KAPITOLA I – INFEKČNÉ A PARAZITÁRNE CHOROBY

KAPITOLA I
– INFEKČNÉ A PARAZITÁRNE CHOROBY
Položka     Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu
                              schopnosti
                              zárobkovej
                              činnosti v%
------------------------------------------------------------------------
 1.  Vírusové infekcie a bakteriálne choroby,     
    zoonózy, protozoálne choroby, ricketsiózy,
    helmintózy, mykózy, lues a ich následky
    
    a) ľahké formy s funkčným obmedzením ľahkého     20 - 30
      stupňa, so zníženou výkonnosťou organizmu
    b) stredne ťažké formy s postihnutím funkcie     40 - 50
      niektorých orgánov, systémov alebo formy
      chronické, pomaly progredujúce s podstatným
      obmedzením celkovej výkonnosti organizmu
    c) ťažká forma s postihnutím funkcie orgánov     60 - 75
      a systémov s výrazným obmedzením výkonnosti
      organizmu
    
    Posudkové hľadisko:               
    Ak infekčná choroba vyvolá dlhodobo
    nepriaznivý zdravotný stav, určí sa miera
    poklesu schopnosti zárobkovej činnosti podľa
    prevažujúceho funkčného postihnutia orgánu
    (systému) a vplyvu na celkovú výkonnosť
    organizmu.
    
 2.  Ochorenia vírusom získanej ľudskej        
    imunodeficiencie (HIV)
    
 2.1.  AIDS s ťažšími alebo občasnými klinickými       20 - 30
    príznakmi, so značným obmedzením celkovej
    výkonnosti organizmu
    
 2.2.  AIDS, úplne rozvinutý, s orgánovými          70 - 80
    komplikáciami a zlyhávaním imunity
    
    Posudkové hľadisko:               
    HIV pozitivita bez klinickej symptomatológie
    nepredpokladá pokles schopnosti sústavnej
    zárobkovej činnosti. Sprievodné duševné
    prejavy sa posúdia psychologickým
    a psychiatrickým vyšetrením.
    
 3.  Tuberkulóza a iné mykobakteriózy         
    
 3.1.  Tuberkulóza dýchacieho ústrojenstva       
    
    a) počas aktívneho štádia ochorenia s funkčným    50 - 75
      obmedzením stredného až ťažkého stupňa
      alebo s komplikáciami
    b) počas aktívneho štádia ochorenia,         20 - 30
      bez obmedzenia pľúcnych funkcií
      a výkonnosti organizmu
    c) tuberkulóza v inaktívnom štádiu,           10
      bez poruchy dýchacích funkcií
    
 3.2.  Tuberkulóza iných orgánov a systémov       
    
    a) počas aktivity ochorenia s funkčným        50 - 75
      obmedzením stredného až ťažkého stupňa
      s komplikáciami (tuberkulózne
      spondylodiscitídy)
    b) počas aktivity ochorenia, bez funkčného      20 - 30
      obmedzenia
    
    Posudkové hľadisko:
    Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
    sa určí podľa stupňa aktivity ochorenia,
    obmedzenia pľúcnych funkcií a celkového stavu
    organizmu