§ 293foa-293fob Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 5. augusta 2021

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 5. augusta 2021
§ 293foa
Obdobie dôchodkového poistenia podľa § 255 nie je doba zamestnania a náhradná doba, ktoré sú obdobím služby podľa osobitného predpisu.55ab)

§ 293fob
(1) Ak ide o poistenca, ktorý získal obdobie služby,55ab) a suma jeho starobného dôchodku, pomerného starobného dôchodku, pomerného starobného dôchodku profesionálneho vojaka, invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku a suma vdovského dôchodku po takomto poistencovi bola určená podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 a tento dôchodok sa vypláca aj po 5. auguste 2021, suma tohto dôchodku sa opätovne určí podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 a s vylúčením obdobia služby;55ab) predpisy o určení sumy osobného dôchodku sa nepoužijú. Nárok na znížený dôchodkový vek poistenca podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 sa aj po vylúčení obdobia služby55ab) zachováva.
(2) Ak ide o poistenca, ktorý získal obdobie služby,55ab) a suma jeho starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku a suma vdovského dôchodku alebo vdoveckého dôchodku po takomto poistencovi bola určená podľa tohto zákona v znení účinnom do 4. augusta 2021 a tento dôchodok sa vypláca aj po 5. auguste 2021, suma tohto dôchodku sa opätovne určí podľa tohto zákona v znení účinnom do 4. augusta 2021 a s vylúčením obdobia služby.55ab) Nárok na znížený dôchodkový vek poistenca podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 sa aj po vylúčení obdobia služby55ab) zachováva.
(3) Ak poistenec po vylúčení obdobia služby55ab) nespĺňa podmienku počtu rokov obdobia dôchodkového poistenia na vznik nároku na dôchodkovú dávku alebo podmienku výšky sumy predčasného starobného dôchodku na nárok na predčasný starobný dôchodok, na účely konania podľa odsekov 1 a 2 sa tieto podmienky považujú za splnené.
(4) Ustanovenie § 82c ods. 1 sa neuplatňuje, ak suma starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku poistenca, ktorý nemá nárok na výplatu výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu,2) je pred určením podľa odsekov 1 a 2 nižšia ako suma podľa § 82c ods. 1.
(5) Konanie o určení sumy dôchodku podľa odsekov 1 a 2 sa začína doručením potvrdenia o období služby Ústavom pamäti národa podľa osobitného predpisu.99)
(6) Ústredie je povinné rozhodnúť v konaniach podľa odsekov 1 a 2, ktoré začali v roku 2021, do 90 dní odo dňa začatia konania; túto lehotu nemožno predĺžiť.
(7) Generálny riaditeľ plní povinnosť podľa § 122 ods. 4 písm. c) piateho bodu prvýkrát 31. marca 2023, a to za obdobie od 5. augusta 2021 do 31. decembra 2022.

2) Zákon č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
55ab) § 27b zákona č. 553/2002 Z.z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 – 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení zákona č. 283/2021 Z.z.
99) § 27c ods. 5 zákona č. 553/2002 Z.z. v znení zákona č. 283/2021 Z.z.