§ 52 Poskytovanie materského

§ 52
Poskytovanie materského
(1) Materské sa poskytuje za dni.
(2) Materské sa poskytuje za to isté obdobie len raz a len jednému poistencovi. To neplatí, ak inému poistencovi vznikne nárok na materské podľa § 49 ods. 1 počas obdobia uvedeného v § 48 ods. 9.