KAPITOLA III – PORUCHY IMUNITY

KAPITOLA III
– PORUCHY IMUNITY
ODDIEL A – IMUNODEFICITNÉ STAVY
Všeobecné posudkové hľadisko:

Imunologické poruchy musia byť dokázané imunologickým vyšetrením. Stupeň a rozsah komplikácií vzniknutých na základe zistenej poruchy musí mať posudkový význam na celkovú telesnú výkonnosť posudzovanej osoby.
Autoimunitný (laboratórny) syndróm sa posudkovo nehodnotí (prítomnosť jednej autoprotilátky alebo viacerých autoprotilátok v sére, disproporčné zmeny hodnôt imunoglobulínov, zvýšenie hodnôt cirkulujúcich imunokomplexov, zníženie percenta alebo absolútneho množstva lymfocytov tvoriacich E rozety, napr. pri dysgamaglobulinémii IV. typu, po prekonaných bakteriálnych a vírusových ochoreniach, pri chronických Epstein-Barrovej virózach, v relapse ochorenia).
Na určenie miery poklesu schopnosti zárobkovej činnosti nie je rozhodujúca etiológia poruchy, ale predovšetkým celkový stav a výkonnosť organizmu.
Položka     Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu
                             schopnosti
                             zárobkovej
                             činnosti v %
-----------------------------------------------------------------------                            
 1.  Deficity protilátkovej imunity s postihnutím    20 - 30
    funkcie lymfocytov B, s častým výskytom
    mikrobiálnych infekcií (sinusitíd, pneumónií,
    zápalov močových ciest, adnexitíd a pod.),
    so zníženou výkonnosťou organizmu
    
 2.  Deficity imunity bunkového typu s defektom     20 - 30
    alebo znížením množstva T-lymfocytov
    a s výskytom plesňových a parazitárnych
    infekcií
    
 3.  Deficity imunity fagocytárneho systému       20 - 30
    s nedostatkom alebo absenciou fagocytujúcich
    buniek alebo poruchou jednotlivých fáz
    fagocytózy, s recidivujúcimi kožnými
    infekciami, pyogénnymi abscesmi,
    flegmonóznymi zápalmi a septickými stavmi
    
 4.  Deficity imunity komplementového systému      20 - 30
    s absenciou, znížením alebo poruchou funkcie
    jednotlivých komplementových komponentov
    a podstatným poklesom celkovej výkonnosti
    organizmu
    
 5.  Kombinované poruchy imunity sprevádzané       20 - 30
    dlhotrvajúcimi alebo recidivujúcimi
    infekčnými prejavmi s podstatným znížením
    celkovej výkonnosti organizmu
    
 6.  Ťažké imunodeficitné stavy s rozsiahlymi      70 - 80
    a opakovanými alebo aktívnymi infekčnými
    komplikáciami vzdorujúcimi liečbe,
    s ťažkým obmedzením výkonnosti organizmu
ODDIEL B – HYPERIMÚNNE STAVY
Položka     Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu
                             schopnosti
                             zárobkovej
                             činnosti v %
-----------------------------------------------------------------------
 1.  Systémové ochorenia spojivového tkaniva    
    
    a) poruchy ľahkého stupňa              10 - 20
    b) poruchy stredného stupňa             30 - 40
    c) poruchy ťažkého stupňa              60 - 70
    
    Posudkové hľadisko:              
    Pri určení miery poklesu schopnosti
    zárobkovej činnosti sa vychádza z funkčného
    postihnutia organizmu, aktivity chorobného
    procesu, vplyvu na celkový stav organizmu
    a prípadných ďalších komplikácií.
ODDIEL C – CHRONICKÝ ÚNAVOVÝ SYNDRÓM (CFS)
Položka     Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu
                             schopnosti
                             zárobkovej
                             činnosti v %
-----------------------------------------------------------------------
 1.  Chronický únavový syndróm           
    
    a) stredná forma so závažným poklesom        30 - 40
          celkovej výkonnosti organizmu
    b) ťažká forma so stratou zárobkovej        70 - 80
      schopnosti z hľadiska duševných
      a telesných schopností
    
    Posudkové hľadisko:
    Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
    sa určí pri klinicky dokázanom CFS,
    s pozitivitou všetkých hlavných kritérií,
    pri pozitivite aspoň šiestich vedľajších
    symptómov a aspoň troch fyzikálnych kritérií
    (podľa Holmesa).