§ 293fu-293fy Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023
§ 293fu
(1) Ak poistenie zamestnanca vzniklo pred 1. januárom 2023 a trvá aj po 31. decembri 2022, zamestnávateľ vedie v evidencii analytických údajov zamestnanca údaje podľa § 232a ods. 2 za obdobie od 1. januára 2023.
(2) Ustanovenie § 293eg sa od 1. januára 2023 nepoužije.

§ 293fv
(1) V roku 2023 je povinne dôchodkovo poistená fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá je členom cirkevného spoločenstva, rehoľného spoločenstva alebo charitatívneho spoločenstva a vykonáva pre nich pracovnú činnosť, ak nie je dôchodkovo poistená podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e), g) až i), nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, nedovŕšila dôchodkový vek a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu výkonu tejto činnosti.
(2) Povinné dôchodkové poistenie fyzickej osoby uvedenej v odseku 1

a) vzniká odo dňa prihlásenia sa na dôchodkové poistenie, najskôr odo dňa splnenia podmienok podľa odseku 1,
b) zaniká

1. odo dňa, od ktorého prestala spĺňať podmienky podľa odseku 1 alebo
2. odo dňa odhlásenia sa z povinného dôchodkového poistenia, najskôr odo dňa podania odhlášky.
(3) Ak povinné dôchodkové poistenie fyzickej osoby uvedenej v odseku 1 zaniklo z dôvodu vzniku povinného dôchodkového poistenia fyzickej osoby uvedenej v § 15 ods. 1 písm. a) alebo písm. b), povinné dôchodkové poistenie fyzickej osoby uvedenej v odseku 1 opätovne vzniká odo dňa splnenia podmienok podľa odseku 1.
(4) Ak sa fyzická osoba uvedená v odseku 1 odhlásila z povinného dôchodkového poistenia, povinné dôchodkové poistenie z toho istého dôvodu jej vzniká odo dňa prihlásenia sa na dôchodkové poistenie, najskôr odo dňa, v ktorom jej zaniklo povinné dôchodkové poistenie, ak spĺňa podmienky podľa odseku 1.
(5) Fyzická osoba uvedená v odseku 1 je povinná odhlásiť sa z dôchodkového poistenia do ôsmich dní od skončenia členstva v cirkevnom spoločenstve, rehoľnom spoločenstve alebo charitatívnom spoločenstve alebo skončenia vykonávania pracovnej činnosti pre toto spoločenstvo v pobočke príslušnej podľa miesta svojho trvalého pobytu.
(6) Fyzická osoba uvedená v odseku 1, ktorá sa rozhodla prihlásiť na povinné dôchodkové poistenie, sa prihlasuje spôsobom podľa odseku 7.
(7) Povinnosť podľa odseku 5 a prihlásenie sa podľa odseku 6 sa vykoná na tlačive alebo inou formou, ktorej obsah a spôsob zasielania určí Sociálna poisťovňa; § 229 ods. 3 a 4 sa vzťahuje rovnako.
(8) Štát platí poistné na starobné poistenie, invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity za fyzickú osobu uvedenú v odseku 1; § 131 ods. 1 písm. e) a ods. 2 písm. c), § 132 písm. e), § 137 písm. d) a § 138 ods. 7 písm. b), ods. 14 štvrtá veta a siedma veta a ods. 15 sa vzťahujú rovnako.
(9) Finančné prostriedky na úhradu poistného na starobné poistenie, invalidné poistenie, poistného do rezervného fondu solidarity a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za fyzickú osobu uvedenú v odseku 1 sa poukazujú prostredníctvom rozpočtových výdavkov kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

§ 293fw
Dôchodkový vek poistenca narodeného pred rokom 1967 sa určí podľa prílohy č. 3a, ak tento zákon v § 274 neustanovuje inak; ak obdobie výchovy dieťaťa nemožno zohľadniť na určenie dôchodkového veku žene, dôchodkový vek muža narodeného v rokoch 1957 až 1966, ktorý dieťa vychoval, sa určí podľa prílohy č. 3b. Na účely podľa prvej vety platí § 65 ods. 6 a 7 v znení účinnom od 1. januára 2023 rovnako.

§ 293fx
(1) Sociálna poisťovňa novo určí sumu predčasného starobného dôchodku alebo starobného dôchodku podľa § 69a ods. 1 podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2023 poistencovi, ktorý získal 40 odpracovaných rokov do dovŕšenia dôchodkového veku pred 1. januárom 2023, najneskôr do 31. decembra 2026.
(2) Do odpracovaných rokov sa nezapočítava obdobie, za ktoré bola zvýšená suma predčasného starobného dôchodku alebo starobného dôchodku podľa § 293fi.

§ 293fy
(1) Ak je príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 plynúci z právneho vzťahu na základe

a) dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru určenej podľa § 227a v znení účinnom do 31. decembra 2022, ktorý zakladá právo na pravidelný mesačný príjem, zúčtovaný po 31. decembri 2022 za obdobie pred 1. januárom 2023, povinné dôchodkové poistenie fyzickej osoby v tomto právnom vzťahu sa za obdobie pred 1. januárom 2023 posudzuje podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2022,
b) dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktorý zakladá právo na nepravidelný príjem, zúčtovaný za obdobie pred 1. januárom 2023, povinné dôchodkové poistenie fyzickej osoby v tomto právnom vzťahu sa za obdobie pred 1. januárom 2023 posudzuje podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2022.
(2) Ak fyzickej osobe podľa odseku 1 vznikne povinné dôchodkové poistenie zamestnanca, na určenie vymeriavacieho základu, platenie poistného a na povinnosť zamestnávateľa prihlásiť tohto zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia sa vzťahuje tento zákon v znení účinnom do 31. decembra 2022; na právny vzťah podľa odseku 1 písm. b), ktorý trvá po 31. decembri 2022, sa na účely posúdenia povinného dôchodkového poistenia a určenia vymeriavacieho základu hľadí, akoby zanikol 31. decembra 2022. Ak fyzickej osobe podľa odseku 1 nevznikne povinné dôchodkové poistenie zamestnanca, na určenie vymeriavacieho základu zamestnávateľa a na platenie poistného na úrazové poistenie a poistného na garančné poistenie sa vzťahuje tento zákon v znení účinnom do 31. decembra 2022.