§ 293do Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2016

§ 293do
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2016
Zamestnanec podľa tohto zákona nie je v období od 1. januára 2016 do 31. decembra 2021 fyzická osoba v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa osobitného predpisu.124)

124) § 35 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.