§ 293dq-293dr Prechodné ustanovenia účinné od 30. októbra 2016

Prechodné ustanovenia účinné od 30. októbra 2016
§ 293dq
(1) Dôchodková dávka okrem vyrovnávacieho príplatku vyplácaná k 1. januáru 2017 a dôchodková dávka okrem vyrovnávacieho príplatku priznaná od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 sa zvyšujú podľa § 82 ods. 2 písm. e), ods. 3 písm. e), ods. 4 písm. e), ods. 5 písm. e), ods. 6 písm. e), ods. 7 písm. e), ods. 9 a 10 najmenej o pevnú sumu určenú 2% z priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky podľa § 82 ods. 2 až 7 bez jej zvýšenia na sumu minimálneho dôchodku.
(2) Úrazová renta vyplácaná k 1. januáru 2017 a úrazová renta priznaná od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 sa zvyšujú podľa § 89 ods. 9 písm. a) piateho bodu najmenej o 2%.

§ 293dr
(1) Pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2017 je

a) 8,20 eura, ak ide o starobný dôchodok,
b) 2,50 eura, ak ide o starobný dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice,
c) 7,90 eura, ak ide o predčasný starobný dôchodok,
d) 3 eurá, ak ide o predčasný starobný dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice,
e) 7,10 eura, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%, invalidný dôchodok podľa § 266 a sociálny dôchodok,
f) 2,60 eura, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70% vyplácaný v sume jednej polovice a invalidný dôchodok podľa § 266 vyplácaný v sume jednej polovice,
g) 4 eurá, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70%,
h) 1,70 eura, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70% vyplácaný v sume jednej polovice,
i) 5,30 eura, ak ide o vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok,
j) 2,30 eura, ak ide o vdovský dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice a vdovecký dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice,
k) 2,60 eura, ak ide o sirotský dôchodok,
l) 1,40 eura, ak ide o sirotský dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice.
(2) Percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2017 je 2%.
(3) Ustanovenia § 82 ods. 12 písm. a) a § 89 ods. 10 sa v roku 2016 neuplatňujú.