KAPITOLA III – PORUCHY IMUNITY, IMUNODEFICITNÉ STAVY

KAPITOLA III
– PORUCHY IMUNITY, IMUNODEFICITNÉ STAVY
Všeobecné posudkové hľadisko:
Imunologické poruchy musia byť dokázané imunologickým vyšetrením. Stupeň a rozsah komplikácií vzniknutých na základe zistenej poruchy musí mať posudkový význam na celkovú telesnú výkonnosť posudzovanej osoby. Autoimunitný (laboratórny) syndróm sa posudkovo nehodnotí (prítomnosť jednej autoprotilátky alebo viacerých autoprotilátok v sére, disproporčné zmeny hodnôt imunoglobulínov, zvýšenie hodnôt cirkulujúcich imunokomplexov, zníženie percenta alebo absolútneho množstva lymfocytov tvoriacich E rozety, napr. pri dysgamaglobulinémii IV. typu, po prekonaných bakteriálnych a vírusových ochoreniach, pri chronických Epstein-Barrovej virózach, v relapse ochorenia).
Na určenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nie je rozhodujúca etiológia poruchy, ale predovšetkým celkový stav a výkonnosť organizmu.

I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I Položka I         Druh zdravotného postihnutia         I  Miera  I
I     I                                I  poklesu  I
I     I                                I schopnosti I
I     I                                I vykonávať I
I     I                                I zárobkovú I
I     I                                I činnosť v % I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 1.   I Deficity protilátkovej imunity s postihnutím funkcie      I  20-30  I
I     I lymfocytov B, s častým výskytom mikrobiálnych infekcií     I       I
I     I (sinusitíd, pneumónií, zápalov močových ciest, adnexitíd a   I       I
I     I pod.), so zníženou výkonnosťou organizmu            I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 2.   I Deficity imunity bunkového typu s defektom alebo znížením   I  20-30  I
I     I množstva T-lymfocytov a s výskytom plesňových a parazitárnych I       I
I     I infekcií                            I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 3.   I Deficity imunity fagocytárneho systému s nedostatkom alebo   I  20-30  I
I     I absenciou fagocytujúcich buniek alebo poruchou jednotlivých  I       I
I     I fáz fagocytózy, s recidivujúcimi kožnými infekciami,      I       I
I     I pyogénnymi abscesmi, flegmonóznymi zápalmi a septickými stavmi I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 4.   I Deficity imunity komplementového systému s absenciou, znížením I  20-30  I
I     I alebo poruchou funkcie jednotlivých komplementových      I       I
I     I komponentov a podstatným poklesom celkovej výkonnosti     I       I
I     I organizmu                           I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 5.   I Kombinované poruchy imunity sprevádzané dlhotrvajúcimi alebo  I  45-65  I
I     I recidivujúcimi infekčnými prejavmi s podstatným znížením    I       I
I     I celkovej výkonnosti organizmu                 I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 6.   I Ťažké imunodeficitné stavy s rozsiahlymi a opakovanými alebo  I  70-80  I
I     I aktívnymi infekčnými komplikáciami vzdorujúcimi liečbe, s   I       I
I     I ťažkým obmedzením výkonnosti organizmu             I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 7.   I Iné imunodeficitné stavy, nezahrnuté v predchádzajúcich    I       I
I     I položkách                           I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I a) ľahké formy                         I  10-35  I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I b) stredne ťažké formy, dlhodobé remisie            I  45-60  I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I c) ťažké formy                         I  65-75  I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I