§ 293en Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2020

§ 293en
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2020
Ak suma starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku poistenca, ktorý je sporiteľ alebo bol sporiteľ podľa osobitného predpisu,1) bola znížená podľa zákona účinného do 31. decembra 2019 a starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok sa vypláca po tomto dátume, suma starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku sa od 1. januára 2020 novo určí podľa zákona účinného od 1. januára 2020; o sume starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku sa rozhodne do 31. marca 2021.

1) Zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.