§ 293bm Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2010

§ 293bm
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2010
(1) Ak dôvod na poskytnutie dávky v nezamestnanosti vznikol do 31. januára 2010, o dávke v nezamestnanosti sa rozhodne podľa zákona účinného do 31. januára 2010.
(2) Do obdobia poistenia v nezamestnanosti na nárok na dávku v nezamestnanosti sa započítava aj obdobie od 1. februára 2006 do 31. januára 2010, počas ktorého bolo prerušené povinné poistenie v nezamestnanosti z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky podľa osobitného predpisu. 45a)

45a) § 166, § 168 ods. 5 a § 169 zákona č. 311/2001 Z.z.