§ 293fd-293fel § 293fd Platí od 21.7.2020 (1) V roku 2020 sa § 168 ods. 4 nepoužije.

§ 293fd
(1) V roku 2020 sa § 168 ods. 4 nepoužije.
(2) Použitie zostatku správneho fondu nevyčerpaného k 31. decembru 2019 schvaľuje na návrh generálneho riaditeľa dozorná rada.
(3) Zostatok správneho fondu podľa odseku 2 nevyčerpaný k 31. decembru 2020 sa prevedie do desiatich dní od schválenia účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za kalendárny rok 2020 národnou radou do rezervného fondu solidarity.