§ 295 Účinnosť

§ 295
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004 okrem § 122 ods. 4 až 6, § 123 ods. 3 až 5, § 272 ods. 7, § 286 ods. 2, § 291 ods. 3 a 4 a § 293, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia, § 120 ods. 4, ktorý nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Zákon č. 551/2003 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2004.
Zákon č. 600/2003 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2004.
Zákon č. 5/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. februárom 2004.
Zákon č. 43/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2005 okrem článku I § 47 až 51, § 53 až 56, § 58, 62, 66, 109, § 113 až 115, § 120, 124, článku II a článku III šiesteho bodu, osemnásteho bodu, päťdesiateho ôsmeho bodu a šesťdesiateho šiesteho bodu, ktoré nadobudli účinnosť 1. februárom 2004.
Zákon č. 186/2004 Z.z. nadobudol účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii okrem čl. III prvého bodu až tretieho bodu, piateho bodu až dvadsiateho siedmeho bodu a čl. IV, ktoré nadobudli účinnosť 15. apríla 2004, a čl. III štvrtého bodu, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2005.
Zákon č. 365/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2004.
Zákon č. 391/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 9. júlom 2004.
Zákon č. 439/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. augustom 2004 okrem čl. I druhého až štvrtého bodu, ôsmeho až štrnásteho bodu, šestnásteho až dvadsiateho bodu, dvadsiateho druhého bodu, dvadsiateho šiesteho bodu až dvadsiateho deviateho bodu, tridsiateho druhého bodu, tridsiateho tretieho a tridsiateho piateho bodu, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2005.
Zákon č. 721/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2005 okrem § 277b v sedemdesiatom prvom bode čl. I, ktorý nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia, t.j. 28. decembrom 2004.
Zákon č. 523/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2005.
Zákon č. 82/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2005.
Zákon č. 244/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2005 okrem čl.II desiateho bodu, ktorý nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia.
Zákon č. 351/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2005.
Zákon č. 584/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2006 okrem čl. III piateho bodu a čl. IV, ktoré nadobudli účinnosť dňom vyhlásenia.
Zákon č. 534/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2006.
Nález č. 460/2006 Z.z. nadobudol účinnosť 19. júlom 2006.
Zákon č. 310/2006 Z.z. nadobudol účinnosť 1. augustom 2006 okrem tridsiateho bodu, tridsiateho siedmeho bodu, tridsiateho ôsmeho bodu, päťdesiateho tretieho bodu, päťdesiateho šiesteho bodu až šesťdesiateho druhého bodu v čl. IV, ktoré nadobudli účinnosť 1. januárom 2007, a okrem štyridsiateho tretieho bodu, štyridsiateho piateho bodu, štyridsiateho deviateho bodu a päťdesiateho šiesteho bodu v čl. I, ktoré nadobudli účinnosť 1. januárom 2008.
Zákon č. 529/2006 Z.z. nadobudol účinnosť 1. októbrom 2006.
Uznesenie č. 566/2006 Z.z. nadobudlo účinnosť 14. októbrom 2006.
Zákon č. 592/2006 Z.z. nadobudol účinnosť 9. novembrom 2006.
Zákon č. 677/2006 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2007.
Zákon č. 555/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2008 okrem stoosemnásteho bodu, stodvadsiatehošiesteho bodu, stodvadsiatehodeviateho bodu, stotridsiateho bodu, stoštyridsiatehoôsmeho bodu a § 293an ods. 1 v stopäťdesiatomsiedmom bode v čl. I, ktoré nadobudli účinnosť 30. novembrom 2007.
Zákony č. 274/2007 Z.z., č. 519/2007 Z.z. a 659/2007 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2008.
Nález č. 204/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 13. júnom 2008.
Zákon č. 434/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 15. novembrom 2008.
Zákon č. 449/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 20. novembrom 2008, okrem prvého bodu až dvanásteho bodu, štrnásteho bodu až šestnásteho bodu, osemnásteho bodu až päťdesiateho šiesteho bodu a § 293au až 293aw, § 293ay až 293ba a § 293bc až 293be v päťdesiatom siedmom bode v čl. I, článku II, článku III a článku IV, ktoré nadobudli účinnosť 1. januárom 2009 a okrem trinásteho bodu a § 293ax v päťdesiatom siedmom bode v čl. I, ktoré nadobudli účinnosť 1. januárom 2010.
Zákon č. 659/2007 Z.z. nadobudol účinnosť dňom zavedenia eura v Slovenskej republike.
Zákon č. 108/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2009 okrem prvého bodu až deviateho bodu a § 293bh a 293bi desiateho bodu v čl. I a čl. III, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2010.
Zákony č. 192/2009 Z.z. a č. 200/2009 Z.z. nadobudli účinnosť 1. júnom 2009.
Zákon č. 599/2008 Z.z., ktorý bol znovelizovaný č. 200/2009 Z.z. nadobudol účinnosť prvým dňom volebného obdobia Európskeho parlamentu, ktoré sa začne v roku 2009, t.j. 4.6.2009.
Zákon č. 285/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2009.
Zákony č. 571/2009 Z.z. a 572/2009 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2010 okrem ôsmeho bodu, deviateho bodu a § 293bm v štyridsiatom bode v čl. I zákona č. 572/2009 Z.z., ktoré nadobudli účinnosť 1. februárom 2010, jedenásteho bodu v čl. I zákona č. 572/2009 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť 1. májom 2010, a okrem osemnásteho bodu, dvadsiateho druhého bodu, dvadsiateho siedmeho bodu až tridsiateho prvého bodu a § 293bn v štyridsiatom bode v čl. I zákona č. 572/2009 Z.z., ktoré nadobudli účinnosť 1. januárom 2011.
Zákon č. 151/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2010.
Zákon č. 52/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2010.
Zákon č. 403/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 1. novembrom 2010.
Zákon č. 543/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2011.
Zákon č. 125/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2011.
Zákon č. 223/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 20. júlom 2011.
Zákon č. 250/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. augustom 2011.
Zákon č. 334/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. novembrom 2011 okrem druhého bodu, tretieho bodu, piateho bodu až ôsmeho bodu a desiateho bodu v čl. II, ktoré nadobudli účinnosť 1. aprílom 2012.
Zákon č. 348/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2012.
Zákon č. 521/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2012 okrem prvého až tretieho bodu, desiateho bodu a § 293cb v štrnástom bode v čl. I, ktoré nadobudli účinnosť 1. februárom 2012.
Zákon č. 69/2012 Z.z. nadobudol účinnosť 1. marcom 2012.
Zákon č. 252/2012 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2012 okrem čl. I bodov 1 až 9, bodov 18 až 27, bodov 29 až 55, § 293ch až 293co v bode 56 a bodu 57, ktoré nadobudli účinnosť 1. januárom 2013 a okrem čl. I bodov 10 až 13, ktoré nadobudli účinnosť 1. augustom 2016.
Zákon č. 413/2012 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2013.
Zákon č. 96/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2013.
Zákon č. 338/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 1. novembrom 2013 okrem bodov 1, 6, 8, 11 až 19, 22 až 27, 29 až 36, 39, 40, 43 až 62, 64, 69 až 71, 73, 75, 77, 78, 79 (§ 293cu až § 293dc), 80 až 83, ktoré nadobudli účinnosť 1. januárom 2014 a okrem bodov 63, 65 až 67, 74, 76 a 79 (§ 293dd), ktoré nadobudli účinnosť 1. januárom 2015.
Zákon č. 352/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2014.
Zákon č. 183/2014 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2014 okrem bodov 1 a 2, 7 až 9, 19, 23 až 26, 28, 30, 31, 33, 39 až 41 a § 293df a 293dg v bode 42 v čl. III, ktoré nadobudli účinnosť 1. januárom 2015.
Zákon č. 204/2014 Z.z. nadobudol účinnosť 1. augustom 2014.
Zákon č. 195/2014 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2014.
Zákon č. 240/2014 Z.z. nadobudol účinnosť 1. októbrom 2014.
Zákon č. 298/2014 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2015.
Zákon č. 25/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 15. marcom 2015.
Zákon č. 61/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2015.
Zákon č. 87/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 29. aprílom 2015.
Zákon č. 140/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2015 okrem čl. I bodu 1, 4 a 5, § 81 ods. 7 písm. b) v bode 9, bodu 10, 15 a 19, ktoré nadobudli účinnosť 1. januárom 2016.
Zákon č. 176/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2015.
Zákon č. 336/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 15. decembrom 2015.
Zákony č. 77/2015 Z.z., č. 112/2015 Z.z., č. 407/2015 Z.z. a č. 440/2015 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2016.
Zákon č. 378/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 2. januárom 2016.
Zákon č. 32/2015 Z.z. nadobudol účinnosť dňom vykonania najbližších volieb do Národnej rady Slovenskej republiky (5.3.2016).
Zákon č. 125/2016 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2016.
Zákon č. 285/2016 Z.z. nadobudol účinnosť 30. októbrom 2016 okrem čl. I bodov 1 až 7, ktoré nadobudli účinnosť 1. januárom 2017.
Zákony č. 310/2016 Z.z. a č. 355/2016 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2017.
Zákon č. 2/2017 Z.z. nadobudol účinnosť 1. marcom 2017 okrem čl. IV bodu 18, ktorý nadobudol účinnosť 1. aprílom 2017 a čl. IV bodov 1 až 17, ktoré nadobudli účinnosť 1. júlom 2017.
Zákon č. 85/2017 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2017.
Zákon č. 184/2017 Z.z. nadobudol účinnosť 30. októbrom 2017 okrem čl. I bodu 1, ktorý nadobudol účinnosť 31. decembrom 2017 a čl. I bodov 5 až 7, ktoré nadobudli účinnosť 1. januárom 2018.
Zákon č. 266/2017 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2018 okrem čl. I bodov 1 až 6, 11 a 12, 18 až 22, 32, 35, 57, 59, 74 až 76 a 80, ktoré nadobudli účinnosť 1. júlom 2018.
Zákon č. 87/2018 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2018.
Zákon č. 279/2017 Z.z. nadobudol účinnosť 30. aprílom 2018 okrem čl. VI bodov 1 až 5, ktoré nadobudli účinnosť 1. májom 2018.
Zákon č. 63/2018 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2018.
Zákon č. 191/2018 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2018.
Zákon č. 264/2017 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2018.
Zákon č. 282/2018 Z.z. nadobudol účinnosť 30. októbrom 2018 okrem čl. I § 293ee v 7. bode, ktorý nadobudol účinnosť 1. novembrom 2018 a čl. I bodov 1 až 6, ktoré nadobudli účinnosť 1. januárom 2019.
Zákon č. 317/2018 Z.z. v znení zákona č. 125/2022 Z.z. nadobudol účinnosť 19. novembrom 2018 okrem čl. I bodov 16, 19, 60, 69, 70 a 102, ktoré nadobudli účinnosť 1. januárom 2019, čl. I bodov 79, 81, 99, 105, 106 a § 293ef v 114. bode, ktoré nadobudli účinnosť 1. januárom 2021 a čl. I bodov 2 až 15, 17, 18, 20 až 41, 43 až 59, 61 až 68, 71 až 78, 80, 82 až 98, 100, 101, 103, 104, 107 až 113 a § 293eg v 114. bode, čl. II až čl. V, ktoré nadobudli účinnosť 1. januárom 2023.

Zákon č. 125/2022 Z.z. zrušil s účinnosťou od 1.6.2022 v čl. I zákona č. 317/2018 Z.z. body 6, 9 až 11, 15, 17, 18, 20 až 23, 27, 29, 30, 32 až 41, 43, 47 až 51, 54, 56, 58, 61 až 64, 66, 68, 73, 75, 78, 80, 82, 84, 88 až 96, 103, 104, 107 až 113.
Zákon č. 366/2018 Z.z. nadobudol účinnosť 30. decembrom 2018.
Zákony č. 177/2018 Z.z. a č. 368/2018 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2019.
Zákon č. 314/2018 Z.z. nadobudol účinnosť 1. marcom 2019.
Zákon č. 35/2019 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2019.
Zákon č. 225/2019 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2019 okrem čl. I bodov 3 až 5, ktoré nadobudli účinnosť 1. júlom 2020.
Zákon č. 221/2019 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2019.
Zákon č. 381/2019 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2019 okrem čl. II bodu 3, ktorý nadobudol účinnosť 1. januárom 2020 a čl. II bodu 1, ktorý nadobudol účinnosť 1. júlom 2020.
Zákony č. 105/2019 Z.z., č. 231/2019 Z.z., č. 321/2019 Z.z., č. 382/2019 Z.z. a č. 466/2019 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2020.
Zákon č. 467/2019 Z.z. v znení zákona č. 426/2020 Z.z. a zákona č. 125/2022 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2020 okrem čl. I bodov 1 až 8, 11, 12 a 15, ktoré nadobudli účinnosť 1. aprílom 2021 a čl. I bodov 9, 13 a 14, ktoré nadobudli účinnosť 1. januárom 2023.

Zákon č. 125/2022 Z.z. zrušil s účinnosťou od 1.6.2022 v čl. I zákona č. 467/2019 Z.z. bod 9, 13 a 14.
Zákon č. 63/2020 Z.z. nadobudol účinnosť 27. marcom 2020.
Zákon č. 385/2019 Z.z. v znení zákona č. 215/2021 Z.z. a zákona č. 125/2022 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2020 okrem čl. III bodu 6, ktorý nadobudol účinnosť 1. januárom 2023.

Zákon č. 125/2022 Z.z. zrušil s účinnosťou od 1.6.2022 v čl. III zákona č. 385/2019 Z.z. bod 6.
Zákon č. 393/2019 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2020.
Zákon č. 46/2020 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2020 okrem čl. I dvanásteho bodu, ktorý nadobudol účinnosť 1. januárom 2021 a čl. I trinásteho bodu, ktorý nadobudol účinnosť 1. januárom 2023.
Zákon č. 66/2020 Z.z. nadobudol účinnosť 4. aprílom 2020.
Zákon č. 68/2020 Z.z. nadobudol účinnosť 6. aprílom 2020.
Zákon č. 95/2020 Z.z. nadobudol účinnosť 25. aprílom 2020.
Zákony č. 125/2020 Z.z. a 127/2020 Z.z. nadobudli účinnosť 21. májom 2020.
Zákon č. 157/2020 Z.z. nadobudol účinnosť 17. júnom 2020.
Zákon č. 198/2020 Z.z. v znení zákona č. 125/2022 Z.z. nadobudol účinnosť 21. júlom 2020 okrem čl. X bodov 1, 2, 5, 8 až 16, 18, 19, 22, 23, 25, 27 a 28, ktoré nadobudli účinnosť 1. januárom 2021 a čl. X bodov 3, 6, 17, 20, 24, 26, 29, 31 a 33, ktoré nadobudli účinnosť 1. januárom 2023.

Zákon č. 125/2022 Z.z. zrušil s účinnosťou od 1.6.2022 v čl. X zákona č. 198/2020 Z.z. body 17, 20, 24, 26, 31 a 33.
Zákon č. 258/2020 Z.z. nadobudol účinnosť 23. septembrom 2020.
Zákon č. 390/2019 Z.z. nadobudol účinnosť 1. októbrom 2020.
Zákon č. 296/2020 Z.z. nadobudol účinnosť 31. októbrom 2020 okrem čl. V bodu 12, ktorý nadobudol účinnosť 1. januárom 2021 a čl. V bodu 13, ktorý nadobudol účinnosť 1. januárom 2023.
Zákon č. 330/2020 Z.z. nadobudol účinnosť 23. novebrom 2020.
Nález Ústavného súdu SR, uverejnený pod č. 388/2020 Z.z., nadobudol účinnosť 18. decembrom 2020.
Zákon č. 372/2020 Z.z. nadobudol účinnosť 30. decebrom 2020 okrem bodov 1 až 3 a 6 až 8, ktoré nadobudli účinnosť 1. januárom 2021.
Zákony č. 275/2020 Z.z. a č. 365/2020 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2021.
Zákon č. 426/2020 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2021.
Zákon č. 130/2021 Z.z. nadobudol účinnosť 10. aprílom 2021 okrem čl. I bodov 1 až 13 a 15, ktoré nadobudli účinnosť 1. májom 2021.
Zákon č. 126/2021 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2021.
Zákon č. 265/2021 Z.z. nadobudol účinnosť 1. augustom 2021.
Zákon č. 283/2021 Z.z. nadobudol účinnosť 5. augustom 2021. Uznesenie Ústavného súdu č. 81/2022 Z.z. pozastavilo účinnosť tohto zákona 22. marcom 2022.
Zákon č. 355/2021 Z.z. nadobudol účinnosť 1. novembrom 2021.
Zákon č. 412/2021 Z.z. nadobudol účinnosť 15. novembrom 2021.
Zákon č. 454/2021 Z.z. nadobudol účinnosť 10. decembrom 2021.
Zákon č. 431/2021 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2022.
Zákon č. 397/2021 Z.z. nadobudol účinnosť 21. februárom 2022.
Zákon č. 215/2021 Z.z. v znení zákona č. 480/2021 Z.z. a zákona č. 125/2022 Z.z. nadobudol účinnosť 1. marcom 2022 okrem čl. III bodov 3, 8, 12, 18, 19, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 42, 44, 49, 52, 56 a 58, ktoré nadobudli účinnosť 1. januárom 2023.

Zákon č. 125/2022 Z.z. zrušil s účinnosťou od 1.6.2022 v čl. III zákona č. 215/2021 Z.z. body 12, 18, 19, 27, 29, 34, 35, 42, 52 a 56.
Uznesenie Ústavného súdu č. 81/2022 Z.z. nadobudlo účinnosť 22. marcom 2022.
Zákon č. 92/2022 Z.z. nadobudol účinnosť 30. marcom 2022.
Zákon č. 125/2022 Z.z. nadobudol účinnosť 13. aprílom 2022 okrem čl. I bodov 1 až 6, 8 až 10, 15, 17, 18, 20, 22, 24 až 26, 30, 33, 36 až 41, 44 až 54, 57, 58, 60 až 64, 66, 68 až 71, 73, 76, 77, 79, 81 až 94, 97 až 99, § 293fs a § 293ft v bode 100, bodu 101, ktoré nadobudli účinnosť 1. júnom 2022 a čl. I bodov 7, 11 až 14, 16, 19, 21, 23, 27 až 29, 31, 34, 35, 43, 55, 56, 59, 65, 67, 72, 74, 75, 78, 80, § 293fu a § 293fv v bode 100, ktoré nadobudli účinnosť 1. januárom 2023.
Zákon č. 249/2022 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2022.
Zákon č. 350/2022 Z.z. nadobudol účinnosť 1. novembrom 2022.
Zákon č. 352/2022 Z.z. nadobudol účinnosť 1. novembrom 2022 okrem čl. I bodov 2 až 10, 12, 15 až 20, 26 až 31, § 293fw až 293fy v bode 37, bodov 38 až 40, ktoré nadobudli účinnosť 1. januárom 2023 a čl. I § 293fz v bode 37, ktorý nadobudol účinnosť 1. februárom 2023.
Zákon č. 518/2022 Z.z. nadobudol účinnosť 31. decembrom 2022.
Zákony č. 248/2022 Z.z. a č. 421/2022 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2023.
Zákon č. 399/2022 Z.z. v znení zákona č. 210/2023 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2023 okrem čl. II bodu 9, ktorý nadobudol účinnosť 1. májom 2023 a čl. II bodov 2 až 5 a bodu 10, ktoré nadobudli účinnosť 1. januárom 2025.
Zákon č. 71/2023 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2023 okrem čl. I bodov 1 až 6, 8 a 9, ktoré nadobudli účinnosť 1. januárom 2024.
Zákon č. 182/2023 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2023.
Zákon č. 210/2023 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2023 okrem čl. I bodov 1, 2, 8 až 15, 17 až 21, 25 až 31, 33, 35, 39 až 41, ktoré nadobudli účinnosť 1. januárom 2024, čl. I bodu 22, ktorý nadobudol účinnosť 1. júlom 2024 a čl. I bodu 16, ktorý nadobudol účinnosť 1. januárom 2025.
Zákon č. 273/2023 Z.z. nadobudol účinnosť 13. júlom 2023 okrem čl. I bodov 2, 3, 6, 7, 10, 11, 13 až 19 a ktoré nadobudli účinnosť 1. augustom 2023, čl. I bodu 12, ktorý nadobudol účinnosť 1. septembrom 2023 a čl. I bodov 4, 5, 8 a 9, ktoré nadobudli účinnosť 1. januárom 2024.
Zákon č. 275/2023 Z.z. nadobudol účinnosť 15. júlom 2023 okrem čl. III bodu 7, ktorý nadobudol účinnosť 1. októbrom 2023 a čl. III bodu 4, ktorý nadobudol účinnosť 1. januárom 2024.
Zákon č. 274/2023 Z.z. nadobudol účinnosť 1. augustom 2023.
Zákon č. 65/2023 Z.z. nadobudol účinnosť 1. októbrom 2023.
Zákony č. 203/2023 Z.z. a č. 530/2023 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2024.
Zákon č. 28/2024 Z.z. nadobudol účinnosť 1. marcom 2024.
Nález Ústavného súdu č. 36/2024 Z.z. nadobudol účinnosť 6. marcom 2024.