KAPITOLA I – INFEKČNÉ A PARAZITÁRNE CHOROBY

KAPITOLA I
– INFEKČNÉ A PARAZITÁRNE CHOROBY
Položka     Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu


                              schopnosti


                              zárobkovej


                              činnosti v%


------------------------------------------------------------------------


 1.  Vírusové infekcie a bakteriálne choroby,     


    zoonózy, protozoálne choroby, ricketsiózy,


    helmintózy, mykózy, lues a ich následky


    


    a) ľahké formy s funkčným obmedzením ľahkého     20 - 30


      stupňa, so zníženou výkonnosťou organizmu


    b) stredne ťažké formy s postihnutím funkcie     40 - 50


      niektorých orgánov, systémov alebo formy


      chronické, pomaly progredujúce s podstatným


      obmedzením celkovej výkonnosti organizmu


    c) ťažká forma s postihnutím funkcie orgánov     60 - 75


      a systémov s výrazným obmedzením výkonnosti


      organizmu


    


    Posudkové hľadisko:               


    Ak infekčná choroba vyvolá dlhodobo


    nepriaznivý zdravotný stav, určí sa miera


    poklesu schopnosti zárobkovej činnosti podľa


    prevažujúceho funkčného postihnutia orgánu


    (systému) a vplyvu na celkovú výkonnosť


    organizmu.


    


 2.  Ochorenia vírusom získanej ľudskej        


    imunodeficiencie (HIV)


    


 2.1.  AIDS s ťažšími alebo občasnými klinickými       20 - 30


    príznakmi, so značným obmedzením celkovej


    výkonnosti organizmu


    


 2.2.  AIDS, úplne rozvinutý, s orgánovými          70 - 80


    komplikáciami a zlyhávaním imunity


    


    Posudkové hľadisko:               


    HIV pozitivita bez klinickej symptomatológie


    nepredpokladá pokles schopnosti sústavnej


    zárobkovej činnosti. Sprievodné duševné


    prejavy sa posúdia psychologickým


    a psychiatrickým vyšetrením.


    


 3.  Tuberkulóza a iné mykobakteriózy         


    


 3.1.  Tuberkulóza dýchacieho ústrojenstva       


    


    a) počas aktívneho štádia ochorenia s funkčným    50 - 75


      obmedzením stredného až ťažkého stupňa


      alebo s komplikáciami


    b) počas aktívneho štádia ochorenia,         20 - 30


      bez obmedzenia pľúcnych funkcií


      a výkonnosti organizmu


    c) tuberkulóza v inaktívnom štádiu,           10


      bez poruchy dýchacích funkcií


    


 3.2.  Tuberkulóza iných orgánov a systémov       


    


    a) počas aktivity ochorenia s funkčným        50 - 75


      obmedzením stredného až ťažkého stupňa


      s komplikáciami (tuberkulózne


      spondylodiscitídy)


    b) počas aktivity ochorenia, bez funkčného      20 - 30


      obmedzenia


    


    Posudkové hľadisko:


    Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti


    sa určí podľa stupňa aktivity ochorenia,


    obmedzenia pľúcnych funkcií a celkového stavu


    organizmu