KAPITOLA V – DUŠEVNÉ CHOROBY A PORUCHY SPRÁVANIA

KAPITOLA V
– DUŠEVNÉ CHOROBY A PORUCHY SPRÁVANIA
Všeobecné posudkové hľadisko:

Pri stanovení poklesu schopnosti zárobkovej činnosti je potrebné prihliadnuť na vývoj osobnosti v afektívnej, emocionálnej oblasti, na schopnosti adaptácie, na vplyvy prostredia, možnosti pracovného a sociálneho zaradenia.
Položka     Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu


                             schopnosti


                             zárobkovej


                             činnosti v %


------------------------------------------------------------------------


 1.  Organické duševné poruchy, poruchy intelektu, 


    emotivity, afektivity (organický


    psychosyndróm, perinatálne poškodenie,


    Alzheimerova demencia, Pickova demencia


    pri Creutzfeldtovej-Jakobovej chorobe,


    Huntigtonovej chorobe a pod.)


    


    a) stredne ťažké formy               30 - 45


    b) ťažké poruchy (ťažká demencia)          50 - 80


    


 2.  Schizofrénia, poruchy schizotypové       


    a poruchy     s bludmi


    


    a) stredne ťažké formy               35 - 45


    b) ťažké formy (floridný proces, ťažké       50 - 80


      posprocesuálne formy)


    


 3.  Poruchy nálad (manické, depresívne,      


    periodické)


    


    a) stredne ťažké formy               35 - 45


    b) ťažké formy                   50 - 80


    


 4.  Neurotické, stresové a somatomorfné poruchy  


    


    a) stredne ťažké formy               15 - 20


    b) ťažké formy (napr. ťažké obsedantné       60 - 70


      neurózy)


    


 5.  Poruchy osobnosti a poruchy správania     


    


    a) stredne ťažké narušenie osobnosti        20 - 30


      s miernym obmedzením výkonnosti organizmu


    b) ťažké narušenie osobnosti so závažným      50 - 80


      obmedzením výkonnosti organizmu,


      dezintegrácia


    


 6.  Mentálna retardácia              


    


    a) ľahká mentálna retardácia (horné, stredné    40 - 60


      a dolné pásmo, IQ v pásme 50 - 69,


      s prihliadnutím na sociálnu


      prispôsobivosť)


    b) stredná mentálna retardácia (IQ v pásme       80


      35 - 49)


    c) ťažká mentálna retardácia (IQ v pásme        90


      20-34)


    d) hlboká mentálna retardácia (IQ pod 20)       100


    


 7.  Duševné poruchy a poruchy správania spôsobené 


    užívaním psychoaktívnych látok (alkoholizmus,


    toxikománia)


    


    a) stredne ťažká forma (do dvoch rokov       20 - 35


      od vzniku)


    b) ťažká forma                   50 - 60


    


    Posudkové hľadisko:              


    Percentuálna miera poklesu schopnosti


    zárobkovej činnosti sa určí podľa


    prevažujúcich symptómov z orgánového


    alebo psychického postihnutia uvedeného


    v tejto prílohe.


    


 8.  Syndrómy porúch správania spojené       


    s fyziologickými poruchami a somatickými


    faktormi (mentálna anorexia, sexuálne


    poruchy, ktoré nie sú spôsobené organickou


    poruchou alebo chorobou)


    


    ťažké poruchy, poruchy ohrozujúce život,      70 - 80


    nezvládnuteľné primitívne pudové správanie,


    stavy v ústavnom liečení alebo stavy


    s ťažkou poruchou výživy a podstatným


    znížením výkonnosti organizmu


    (adynamia, anémia, hypoproteinémia)

 9.  Poruchy autistického spektra (Detský


    autizmus, atypický autizmus, Rettov syndróm,


    iná detská dezintegračná porucha,


    hyperaktívna porucha spojená s mentálnou


    retardáciou a stereotypnými pohybmi,


    Aspergerov syndróm, iné poruchy autistického


    spektra, nešpecifikované poruchy autistického


    spektra)


    a) bez narušenia intelektu, pri dobrej slovnej


      komunikácii, s miernejším narušením


      sociálnych interakcií, schopnosť aplikovať


      získané vedomosti v praktickom živote      45 - 60


    b) kvalitatívne narušenie sociálnych


      interakcií, kvalitatívne narušenie


      komunikácie, veľmi obmedzený rozsah


      záujmov a aktivít, bez ohľadu na vzdelanie    75 - 100