§ 293ec Prechodné ustanovenia účinné od 1. mája 2018

§ 293ec
Prechodné ustanovenia účinné od 1. mája 2018
(1) Súčasťou vymeriavacieho základu zamestnanca podľa § 138 ods. 1 je aj príjem oslobodený od dane podľa osobitného predpisu,125) ktorý plynie zamestnancovi počas kalendárneho roka 2019 a 2020.
(2) Súčasťou vymeriavacieho základu zamestnanca podľa § 138 ods. 1 je aj príjem oslobodený od dane podľa osobitného predpisu,126) ktorý plynie zamestnancovi počas kalendárneho roka 2018.

125) § 5 ods. 7 písm. n) zákona č. 595/2003 Z.z. v znení zákona č. 63/2018 Z.z.
126) § 5 ods. 7 písm. o) zákona č. 595/2003 Z.z. v znení zákona č. 63/2018 Z.z.