§ 293eea Platí odo dňa vystúpenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie bez dohody

§ 293eea
Platí odo dňa vystúpenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie bez dohody

4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 5/zv. 5; Ú.v. ES L 166, 30.4.2004) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 988/2009 zo 16. septembra 2009 (Ú.v. EÚ L 284, 30.10.2009).