KAPITOLA V – DUŠEVNÉ CHOROBY A PORUCHY SPRÁVANIA

KAPITOLA V
– DUŠEVNÉ CHOROBY A PORUCHY SPRÁVANIA
Všeobecné posudkové hľadisko:

Pri stanovení poklesu schopnosti zárobkovej činnosti je potrebné prihliadnuť na vývoj osobnosti v afektívnej, emocionálnej oblasti, na schopnosti adaptácie, na vplyvy prostredia, možnosti pracovného a sociálneho zaradenia.
Položka     Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu
                             schopnosti
                             zárobkovej
                             činnosti v %
------------------------------------------------------------------------
 1.  Organické duševné poruchy, poruchy intelektu, 
    emotivity, afektivity (organický
    psychosyndróm, perinatálne poškodenie,
    Alzheimerova demencia, Pickova demencia
    pri Creutzfeldtovej-Jakobovej chorobe,
    Huntigtonovej chorobe a pod.)
    
    a) stredne ťažké formy               30 - 45
    b) ťažké poruchy (ťažká demencia)          50 - 80
    
 2.  Schizofrénia, poruchy schizotypové       
    a poruchy s bludmi
    
    a) stredne ťažké formy               35 - 45
    b) ťažké formy (floridný proces, ťažké       50 - 80
      posprocesuálne formy)
    
 3.  Poruchy nálad (manické, depresívne,      
    periodické)
    
    a) stredne ťažké formy               35 - 45
    b) ťažké     formy                   50 - 80
    
 4.  Neurotické, stresové a somatomorfné poruchy  
    
    a) stredne ťažké formy               15 - 20
    b) ťažké formy (napr. ťažké obsedantné       60 - 70
      neurózy)
    
 5.  Poruchy osobnosti a poruchy správania     
    
    a) stredne ťažké narušenie osobnosti        20 - 30
      s miernym obmedzením výkonnosti organizmu
    b) ťažké narušenie osobnosti so závažným      50 - 80
      obmedzením výkonnosti organizmu,
      dezintegrácia
    
 6.  Mentálna retardácia              
    
    a) ľahká mentálna retardácia (horné, stredné    40 - 60
      a dolné pásmo, IQ v pásme 50 - 69,
      s prihliadnutím na sociálnu
      prispôsobivosť)
    b) stredná mentálna retardácia (IQ v pásme       80
      35 - 49)
    c) ťažká mentálna retardácia (IQ v pásme        90
      20-34)
    d) hlboká mentálna retardácia (IQ pod 20)       100
    
 7.  Duševné poruchy a poruchy správania spôsobené 
    užívaním psychoaktívnych látok (alkoholizmus,
    toxikománia)
    
    a) stredne ťažká forma (do dvoch rokov       20 - 35
      od vzniku)
    b) ťažká forma                   50 - 60
    
    Posudkové hľadisko:              
    Percentuálna miera poklesu schopnosti
    zárobkovej činnosti sa určí podľa
    prevažujúcich symptómov z orgánového
    alebo psychického postihnutia uvedeného
    v tejto prílohe.
    
 8.  Syndrómy porúch správania spojené       
    s fyziologickými poruchami a somatickými
    faktormi (mentálna anorexia, sexuálne
    poruchy, ktoré nie sú spôsobené organickou
    poruchou alebo chorobou)
    
    ťažké poruchy, poruchy ohrozujúce život,      70 - 80
    nezvládnuteľné primitívne pudové správanie,
    stavy v ústavnom liečení alebo stavy
    s ťažkou poruchou výživy a podstatným
    znížením výkonnosti organizmu
    (adynamia, anémia, hypoproteinémia)

 9.  Poruchy autistického spektra (Detský
    autizmus, atypický autizmus, Rettov syndróm,
    iná detská dezintegračná porucha,
    hyperaktívna porucha spojená s mentálnou
    retardáciou a stereotypnými pohybmi,
    Aspergerov syndróm, iné poruchy autistického
    spektra, nešpecifikované poruchy autistického
    spektra)
    a) bez narušenia intelektu, pri dobrej slovnej
      komunikácii, s miernejším narušením
      sociálnych interakcií, schopnosť aplikovať
      získané vedomosti v praktickom živote      45 - 60
    b) kvalitatívne narušenie sociálnych
      interakcií, kvalitatívne narušenie
      komunikácie, veľmi obmedzený rozsah
      záujmov a aktivít, bez ohľadu na vzdelanie    75 - 100