§ 293dd Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2015

§ 293dd
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2015
Ak samostatne zárobkovo činná osoba nesplní pred 1. januárom 2015 povinnosť podľa § 228 ods. 1 v znení účinnom do 31. decembra 2014, postupuje sa podľa zákona v znení účinnom pred 1. januárom 2015.