§ 293dj-293dk Prechodné ustanovenia účinné od 15. marca 2015

Prechodné ustanovenia účinné od 15. marca 2015
§ 293dj
(1) Suma podľa osobitného predpisu123) prevedená dôchodkovou správcovskou spoločnosťou na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici za poistenca, ktorému zanikla účasť na starobnom dôchodkovom sporení podľa osobitného predpisu,123) sa považuje za poistné zaplatené na starobné poistenie za obdobie jeho účasti na starobnom dôchodkovom sporení.
(2) Starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok poistenca, za ktorého bola prevedená suma podľa odseku 1, sa za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení neznižuje.

§ 293dk
Správny fond sa tvorí najviac vo výške 2,15% aj zo sumy podľa § 293dj ods. 1.

123) § 123aq zákona č. 43/2004 Z.z. v znení zákona č. 25/2015 Z.z.