KAPITOLA VIII – CHOROBY DÝCHACEJ SÚSTAVY

KAPITOLA VIII
– CHOROBY DÝCHACEJ SÚSTAVY
ODDIEL A – CHOROBY HORNÝCH CIEST DÝCHACÍCH
Položka      Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu


                              schopnosti


                              zárobkovej


                              činnosti v %


-------------------------------------------------------------------------


  1.  Stavy po operáciách rázštepov pier, čeľustí,    15 - 25


     podnebia


     


     Posudkové hľadisko:               


     Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti


     sa určí podľa porúch prehĺtania, prijímania


     potravy, schopnosti reči a kozmetického


     defektu.


     


  2.  Ťažká porucha funkcie jazyka, defekt čeľuste,     40


     poruchy artikulácie, žuvania a mimiky


     s možnosťou prijímať len tekutú stravu


     


  3.  Zúženie nosných priechodov, najmä opakované      10


     obojstranné polypy, so závažnými poruchami


     dýchania a čuchu, ak nie je možná korekcia


     chirurgickou liečbou


     


  4.  Alergická alebo vazomotorická nádcha      


     


     a) ľahké formy bez alergologickej liečby        10


      s občasnými klinickými prejavmi


      a sezónnym výskytom


     b) ťažké recidivujúce formy dokázané        15 - 20


      alergologickým vyšetrením, s častými


      klinickými prejavmi


     


  5.  Chronický zápal prínosných dutín ťažkého      20 - 40


     stupňa s komplikáciami (hnisavou sekréciou,


     prejavmi dráždenia n. trigeminus, tvorbou


     polypov, vnútrolebkovými a očnými


     komplikáciami)


     


  6.  Úplná strata čuchu a s ňou spojené         10 - 20


     poruchy chuti


     


  7.  Trvalá tracheostómia, stavy po operačnom      40 - 70


     odstránení hrtana


     


  8.  Zúženie priedušnice (trachey) klinicky       50 - 70


     a funkčne významné, s dýchacími ťažkosťami


     (podľa hodnôt spirometrického vyšetrenia)


     


  9.  Obrna návratného nervu             


     (n. laryngeus recurrens)


     


     a) kompenzovaná, s dobrým hlasom           5-10


     b) s trvalým chrapotom               15 - 25


     c) obojstranná, s dýchacími ťažkosťami       30 - 50


      a poruchou hlasu


     


 10.  Porucha artikulácie a iné poruchy reči     


     


     a) ťažko zrozumiteľná reč              20 - 30


     b) nezrozumiteľná reč                50 - 60

ODDIEL B – CHOROBY DOLNÝCH CIEST DÝCHACÍCH
Všeobecné posudkové hľadisko:

Pri chronických chorobách priedušiek, pľúc
a pohrudnicových zrastov sa určí miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti podľa
zníženia funkcie pľúc, vplyvu na celkový stav organizmu a podľa vplyvu na iné orgány
a systémy (napr. cor pulmonale) a pri chorobách podmienených alergiou.
Položka      Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu


                              schopnosti


                              zárobkovej


                              činnosti v%


-------------------------------------------------------------------------


  1.  Chronická obštrukčná choroba pľúc        


     


     a) štádium I.: mierny (ľahký) stupeň        10 - 20


      FEV1 >=80% referenčných hodnôt,


      FEV 1/FVC < 70%


     b) štádium II.: stredný stupeň           30 - 50


      50% <=FEV1 < 80% referenčných hodnôt


     c) štádium III.: ťažký stupeň            60 - 80


      30% <=FEV1 < 50% referenčných hodnôt


     d) štádium IV.: veľmi ťažký stupeň           85


      FEV1 < 30% referenčných hodnôt, alebo


      FEV1 80% referenčných


      hodnôt alebo najlepšej osobnej hodnoty,


      variabilita PEF 80% referenčných hodnôt;


      prejavy ako v bode a) pri pravidelnej


      liečbe nízkymi dávkami inhalačných


      kortikoidov alebo monoterapii


      antileukotriénmi


     c) stredne ťažká perzistujúca astma pred      35 - 50


      začatím adekvátnej liečby, príznaky denne,


      nočné príznaky najmenej 1-krát týždenne


      alebo 60% < FEV1 30%;


      prejavy ako v bode a) pri kombinovanej


      liečbe nízkymi až stredne vysokými dávkami


      inhalačných kortikoidov s dlhodobo


      pôsobiacimi inhalačnými


      betasympatomimetikami, prípadne


      antileukotriénmi alebo teofylínmi, alebo


      pri monoterapii vysokými dávkami


      inhalačných kortikoidov; alebo prejavy


      ako v bode b) pri pravidelnej liečbe


      nízkymi dávkami inhalačných kortikoidov


      alebo monoterapii antileukotriénmi


     d) ťažká perzistujúca astma každodenné       60 - 90


      príznaky, časté exacerbácie, časté nočné


      astmatické príznaky, FEV1 < 60%


      referenčných hodnôt, pred začatím liečby


      alebo pri akejkoľvek antiastmatickej


      liečbe; prejavy ako v bode b) pri


      kombinovanej liečbe nízkymi až stredne


      vysokými dávkami inhalačných kortikoidov


      s dlhodobo pôsobiacimi


      betasympatikomimetikami, prípadne


      antileukotriénmi alebo teofylínmi, alebo


      pri monoterapii vysokými dávkami


      inhalačných kortikoidov; alebo prejavy


      ako v bode c) pri pravidelnej liečbe


      nízkymi dávkami inhalačných kortikoidov


       alebo monoterapii antileukotriénmi


     


  4.  Zaprášenie pľúc (pneumokonióza uhľokopov,    


     silikóza, azbestóza)


     


 4.1.  V počiatočnom klinickom a rtg. štádiu,       10 - 15


     bez obmedzenia pľúcnych funkcií


     


 4.2.  Rozvinuté štádia ochorenia           


     


     a) ľahká forma                   20 - 30


     b) stredne ťažká forma               40 - 55


     c) ťažká forma                   60 - 90


     


     Posudkové hľadisko:               


     Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti


     sa určí podľa výslednej poruchy pľúcnej


     funkcie, kardiovaskulárnych komplikácií


     s prihliadnutím na dynamiku ochorenia.


     


  5.  Nádory dýchacích ciest, pľúc a medzipľúcia   


     (mediastina)


     


     a) po úplnom odstránení nádoru (ľubovoľnou     10 - 15


      liečbou), bez obmedzenia pľúcnych funkcií


     b) po úplnom odstránení nádoru, s obmedzením    20 - 30


      pľúcnych funkcií ľahkého stupňa


     c) po úplnom odstránení nádoru, s obmedzením    35 - 50


      pľúcnych funkcií stredne ťažkého stupňa


     d) po úplnom odstránení nádoru, s obmedzením    55 - 80


      pľúcnych funkcií ťažkého stupňa


     e) počas onkologickej liečby            70 - 80


     f) nevyliečiteľná choroba               90


     


  6.  Sarkoidóza                   


     


 6.1  0. - I. štádium:                


     


     a) bez klinickej symptomatológie,           5


      bez funkčného obmedzenia


     b) s klinickou symptomatológiou alebo        10 - 20


      s funkčným obmedzením mierneho stupňa


     


 6.2.  II. - IV. štádium:               


     


     a) klinické symptómy neprítomné alebo len      20 - 30


      mierneho stupňa, so žiadnou alebo ľahkou


      poruchou pľúcnych funkcií


     b) s klinickou symptomatológiou alebo        40 - 60


      so stredne     ťažkou poruchou pľúcnych


       funkcií


     c) s obmedzením pľúcnych funkcií ťažkého      65 - 90


      stupňa


     


  7.  Iné choroby pľúc a pohrudnice          


     


     a) ľahkého stupňa: dýchavica presahujúca      10 - 30


      obvyklú mieru pri stredne ťažkom zaťažení


      (napr. rýchla chôdza 5 - 6 km/h, stredne


      ťažká telesná práca) s miernym zhoršením


      pľúcnych funkcií


     b) stredne ťažkého stupňa: dýchavica        40 - 60


      presahujúca obvyklú mieru už


      pri každodennom ľahkom zaťažení (napr.


      prechádzka 3 - 4 km/h, chôdza do schodov


      na prvé poschodie, ľahká telesná práca)


      alebo zníženie pľúcnych funkcií o nie


      viac ako o 50% náležitých hodnôt


     c) ťažkého stupňa: dýchavica už           65 - 90


      pri minimálnom zaťažení alebo v pokoji;


      alebo zníženie pľúcnych funkcií o 50%


      náležitých hodnôt a viac


     


     Posudkové hľadisko:               


     Miera poklesu schopnosti sústavnej zárobkovej


     činnosti sa určí podľa stupňa aktivity


     procesu a výsledných porúch funkcie


     postihnutých orgánov.