KAPITOLA IV – ENDOKRINNÉ CHOROBY, PORUCHY VÝŽIVY A PREMENY LÁTOK

KAPITOLA IV
– ENDOKRINNÉ CHOROBY, PORUCHY VÝŽIVY A PREMENY LÁTOK
Všeobecné posudkové zásady:

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti pri poruchách látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou závisí od dôsledkov týchto porúch.
Odchýlky od normy v laboratórnych hodnotách nepodmieňujú pokles schopnosti zárobkovej činnosti.
Položka     Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu
                             schopnosti
                             zárobkovej
                             činnosti v%
-----------------------------------------------------------------------
 1.  Cukrovka                    
    
    a) kompenzovateľná diétou alebo diétou       10 - 20
      a perorálnymi antidiabetikami,
      bez komplikácií
    b) kompenzovateľná, bez komplikácií,        30 - 40
      s ohľadom na pracovné zaradenie
    c) ťažko kompenzovateľná, s opakovanými       50 - 75
      stavmi kolísania hodnôt glykémie
      a diabetickými komplikáciami
      (chronické komplikácie cukrovky,
      angiopatia, neuropatia, diabetická noha)
    
 2.  Dna                         10 - 20
    
    Posudkové hľadisko:              
    Percentuálna miera poklesu schopnosti
    zárobkovej činnosti sa určí podľa
    prevažujúcich komplikácií z postihnutia
    kĺbov a orgánov.
    
 3.  Poruchy metabolizmu tukov               5-10
    
    Posudkové hľadisko:              
    Percentuálna miera poklesu schopnosti
    zárobkovej činnosti sa určí podľa
    prevažujúcich komplikácii z postihnutia
    orgánov alebo systémov.
    
 4.  Alimentárna obezita              
    
    a) ťažká nadváha - so závažným poklesom       25 - 35
      výkonnosti organizmu, neovplyvniteľná
      liečbou a diétou (BMI nad 40)
    b) ťažká nadváha s komplikáciami          60 - 70
      (ventilačnou poruchou a s postihnutím
      kardiovaskulárneho systému)
    
    Posudkové hľadisko:              
    Obezita nepodmieňuje pokles schopnosti
    zárobkovej činnosti. Následky a sprievodné
    postihnutia najmä srdcocievneho, pľúcneho
    systému alebo podporného a pohybového aparátu
    môžu byť príčinou poklesu schopnosti
    zárobkovej činnosti. Hodnotí sa index
    telesnej hmotnosti (BMI).
    
 5.  Fenylketonúria                 
    
    a) ľahká forma (bez prejavov poškodenia       20 - 30
      mozgu)
    b) ťažká forma (s prejavmi poškodenia mozgu)    50 - 70
    
    Posudkové hľadisko:              
    Percentuálna miera poklesu schopnosti
    zárobkovej činnosti sa určí podľa
    prevažujúcich komplikácií z postihnutia
    orgánov a systémov.
    
 6.  Cystická fibróza (mukoviscidóza)        
    s multiorgánovým postihnutím
    
    a) ľahký stupeň (recidivujúce bronchitídy,     20 - 35
      sinusitídy, bez ventilačnej poruchy alebo
      porucha ventilácie ľahkého stupňa
      pankreatická suficiencia bez hepatopatie)
    b) stredný stupeň (chronické zápalové zmeny     45 - 60
      pľúcneho parenchýmu - pozitívny nález
      na CT pľúc, chronická sinusititída,
      nazálna polypóza, ľahká alebo stredne
      ťažká ventilačná porucha, klinické
      prejavy pankreatickej insuficiencie
      pred substitučnou liečbou, hepatopatia)
    c) ťažký stupeň (chronické zápalové zmeny      75 - 80
      pľúcneho parenchýmu - CT nález difúznych
      bronchiektázii a príp. hyperinflácie pľúc,
      stredne ťažká až ťažká ventilačná porucha
      pred štandardnou liečbou, chronická
      sinusititída prípadne aj nazálna polypóza,
      klinické prejavy pankreatickej
      insuficiencie pred substitučnou liečbou,
      hepatopatia, progresia ochorenia napriek
      stálej komplexnej intenzívnej liečbe
      s výrazným obmedzením výkonnosti
      organizmu)
    
    Posudkové hľadisko:              
    Miera poklesu schopnosti sústavnej zárobkovej
    činnosti sa určí podľa stupňa aktivity
    procesu a výsledných porúch funkcie
    postihnutých orgánov.
    
 7.  Postihnutia hypofýzy              
    
 7.1.  Hypopituitarizmus dospelých (insuficiencia   
    predného laloka hypofýzy, Simmondsova
    kachexia, Sheehanov syndróm,
    posthypofyzektomický syndróm)
    
    a) s ľahkým obmedzením výkonnosti organizmu,    10 - 20
      pri dobrej hormonálnej substitúcii
    b) s ťažkým obmedzením výkonnosti organizmu     50 - 80
      pri substitučnej hormonálnej liečbe
    
 7.2.  Hypofyzárny nanizmus (telesná výška          45
    nedosahuje 120 cm)
    
 7.3.  Akromegália                  
    
    a) s ľahkým obmedzením výkonnosti organizmu      5-10
    b) s komplikáciami (artropatia, postihnutie     40 - 50
      srdca, adynamia)
    
    Posudkové hľadisko:              
    Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
    sa určí podľa stupňa adynamie a prítomných
    orgánových komplikácií.
    
 7.4.  Gigantizmus                      5-10
    
    Posudkové hľadisko:              
    Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
    sa určí podľa stupňa zníženej svalovej sily.
    
 7.5.  Diabetes insipidus kompenzovaný substitučnou    10 - 20
    liečbou, ak príčinou choroby nie je nádorové
    ochorenie
    
 7.6.  Nádory hypofýzy                
    
    a) počas chirurgickej a onkologickej liečby      80
    b) neliečiteľné formy                 90
    c) po stabilizácii zdravotného stavu        30 - 55
      (spravidla po dvoch rokoch)
      so závažnejšími komplikáciami
    
    Posudkové hľadisko:              
    Posudzuje sa typ nádoru, neurologická
    symptomatológia, vplyv na psychiku, zmyslové
    funkcie a hormonálnu aktivitu.
    
 8.  Hypotalamické syndrómy s endokrinnou      
    manifestáciou
    
    a) v kompenzovanom stave              10 - 20
    b) pri rozvinutých komplikáciách,          30 - 60
      pri podstatnom obmedzení výkonnosti
      organizmu
    
    Posudkové hľadisko:              
    Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
    sa určí podľa druhu poruchy s ohľadom
    na prítomné komplikácie (poruchy prijímania
    potravy a tekutín, obezitu, vegetatívne
    poruchy, galaktoreu a pod.).
    
 9.  Poruchy funkcie štítnej žľazy         
    
 9.1.  Hyperfunkcia štítnej žľazy           
    
    a) ľahkého stupňa, kompenzovaná liečbou        5-10
      (prevažne vegetatívne poruchy)
    b) stredného stupňa, s pretrvávajúcimi       30 - 50
      orgánovými a psychickými zmenami
    c) ťažkého stupňa, chudnutie, tyreotoxické     60 - 70
      poškodenie srdca, závažné očné
      postihnutia, psychické zmeny vyžadujúce
      odbornú psychiatrickú liečbu
    
 9.2.  Hypofunkcia štítnej žľazy           
    
    a) dlhodobo kompenzovaná substitúciou         5-10
      (stavy po operáciách štítnej žľazy
      s miernymi poruchami)
    b) nedostatočne kompenzovaná substitučnou      25 - 35
      liečbou, s prítomnými komplikáciami
      a s obmedzením výkonnosti organizmu
    
 9.3.  Zhubný nádor štítnej žľazy           
    
    a) počas onkologickej liečby            70 - 80
    b) neliečiteľné formy                 90
    c) po stabilizácii zdravotného stavu        30 - 40
      (spravidla po dvoch rokoch)
    
 10.  Poruchy funkcie nadobličiek          
    
 10.1. Chronická insuficiencia kôry nadobličiek    
    
    a) ľahká forma (rýchla unaviteľnosť         10 - 20
      organizmu, ortostatické poruchy,
      bez významnejšieho obmedzenia výkonnosti
      organizmu)
    b) stredne ťažká forma (podstatné zníženie     30 - 40
      výkonnosti organizmu a nedostatočná
      reakcia na záťaž pri trvalej substitučnej
      liečbe)
    c) ťažká forma (adynamia, poruchy          60 - 70
      elektrolytového, vodného metabolizmu,
      metabolizmu cukrov, so stratou hmotnosti,
      ťažkými žalúdočnými a črevnými prejavmi,
      málo účinná substitučná liečba)
    
 10.2. Hyperfunkcia kôry nadobličiek         
    
    a) Cushingov syndróm (vysoký krvný tlak       60 - 80
      cukrovka, srdcová nedostatočnosť,
      osteoporóza, myopatia, psychotické
      prejavy)
    b) Connov syndróm (neovplyvniteľný vysoký      60 - 80
      krvný tlak, hypokaliémia, závažné poruchy
      srdcového rytmu, myopatia).Adrenogenitálny
      syndróm (vysoký krvný tlak,
      maskulinizácia, hypokaliémia)
    c) po stabilizácii zdravotného stavu        20 - 30
      s prihliadnutím na funkčné zmeny
    
    Posudkové hľadisko:              
    Cushingov syndróm (iatrogénny) sa na účely
    určenia miery poklesu schopnosti zárobkovej
    činnosti z posudkového hľadiska nehodnotí.
    Percentuálna miera poklesu schopnosti
    zárobkovej činnosti sa určí podľa
    prevažujúcich symptómov z poškodenia orgánov
    alebo systémov (hypertenzia, insuficiencia
    srdca, diabetes mellitus, osteoporóza,
    psychické zmeny, svalová slabosť).
    
 10.3. Hyperfunkcia drene nadobličiek         
    
    a) pri závažných prejavoch (paroxyzmálne      60 - 80
      alebo trvalé     zvýšenie krvného tlaku,
      poruchy srdcového rytmu, psychické zmeny,
      strata hmotnosti, počas chirurgickej
      liečby, v prípadoch neúspešnej
      farmakologickej liečby)
    b) po stabilizácii zdravotného stavu        20 - 30
      (s prihliadnutím na funkčné zmeny
      a pretrvávajúce symptómy)