§ 28-29 SIEDMY DIEL PRÁVNE ÚKONY A POČÍTANIE LEHÔT

SIEDMY DIEL
PRÁVNE ÚKONY A POČÍTANIE LEHÔT
§ 28
Právne úkony
Na právne úkony v sociálnom poistení sa vzťahuje osobitný predpis, 47) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 29
Počítanie lehôt v sociálnom poistení
(1) Na počítanie lehôt v sociálnom poistení sa vzťahuje osobitný predpis, 48) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Ak posledný deň lehoty ustanovenej v konaní vo veciach sociálneho poistenia podľa tretej časti pripadne na sobotu a na deň pracovného pokoja, je posledný deň lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa v posledný deň lehoty urobí úkon na príslušnom orgáne vykonávajúcom sociálne poistenie alebo ak sa podanie odovzdá na prepravu poštou, alebo odošle elektronickou poštou.

47) Občiansky zákonník.
48) § 122 Občianskeho zákonníka.