§ 293as-293at Prechodné ustanovenia účinné od 15. novembra 2008

Prechodné ustanovenia účinné od 15. novembra 2008
§ 293as
(1) Suma podľa osobitného predpisu 118) prevedená dôchodkovou správcovskou spoločnosťou na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici za poistenca, ktorému zanikla účasť na starobnom dôchodkovom sporení podľa osobitného predpisu, 118) sa považuje za poistné zaplatené na starobné poistenie za obdobie jeho účasti na starobnom dôchodkovom sporení.
(2) Starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok poistenca, za ktorého bola prevedená suma podľa odseku 1, sa neznižuje za obdobie starobného dôchodkového sporenia.

§ 293at
Správny fond sa tvorí najviac vo výške 3% aj zo sumy, ktorá sa podľa § 293as ods. 1 považuje za poistné zaplatené na starobné poistenie.

118) § 123m zákona č. 43/2004 Z.z. v znení zákona č. 434/2008 Z.z.