KAPITOLA IV – ENDOKRINNÉ CHOROBY, PORUCHY VÝŽIVY A PREMENY LÁTOK

KAPITOLA IV
– ENDOKRINNÉ CHOROBY, PORUCHY VÝŽIVY A PREMENY LÁTOK
Všeobecné posudkové zásady:

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti pri poruchách látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou závisí od dôsledkov týchto porúch.
Odchýlky od normy v laboratórnych hodnotách nepodmieňujú pokles schopnosti zárobkovej činnosti.
Položka     Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu


                             schopnosti


                             zárobkovej


                             činnosti v%


-----------------------------------------------------------------------


 1.  Cukrovka                    


    


    a) kompenzovateľná diétou alebo diétou       10 - 20


      a perorálnymi antidiabetikami,


      bez komplikácií


    b) kompenzovateľná, bez komplikácií,        30 - 40


      s ohľadom na pracovné zaradenie


    c) ťažko kompenzovateľná, s opakovanými       50 - 75


      stavmi kolísania hodnôt glykémie


      a diabetickými komplikáciami


      (chronické komplikácie cukrovky,


      angiopatia, neuropatia, diabetická noha)


    


 2.  Dna                         10 - 20


    


    Posudkové hľadisko:              


    Percentuálna miera poklesu schopnosti


    zárobkovej činnosti sa určí podľa


    prevažujúcich komplikácií z postihnutia


    kĺbov a orgánov.


    


 3.  Poruchy metabolizmu tukov               5-10


    


    Posudkové hľadisko:              


    Percentuálna miera poklesu schopnosti


    zárobkovej činnosti sa určí podľa


    prevažujúcich komplikácii z postihnutia


    orgánov alebo systémov.


    


 4.  Alimentárna obezita              


    


    a) ťažká nadváha - so závažným poklesom       25 - 35


      výkonnosti organizmu, neovplyvniteľná


      liečbou a diétou (BMI nad 40)


    b) ťažká nadváha s komplikáciami          60 - 70


      (ventilačnou poruchou a s postihnutím


      kardiovaskulárneho systému)


    


    Posudkové hľadisko:              


    Obezita nepodmieňuje pokles schopnosti


    zárobkovej činnosti. Následky a sprievodné


    postihnutia najmä srdcocievneho, pľúcneho


    systému alebo podporného a pohybového aparátu


    môžu byť príčinou poklesu schopnosti


    zárobkovej činnosti. Hodnotí sa index


    telesnej hmotnosti (BMI).


    


 5.  Fenylketonúria                 


    


    a) ľahká forma (bez prejavov poškodenia       20 - 30


      mozgu)


    b) ťažká forma (s prejavmi poškodenia mozgu)    50 - 70


    


    Posudkové hľadisko:              


    Percentuálna miera poklesu schopnosti


    zárobkovej činnosti sa určí podľa


    prevažujúcich komplikácií z postihnutia


    orgánov a systémov.


    


 6.  Cystická fibróza (mukoviscidóza)        


    s multiorgánovým postihnutím


    


    a) ľahký stupeň (recidivujúce bronchitídy,     20 - 35


      sinusitídy, bez ventilačnej poruchy alebo


      porucha ventilácie ľahkého stupňa


      pankreatická suficiencia bez hepatopatie)


    b) stredný stupeň (chronické zápalové zmeny     45 - 60


      pľúcneho parenchýmu - pozitívny nález


      na CT pľúc, chronická sinusititída,


      nazálna polypóza, ľahká alebo stredne


      ťažká ventilačná porucha, klinické


      prejavy pankreatickej insuficiencie


      pred substitučnou liečbou, hepatopatia)


    c) ťažký stupeň (chronické zápalové zmeny      75 - 80


      pľúcneho parenchýmu - CT nález difúznych


      bronchiektázii a príp. hyperinflácie pľúc,


      stredne ťažká až ťažká ventilačná porucha


      pred štandardnou liečbou, chronická


      sinusititída prípadne aj nazálna polypóza,


      klinické prejavy pankreatickej


      insuficiencie pred substitučnou liečbou,


      hepatopatia, progresia ochorenia napriek


      stálej komplexnej intenzívnej liečbe


      s výrazným obmedzením výkonnosti


      organizmu)


    


    Posudkové hľadisko:              


    Miera poklesu schopnosti sústavnej zárobkovej


    činnosti sa určí podľa stupňa aktivity


    procesu a výsledných porúch funkcie


    postihnutých orgánov.


    


 7.  Postihnutia hypofýzy              


    


 7.1.  Hypopituitarizmus dospelých (insuficiencia   


    predného laloka hypofýzy, Simmondsova


    kachexia, Sheehanov syndróm,


    posthypofyzektomický syndróm)


    


    a) s ľahkým obmedzením výkonnosti organizmu,    10 - 20


      pri dobrej hormonálnej substitúcii


    b) s ťažkým obmedzením výkonnosti organizmu     50 - 80


      pri substitučnej hormonálnej liečbe


    


 7.2.  Hypofyzárny nanizmus (telesná výška          45


    nedosahuje 120 cm)


    


 7.3.  Akromegália                  


    


    a) s ľahkým obmedzením výkonnosti organizmu      5-10


    b) s komplikáciami (artropatia, postihnutie     40 - 50


      srdca, adynamia)


    


    Posudkové hľadisko:              


    Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti


    sa určí podľa stupňa adynamie a prítomných


    orgánových komplikácií.


    


 7.4.  Gigantizmus                      5-10


    


    Posudkové hľadisko:              


    Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti


    sa určí podľa stupňa zníženej svalovej sily.


    


 7.5.  Diabetes insipidus kompenzovaný substitučnou    10 - 20


    liečbou, ak príčinou choroby nie je nádorové


    ochorenie


    


 7.6.  Nádory hypofýzy                


    


    a) počas chirurgickej a onkologickej liečby      80


    b) neliečiteľné formy                 90


    c) po stabilizácii zdravotného stavu        30 - 55


      (spravidla po dvoch rokoch)


      so závažnejšími komplikáciami


    


    Posudkové hľadisko:              


    Posudzuje sa typ nádoru, neurologická


    symptomatológia, vplyv na psychiku, zmyslové


    funkcie a hormonálnu aktivitu.


    


 8.  Hypotalamické syndrómy s endokrinnou      


    manifestáciou


    


    a) v kompenzovanom stave              10 - 20


    b) pri rozvinutých komplikáciách,          30 - 60


      pri podstatnom obmedzení výkonnosti


      organizmu


    


    Posudkové hľadisko:              


    Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti


    sa určí podľa druhu poruchy s ohľadom


    na prítomné komplikácie (poruchy prijímania


    potravy a tekutín, obezitu, vegetatívne


    poruchy, galaktoreu a pod.).


    


 9.  Poruchy funkcie štítnej žľazy         


    


 9.1.  Hyperfunkcia štítnej žľazy           


    


    a) ľahkého stupňa, kompenzovaná liečbou        5-10


      (prevažne vegetatívne poruchy)


    b) stredného stupňa, s pretrvávajúcimi       30 - 50


      orgánovými a psychickými zmenami


    c) ťažkého stupňa, chudnutie, tyreotoxické     60 - 70


      poškodenie srdca, závažné očné


      postihnutia, psychické zmeny vyžadujúce


      odbornú psychiatrickú liečbu


    


 9.2.  Hypofunkcia štítnej žľazy           


    


    a) dlhodobo kompenzovaná substitúciou         5-10


      (stavy po operáciách štítnej žľazy


      s miernymi poruchami)


    b) nedostatočne kompenzovaná substitučnou      25 - 35


      liečbou, s prítomnými komplikáciami


      a s obmedzením výkonnosti organizmu


    


 9.3.  Zhubný nádor štítnej žľazy           


    


    a) počas onkologickej liečby            70 - 80


    b) neliečiteľné formy                 90


    c) po stabilizácii zdravotného stavu        30 - 40


      (spravidla po dvoch rokoch)


    


 10.  Poruchy funkcie nadobličiek          


    


 10.1. Chronická insuficiencia kôry nadobličiek    


    


    a) ľahká forma (rýchla unaviteľnosť         10 - 20


      organizmu, ortostatické poruchy,


      bez významnejšieho obmedzenia výkonnosti


      organizmu)


    b) stredne ťažká forma (podstatné zníženie     30 - 40


      výkonnosti organizmu a nedostatočná


      reakcia na záťaž pri trvalej substitučnej


      liečbe)


    c) ťažká forma (adynamia, poruchy          60 - 70


      elektrolytového, vodného metabolizmu,


      metabolizmu cukrov, so stratou hmotnosti,


      ťažkými žalúdočnými a črevnými prejavmi,


      málo účinná substitučná liečba)


    


 10.2. Hyperfunkcia kôry nadobličiek         


    


    a) Cushingov syndróm (vysoký krvný tlak       60 - 80


      cukrovka, srdcová nedostatočnosť,


      osteoporóza, myopatia, psychotické


          prejavy)


    b) Connov syndróm (neovplyvniteľný vysoký      60 - 80


      krvný tlak, hypokaliémia, závažné poruchy


      srdcového rytmu, myopatia).Adrenogenitálny


      syndróm (vysoký krvný tlak,


      maskulinizácia, hypokaliémia)


    c) po stabilizácii zdravotného stavu        20 - 30


      s prihliadnutím na funkčné zmeny


    


    Posudkové hľadisko:              


    Cushingov syndróm (iatrogénny) sa na účely


    určenia miery poklesu schopnosti zárobkovej


    činnosti z posudkového hľadiska nehodnotí.


    Percentuálna miera poklesu schopnosti


    zárobkovej činnosti sa určí podľa


    prevažujúcich symptómov z poškodenia orgánov


    alebo systémov (hypertenzia, insuficiencia


    srdca, diabetes mellitus, osteoporóza,


    psychické zmeny, svalová slabosť).


    


 10.3. Hyperfunkcia drene nadobličiek         


    


    a) pri závažných prejavoch (paroxyzmálne      60 - 80


      alebo trvalé zvýšenie krvného tlaku,


      poruchy srdcového rytmu, psychické zmeny,


      strata hmotnosti, počas chirurgickej


      liečby, v prípadoch neúspešnej


      farmakologickej liečby)


    b) po stabilizácii zdravotného stavu        20 - 30


      (s prihliadnutím na funkčné zmeny


      a pretrvávajúce symptómy)