblivosti predlaktia)


       1. na nedominantnej               20 - 25


       2. na dominantnej                25 - 35


      


  13.   Izolované obmedzenie rotačnej pohyblivosti   


      predlaktia


      


      a) v priaznivom postavení (stredné pronačné  


       postavenie)


       1. na nedominantnej                10


       2. na dominantnej                 20


      b) v nepriaznivom postavení          


       1. na nedominantnej                20


       2. na dominantnej                 30


      


  14.   Vykývaný lakťový kĺb              


      


      a) na nedominantnej                  20


      b) na dominantnej                   30


      


  15.   Pseudoartróza predlaktia            


      


      a) na nedominantnej                 20 - 30


      b) na dominantnej                  35 - 45


      


  16.   Stav po zlomenine vretennej kosti a lakťové     10 - 15


      zahojenie s ľahkou dislokáciou


      


  17.   Stav po zlomenine kosti/kostí predlaktia    


      (vretennej a lakťovej) zhojené s dislokáciou


      a s poruchou funkcie susedných kĺbov


      


      a) na nedominantnej                 25 - 35


      b) na dominantnej                      35 - 45


      


  18.   Stuhnutie zápästného kĺbu           


      


      a) v priaznivom postavení               10


       (ľahká dorzálna extenzia)


      b) v nepriaznivom postavení          


       1. na nedominantnej                15


       2. na dominantnej                 25


      


  19.   Obmedzenie pohybu v zápästnom kĺbe       


      


      a) nepatrného stupňa              


       1. na nedominantnej                 5


       2. na dominantnej                 10


      b) závažnejšieho stupňa            


       1. na nedominantnej                10


       2. na dominantnej                 20


      


  20.   Zle zahojené alebo nezahojené zlomeniny    


      zápästných kostí, jednej záprstnej kosti


      alebo viacerých záprstných kostí s poruchou


      funkcie ruky


      


      a) na nedominantnej                 10 - 30


      b) na dominantnej                  35 - 45


      


  21.   Stuhnutie kĺbov palca na ruke v priaznivom   


      postavení


      


      a) na nedominantnej                  5


      b) na dominantnej                   15


  22.   Stuhnutie jedného prsta            


      


      a) na nedominantnej                  5


      b) na dominantnej                   10


      


  23.   Strata koncového článku a polovice základného 


      článku palca ruky


      


      a) na nedominantnej                  5


      b) na dominantnej                   15


      


  24.   Strata všetkých článkov palca             25


      na dominantnej ruke


      


  25.   Strata jedného prsta ruky (okrem palca)       10 -15


      


  26.   Strata troch prstov ruky II + III + IV     


      


      a) dominantnej končatiny               25


      b) nedominantnej končatiny              20


      


  27.   Strata všetkých desiatich prstov          70 - 80


      na oboch rukách


      


  28.   Strata úchopovej schopnosti ruky        


      


      a) na nedominantnej                  50


      b) na dominantnej                  60 - 70


      


  29.   Nervové poškodenie               


      


 29.1.  Nervové poškodenie hornej končatiny         60 - 70


      - plexus brachialis


      


 29.2.  Poškodenie hornej časti plexus brachialis      40 - 50


      


 29.3.  Poškodenie dolnej časti plexus brachialis      50 - 60


      


 29.4.  Nervus axillaris                  20 - 25


      


 29.5.  Nervus radialis, celý nerv             25 - 35


      


 29.6.  Nervus radialis - stredná časť alebo        10 - 20


      dolná časť


      


 29.7.  Nervus ulnaris - horná časť alebo dolná časť    25 - 35


      


 29.8.  Nervus medianus - horná časť            25 - 35


      


 29.9.  Nervus medianus - dolná časť             30


      


 29.10.  Nervus radialis a nervus axillaris         35 - 45


      


 29.11.  Nervus radialis a nervus ulnaris          35 - 45


      


 29.12.  Nervus radialis a nervus medianus          35 - 45


      


 29.13.  Nervus radialis, ulnaris a medianus         40 - 50


      v oblasti predlaktia


      


  30.   Strata oboch dolných končatín            75 - 80


      v predkolení a vyššie


      


  31.   Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom      60 - 75


      kĺbe alebo s veľmi krátkym kýpťom stehna


      


  32.   Strata jednej dolnej končatiny v stehne       50 - 60


      


  33.   Strata jednej dolnej končatiny         


      


      a) v predkolení                   45 - 50


      b) v priehlavku alebo v Chopartovom kĺbe      40 - 45


      


  34.   Strata palca nohy so stratou hlavičky I.      10 - 20


      priehlavkovej kosti alebo strata iného prsta


      


  35.   Strata II. - V. prsta alebo I. - III.        15 - 20


      prsta nohy


      


  36.   Strata všetkých prstov jednej nohy         20 - 30


      


  37.   Strata všetkých prstov oboch nôh          30 - 60


      podľa stavu kýpťa


      


  38.   Stuhnutie oboch bedrových kĺbov           70 - 80


      v nepriaznivom postavení


      


  39.   Stuhnutie jedného bedrového kĺbu v priaznivom    30 - 45


      postavení (flexia 20 stupňov, vonkajšia


      rotácia 20 stupňov, stredné postavenie medzi


      abdukciou a addukciou)


      


  40.   Stuhnutie jedného bedrového kĺbu          50 - 60


      v nepriaznivom postavení


      


  41.   Obmedzenie pohybu bedrových kĺbov       


      


 41.1.  Ľahkého stupňa                 


                                 10


      a) jednostranné


      b) obojstranné                    20


      


 41.2.  Stredného stupňa                


      


      a) jednostranné                   20 - 25


      b) obojstranné                   40 - 45


 41.3.  Ťažkého stupňa                 


      


      a) jednostranné                   40 - 50


      b) obojstranné                   70 - 75


      


  42.   Pseudoartróza kŕčka stehennej kosti         50 - 60


      


  43.   Stavy po zlomenine stehennej kosti       


      (kŕčka, diafýzy, epikondylu) liečené


      konzervatívne aj osteosyntézou, príp.


      endoprotézou


                                20 - 30


      a) pri dobrej funkcii končatiny


      b) s porušenou funkciou končatiny          45 - 60


       (výrazná deformácia, svalová atrofia,


       porucha motorickej inervácie, skrátenie


       o 4 cm a viac)


      


  44.   Stavy po vykonanej endoprotéze bedrového,   


      kolenného kĺbu


      


 44.1.  Jednostranná (totálna endoprotéza)         35 - 45


      


 44.2.  Obojstranná (totálna endoprotéza)       


      


      a) bez funkčného obmedzenia pohybu         45 - 55


      b) so závažným obmedzením pohybu          60 - 75


                             


      Posudkové hľadisko:


      Pri endoprotézach kĺbov je miera poklesu


      schopnosti zárobkovej činnosti závislá od


      pretrvávajúcej poruchy pohyblivosti a vplyvu


      záťaže na končatinu (napr. porucha motorickej


      inervácie, výrazná svalová atrofia, skrátenie


      končatiny viac ako o 4 cm ).


      


  45.   Stuhnutie oboch kolenných kĺbov           70 - 80


      


  46.   Stuhnutie jedného kolenného kĺbu        


      


      a) v priaznivom postavení              40 - 45


       (ohnutie približne 10 stupňov)


      b) v nepriaznivom postavení             50 - 60


      


  47.   Uvoľnenie väzivového aparátu kolena      


      


      a) svalovo kompenzovateľné             10 - 20


      b) vyžadujúce spevnenie podporným aparátom     25 - 35


       podľa postavenia a osovej odchýlky


       a porušenie funkcie končatiny


      c) nestabilné koleno s pretrvávajúcou        40 - 50


       instabilitou aj pri používaní podporného


       aparátu, resp. použitia pevných ortéz


      


  48.   Trvalé následky po vybratí menisku       


      


      a) pri dobrej stabilite a rozsahu pohybu       10


      b) pri stredne ťažkej poruche            20 - 30


      c) pri ťažkej poruche funkcie kolenného kĺbu    30 - 45


      


  49.   Zlomenina pately nezhojená, s obmedzenou      30 - 40


      extenziou kolena, neistou chôdzou, nutnosťou


      používania podporného aparátu


      


  50.   Obmedzenie pohybu v oboch kolenných kĺboch   


      


      a) ľahkého stupňa                   10


      b) stredného stupňa                 25 - 35


      c) ťažkého stupňa                  50 - 60


      


  51.   Stav po zlomenine tíbie            


      


      a) dobre zhojená                    5


      b) zhojená so skrátením, v nesprávnom uhlovom    30 - 40


       postavení a s porušenou funkciou končatiny


      


  52.   Pseudoartróza tíbie                 30 - 50


      


  53.   Stav po zlomenine vonkajšieho a vnútorného   


      členka


      


      a) dobre zahojené                  10 - 20


      b) zhojená v nepriaznivom postavení         30 - 40


       s porušenou funkciou pohybu v končatine


          


  54.   Stuhnutie horného členkového kĺbu       


      


      a) v priaznivom postavení (stuhnutie členka     20 - 35


       v neutrálnom postavení kĺbu)


      b) v nepriaznivom postavení             40 - 50


      


  55.   Stuhnutie dolného členkového kĺbu       


      


      a) v priaznivom postavení              15 - 20


       (stredné postavenie)


      b) v nepriaznivom postavení             30 - 40


      


  56.   Stuhnutie horného a dolného členkového kĺbu  


      


      a) v priaznivom postavení               35


      b) v nepriaznivom postavení             35 - 45


  57.   Pes equinovarus a iné poškodenia funkcie nohy 


      (stavy po zlomenine pätnej kosti, podľa


      poruchy funkcie nohy, s ťažkou deformáciou


      a poruchou chôdze ťažkého stupňa


      


      a) jednostranné postihnutie             30 - 40


      b) obojstranné postihnutie             50 - 60


      


  58.   Nervové poruchy úplné, jednostranné      


      


 58.1.  Plexus lumbosacralis                65 - 70


      


 58.2.  Nervus femoralis                  40 - 45


      


 58.3.  Nervus ischiadicus                 50 - 70


      


 58.4.  Nervus tibialis                   30 - 45


      


 58.5.  Nervus fibularis                  30 - 45


      


      Posudkové hľadisko:              


      V miere poklesu zárobkovej činnosti


      sú zahrnuté aj poruchy vazomotorické


      a trofické. Čiastočné poruchy inervácie


      nervov sa hodnotia tretinovými hodnotami.


      Stredne ťažké motorické poruchy sa hodnotia


      polovičnými hodnotami. Senzitívne poruchy


      inervácie pre celú dolnú končatinu sa


      hodnotia tridsiatimi percentami. Izolované


      senzitívne poruchy inervácie sa nehodnotia.

ODDIEL H – NÁDORY KOSTÍ, SVALSTVA A MÄKKÝCH TKANÍV
Všeobecné posudkové hľadisko:

Ak dôjde v dôsledku onkologickej liečby
k amputácii končatiny, určí sa pokles schopnosti zárobkovej činnosti podľa príslušnej
kapitoly.
Podobne sa postupuje v prípadoch, keď nádorom alebo jeho odstránením došlo k porušeniu
stability nosného alebo pohybového aparátu a k obmedzeniu pohybu.
Položka     Druh zdravotného postihnutia      Miera poklesu


                             schopnosti


                             zárobkovej


                             činnosti v %


------------------------------------------------------------------------


  1.   Zhubné nádory kostí, svalstva a mäkkých    


     tkanív


     


     a) počas onkologickej liečby             80


     b) po stabilizácii zdravotného stavu        50 - 70


       (spravidla po dvoch rokoch)


     c) neliečiteľné formy                90