§ 293eb Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2018

§ 293eb
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2018
Právne vzťahy medzi Sociálnou poisťovňou a veriteľom podľa osobitných predpisov,93adc) bankou, zahraničnou bankou a pobočkou zahraničnej banky93add) vzniknuté pred 1. májom 2018, týkajúce sa poskytovania a overovania údajov z informačného systému Sociálnej poisťovne, sú platné do 30. apríla 2018.

93adc) § 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 129/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov.

§ 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 90/2016 Z.z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
93add) § 2 ods. 1, 7 a 8 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách v znení neskorších predpisov.