KAPITOLA II – CHOROBY KRVI A KRVOTVORNÝCH ORGÁNOV

KAPITOLA II
– CHOROBY KRVI A KRVOTVORNÝCH ORGÁNOV
Všeobecné posudkové hľadisko:

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti pre chorobu krvi a krvotvorných orgánov sa určí podľa závažnosti hematologických zmien, podľa porúch orgánových funkcií, pôsobenia na iné orgány a podľa vplyvu na celkový stav organizmu.
Položka     Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu
                             schopnosti
                             zárobkovej
                             činnosti v%
---------------------------------------------------------------------
 1.  Strata sleziny (bez prítomnosti krvnej         10
    choroby)
    
 2.  Chronická lymfatická leukémia (myeloidná)   
    
    a) s miernymi prejavmi, v remisii          10 - 20
      bez výraznejších ťažkostí, bez celkových
      symptómov, bez hematologickej liečby,
      bez známok progresie)
    b) so stredne ťažkými klinickými          30 - 50
      a laboratórnymi prejavmi s potrebou
      opakovanej hematologickej liečby,
      znížená výkonnosť organizmu
    c) veľké zväčšenie sleziny, znížená imunita,    60 - 70
      výrazne znížená výkonnosť organizmu,
      v sústavnej hematologickej liečbe
      s opakovanými hospitalizáciami
    
 3.  Plazmocytóm (myelóm)              
    
    a) s miernymi prejavmi, v remisii          10 - 20
      bez výraznejších ťažkostí, bez celkových
      symptómov, bez hematologickej liečby,
      bez známok progresie
    b) so stredne ťažkými klinickými          35 - 50
      a laboratórnymi prejavmi, so zníženou
      výkonnosťou organizmu
    c) s ťažkými prejavmi, anémia pod 10 g/dl      70 - 80
      hemoglobínu, typickými bolesťami,
      osteolýzou, poruchou funkcie obličiek
      a zníženou výkonnosťou organizmu
    
 4.  Indolentné non-Hodgkinove lymfómy       
    (lymfogranulóm), primárne lokalizovaný
    non-Hodgkinov lymfóm, Hodgkinov
    (lymfoproliferatívny) lymfóm
    
    a) s ľahkými prejavmi, v remisii, s klinicky    10 - 20
      a laboratórne priaznivým nálezom, ľahké
      subjektívne ťažkosti
    b) so stredne ťažkými prejavmi, v remisii,     45 - 50
      s klinicky a laboratórne stacionárnym
      nálezom, s podstatným znížením výkonnosti
      organizmu
    c) s ťažkými klinickými a laboratórnymi       70 - 80
      prejavmi, rozsiahly, aktívny proces,
      v sústavnom liečení, s ťažkým vplyvom
      na celkový stav organizmu
    
    Posudkové hľadisko:              
    Po skončení hematologického liečenia treba
    spravidla do dvoch rokov po stabilizácii
    zdravotného stavu, od výsledku liečby určiť
    mieru poklesu schopnosti zárobkovej činnosti.
    
 5.  Malígne lymfómy                
    
    a) akútne stavy                   70 - 80
    b) v remisii, s dvojročnou stabilizáciou,      35 - 45
      so zníženou imunitou, s miernymi
      klinickými prejavmi a zníženou výkonnosťou
      organizmu
    c) pokročilé štádium s ťažkými klinickými       80
      a laboratórnymi prejavmi, s ťažkým vplyvom
      na celkový stav organizmu
    
 6.  Myeloproliferačné ochorenia (napr.       
    polycytémia, trombocytémia, myelofibróza)
    
    a) ľahká forma s miernymi prejavmi,         10 - 20
      v dobrom celkovom stave
    b) v remisii, s dvojročnou stabilizáciou,      35 - 45
      so zníženou imunitou, s miernymi
      klinickými prejavmi a zníženou výkonnosťou
      organizmu
    c) s     ťažkými prejavmi, anémia pod 10g/dl      60 - 70
      hemoglobínu, trombocytopénia
      pod 80 000/ml, zväčšenie sleziny,
      polycytémia
    
 7.  Terapeutické odstránenie sleziny pre choroby  
    krvi
    
    Chronická autoimúnna trombocytopenická       35 - 45
    purpura (AITP) počas dlhodobej liečby
    
 8.  Akútna leukémia (lymfatická, myeloidná)    
    
    a) aktívne prejavy ochorenia            70 - 80
    b) v štádiu remisie, po dvojročnej         60 - 80
      stabilizácii zdravotného stavu,
      pri stacionárnom klinickom a laboratórnom
      náleze, so zníženou výkonnosťou organizmu
    
 9.  Anémie z poruchy tvorby a zvýšeného rozpadu     45 - 55
    erytrocytov so závažnými prejavmi
    (pod10g/dlhemoglobínu, opakované podávanie
    transfúzií, trvalá imunosupresívna liečba,
    podstatné zníženie výkonnosti organizmu)
    
 10.  Aplastická anémia s ťažkou trombocytopéniou     60 - 70
    (trombocytopénia pod 20 000/ml,
    granulocytopénia pod 1 000/ml)
    
 11.  Vrodené a získané krvácavé stavy        
    s hematologickou etiológiou
    
    a) forma so zriedkavým krvácaním, s ľahkým     10 - 20
      obmedzením výkonnosti organizmu
    b) s častým (niekoľkokrát ročne) typickým      45 - 50
      krvácaním, prípadne komplikáciami
      s krvácaním a podstatným obmedzením
      výkonnosti organizmu
    c) ťažká forma, spontánne krvácania,        60 - 80
      krvácanie už pri ľahkých úrazoch,
      s ťažkým postihnutím pohyblivosti
      a výkonnosti organizmu