KAPITOLA II – CHOROBY KRVI a KRVOTVORNÝCH ORGÁNOV

KAPITOLA II
– CHOROBY KRVI a KRVOTVORNÝCH ORGÁNOV
Všeobecné posudkové hľadisko:
Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu krvi a krvotvorných orgánov sa určí podľa závažnosti hematologických zmien, podľa porúch orgánových funkcií, pôsobenia na iné orgány a podľa vplyvu na celkový stav organizmu.

I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I Položka I          Druh zdravotného postihnutia         I  Miera  I
I     I                                I  poklesu  I
I     I                                I schopnosti I
I     I                                I vykonávať I
I     I                                I zárobkovú I
I     I                                I činnosť v % I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 1.   I Strata sleziny (bez prítomnosti krvnej choroby)        I   10   I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 2.   I Chronická lymfatická leukémia (myeloidná)           I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I a) s miernymi prejavmi, v remisii (bez výraznejších ťažkostí, I  10-20  I
I     I bez celkových symptómov, bez hematologickej liečby, bez známok I       I
I     I progresie)                           I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I b) so stredne ťažkými klinickými a laboratórnymi prejavmi s  I  30-50  I
I     I potrebou opakovanej hematologickej liečby, znížená výkonnosť  I       I
I     I organizmu                           I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I c) veľké zväčšenie sleziny, znížená imunita, výrazne znížená  I  60-75  I
I     I výkonnosť organizmu                      I       I
I     I v sústavnej hematologickej liečbe, s opakovanými        I       I
I     I hospitalizáciami (napr. počas                 I       I
I     I chemoterapie, pri komplikáciách liečby)            I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 3.   I Plazmocytóm (myelom)                      I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I a) s miernymi prejavmi, v remisii bez výraznejších ťažkostí,  I  10-20  I
I     I bez celkových symptómov, bez hematologickej liečby, bez známok I       I
I     I progresie                           I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I b) so stredne ťažkými klinickými a laboratórnymi prejavmi, so I   50   I
I     I zníženou výkonnosťou organizmu                 I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I c) s ťažkými prejavmi, anémia pod 10 g/dl hemoglobínu,     I  70-80  I
I     I typickými bolesťami, osteolýzou, poruchou funkcie obličiek a  I       I
I     I zníženou výkonnosťou organizmu                 I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 4.   I Indolentné non-Hodgkinove lymfómy (lymfogranulóm), primárne  I       I
I     I lokalizovaný non-Hodgkinov lymfóm, Hodgkinov          I       I
I     I (lymfoproliferatívny) lymfóm                  I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I a) s ľahkými prejavmi, v remisii, s klinicky a laboratórne   I  10-20  I
I     I priaznivým nálezom, ľahké subjektívne ťažkosti         I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I b) so stredne ťažkými prejavmi, v remisii, s klinicky a    I   50   I
I     I laboratórne stacionárnym nálezom, s podstatným znížením    I       I
I     I výkonnosti organizmu                      I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I c) s ťažkými klinickými a laboratórnymi prejavmi, rozsiahly,  I  70-80  I
I     I aktívny proces, v sústavnom liečení, s ťažkým vplyvom na    I       I
I     I celkový stav organizmu                     I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I Posudkové hľadisko:                      I       I
I     I Po skončení hematologického liečenia treba spravidla do dvoch I       I
I     I rokov po stabilizácii zdravotného stavu, od výsledku liečby  I       I
I     I určiť mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.  I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 5.   I Malígne lymfómy                        I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I a) akútne stavy                        I  70-80  I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I b) v remisii, s dvojročnou stabilizáciou, so zníženou     I   55   I
I     I imunitou, s miernymi klinickými prejavmi a zníženou      I       I
I     I výkonnosťou organizmu                     I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I c) pokročilé štádium s ťažkými klinickými a laboratórnymi   I   80   I
I     I prejavmi, s ťažkým vplyvom na celkový stav organizmu      I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 6.   I Myeloproliferačné ochorenia (napr. polycytémia, trombocytémia, I       I
I     I myelofibróza)                         I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I a) ľahká forma s miernymi prejavmi, v dobrom celkovom stave  I  10-20  I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I b) v remisii, s dvojročnou stabilizáciou, so zníženou     I  35-45  I
I     I imunitou, s miernymi klinickými prejavmi a zníženou      I       I
I     I výkonnosťou organizmu                     I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I c) s ťažkými prejavmi, anémia pod l0g/dl hemoglobínu,     I   75   I
I     I trombocytopénia pod 80 000/ml, zväčšenie sleziny, polycytémia     I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 7.   I Terapeutické odstránenie sleziny pre choroby krvi       I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I Chronická autoimúnna trombocytopenická purpura (AITP) počas  I  35-45  I
I     I dlhodobej liečby                        I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 8.   I Akútna leukémia (lymfatická, myeloidná)            I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I a) aktívne prejavy ochorenia                  I   75   I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I b) v štádiu remisie, po troch rokoch od ukončenia onkologickej I  30-50  I
I     I liečby, bez klinických prejavov onkologického ochorenia, pri  I       I
I     I stacionárnom klinickom a laboratórnom             I       I
I     I náleze, so zníženou imunitou, so zníženou výkonnosťou     I       I
I     I organizmu                           I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 9.   I Anémie z poruchy tvorby a zvýšeného rozpadu erytrocytov so   I  45-55  I
I     I závažnými prejavmi (pod 10 g/dl hemoglobínu, opakované     I       I
I     I podávanie transfúzií, trvalá imunosupresívna liečba, podstatné I       I
I     I zníženie výkonnosti organizmu)                 I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 10.   I Aplastická anémia s ťažkou pancytopéniou            I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I a) Aplastická anémia stredne ťažkého stupňa          I  35-45  I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I b) Aplastická anémia ťažkého stupňa              I  60-75  I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 11.   I Vrodené a získané krvácavé stavy s hematologickou etiológiou  I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I a) forma so zriedkavým krvácaním, s ľahkým obmedzením     I  10-20  I
I     I výkonnosti organizmu                      I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I b) s častým (niekoľkokrát ročne) typickým krvácaním, prípadne I  45-50  I
I     I komplikáciami s krvácaním a podstatným obmedzením výkonnosti  I       I
I     I organizmu                           I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I c) ťažká forma, spontánne krvácania, krvácanie už pri ľahkých I  60-80  I
I     I úrazoch, s ťažkým postihnutím pohyblivosti a výkonnosti    I       I
I     I organizmu                           I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 12.   I Iné choroby krvi a krvotvorných orgánov nezahrnuté v      I       I
I     I predchádzajúcich                        I       I
I     I položkách                           I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I a) ľahké formy                         I  10-20  I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I b) stredne ťažké formy, dlhodobé remisie            I  45-50  I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I c) ťažké formy                         I  60-75  I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I