§ 293dw-293ea Nadpis platí od 1.1.2018

Nadpis platí od 1.1.2018
§ 293dw
Platí od 1.1.2018

§ 293dx
Platí od 1.1.2018

§ 293dy
Platí od 1.1.2018

§ 293dz
Platí od 1.1.2018

§ 293ea
Platí od 1.1.2018

4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 5/zv. 5; Ú.v. ES L 166, 30.4.2004) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 988/2009 zo 16. septembra 2009 (Ú.v. EÚ L 284, 30.10.2009).
35) § 19 ods. 1 písm. n) a § 40 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
35a) § 20 zákona č. 447/2008 Z.z.