KAPITOLA VII – CHOROBY ZMYSLOVÝCH ORGÁNOV

KAPITOLA VII
– CHOROBY ZMYSLOVÝCH ORGÁNOV
ODDIEL A – ZRAK
Všeobecné posudkové hľadisko:

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa zrakovej ostrosti dosiahnutej s korekciou do blízka a do diaľky, vyšetrením perimetra (zorného poľa) s ohľadom na intelektové schopnosti.
Položka     Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu
                              schopnosti
                              zárobkovej
                              činnosti v %
-------------------------------------------------------------------------
 1.  Stredná slabozrakosť (zraková ostrosť         35 - 45
    s najlepšou možnou korekciou menej ako 6/18,
    ale viac ako 6/60; 3/10 - 1/10, kategória 1)
    
 2.  Ťažká slabozrakosť (zraková ostrosť          50 - 60
    s najlepšou možnou korekciou 6/60 a menej,
    ale viac ako 3/60; 1/10 - 10/20, kategória 2)
    
 3.  Veľmi ťažká slabozrakosť (zraková ostrosť       65 - 75
    s najlepšou možnou korekciou 3/60 a menej,
    ale viac ako 1/60; 1/20 - 1/50, kategória 3)
    
 4.  Praktická slepota (zraková ostrosť s najlepšou     80
    možnou korekciou 1/60, 1/50 až svetlocit alebo
    zúženie zorného poľa do 5 stupňov okolo
    centrálnej fixácie, aj keď centrálna ostrosť
    nie je postihnutá, kategória 4)
    
 5.  Úplná slepota (strata zraku zahŕňajúca stavy      90
    od úplnej straty svetlocitu až po zachovanie
    svetlocitu s chybnou svetelnou projekciou,
    kategória 5)
    
 6.  Chyby zorného poľa                
    
    a) malé defekty zorného poľa             10 - 15
    b) obojstranné polovičné alebo kvadrantové      50 - 60
      defekty alebo koncentrické zúženie zorného
      poľa na 30 - 10 stupňov
    c) obojstranné koncentrické zúženie zorného      70 - 90
      poľa na 10 - 5 stupňov
    d) centrálne skotómy znižujúce zrakovú ostrosť    40 - 60
      najmä do blízka (nemožnosť čítania tlače
      bežnej veľkosti)
    
 7.  Strata jedného oka pri zachovaní zrakových       45
    funkcií na druhom oku
    
 8.  Obrna hornej mihalnice s úplným uzatvorením      30 - 40
    očnej štrbiny, prípadne blefarospazmus,
    paraspazmus facialis, lagoftalmus
    
 9.  Obrny očných svalov na jednom oku, ak je oko     30 - 40
    vylúčené z videnia
    
 10.  Iné poruchy videnia               
    
    a) trvalé diplopie pri pohľade dopredu        30 - 40
    b) strata binokulárneho videnia            10 - 20
    
 11.  Iné poruchy a choroby oka            
    
 11.1. Ľahké, ustálené formy bez poruchy funkcie oka     5-15
    
 11.2. Ľahké, dlhotrvajúce alebo ustálené formy     
    čiastočne poškodzujúce funkciu oka, ktoré
    majú vplyv na pracovné zaradenie
    
    a) jednostranné                    20 - 30
    b) obojstranné                    40 - 50
    
 11.3. Ťažké, dlhotrvajúce, liečeniu vzdorujúce     
    formy, trvale poškodzujúce zrakové funkcie
    
    a) jednostranné                    40 - 50
    b) obojstranné                    60 - 70
    
 12.  Zhubný nádor oka                 
    
    a) počas onkologického liečenia            70 - 80
    b) po stabilizácii zdravotného stavu         40 - 60
      (spravidla do dvoch rokov)

ODDIEL B – SLUCH
Všeobecné posudkové hľadisko:

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
sa určí podľa miery zníženia sluchu pre reč, prítomnosti ušných šelestov, bolestí,
porúch rovnováhy, závratov alebo porúch reči.
Porucha sluchu sa hodnotí v % podľa Fowlera na frekvencii 500 – 4 000 Hz.
Úplná hluchota znamená, že sluchovo postihnutý s akýmkoľvek zosilnením zvuku nevníma
zvuk, len prípadné vibrácie (strata počutia 100%, viac ako 90 dB).
Praktická hluchota znamená, že sluchovo postihnutý vybavený načúvacím prístrojom
vníma zvuk hovorovej reči (strata počutia 85 – 90%, viac ako 70 dB), ale nerozumie.
Nedoslýchavosť znamená, že sluchovo postihnutý vybavený načúvacím prístrojom v tichej
miestnosti, v ktorej úroveň rušivých zvukov nepresahuje 50 dB, rozumie bez odzerania
zmyslu vyslovených jednoduchých viet aspoň na 90%.
Položka     Druh zdravotného postihnutia      Miera poklesu
                            schopnosti
                            zárobkovej
                            činnosti v %
----------------------------------------------------------------------
  1.  Obojstranná úplná hluchota (100% podľa        50
     Fowlera, 100 dB)
     
  2.  Obojstranná praktická hluchota (viac ako       45
     85% - 90% podľa Fowlera, viac ako 70 dB)
     
  3.  Obojstranná úplná alebo praktická         60 - 80
     hluchota s ťažkým porušením komunikačných
     schopností v hovorovej reči a sociálnou
     dezintegráciou
     
  4.  Obojstranná ťažká nedoslýchavosť         35 - 45
     (80% podľa Fowlera, 60 - 65 dB)
     
  5.  Obojstranná stredne ťažká nedoslýchavosť     20 - 25
     (55% podľa Fowlera, 40 - 45 dB)
     
  6.  Obojstranná ľahká nedoslýchavosť           10
     (25% podľa Fowlera, 30 - 40 dB)
     
  7.  Objektivizované poruchy rovnováhy     
     (poruchy vestibulárneho ústrojenstva)
     
     a) ľahká forma (ľahká neistota stoja,        5-15
      mierne prejavy závratov pri celodennom
      zaťažení, pri vyššej psychickej
      a fyzickej záťaži)
     b) stredne ťažká forma (výraznejšia        15 - 25
      neistota a prejavy závratov pri
      celodenných zaťaženiach alebo
      opakované prudké závraty
      s vegetatívnymi prejavmi, prípadne
      s nevoľnosťou, zvracaním pri
      psychickej a fyzickej záťaži)
     c) ťažká forma (prudké závraty, neistota     70 - 80
      pri chôdzi, státí a iných
      fyziologických zaťaženiach, prípadne
      pri neschopnosti bez opory ísť alebo
      stáť)
     
  8.  Komplikovaný chronický zápal           20 - 40
     stredného ucha
     
  9.  Zhubné nádory v oblasti hlavy a krku    
     (nádory jazyka, tonzíl a nosohltana)
     
     a) po odstránení nádoru, počas            80
      onkologickej liečby
     b) neliečiteľné formy zhubných nádorov        90
     c) po stabilizácii zdravotného stavu       30 - 50
      (spravidla po dvoch rokoch)
     d) po stabilizácii zdravotného stavu         80
      s úplnou stratou hlasu