§ 276 Výška dávky v nezamestnanosti v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2005

§ 276
Výška dávky v nezamestnanosti v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2005
(1) Výška dávky v nezamestnanosti, na ktorú vznikne poistencovi nárok od 1. januára 2004 do 31. decembra 2004, je najviac v sume 20% maximálneho denného vymeriavacieho základu.
(2) Výška dávky v nezamestnanosti, na ktorú vznikne poistencovi nárok od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005, je najviac 35% maximálneho denného vymeriavacieho základu.
(3) Maximálny denný vymeriavací základ sa určí podľa § 108 ods. 2 z vymeriavacieho základu na platenie poistného na poistenie v nezamestnanosti uvedeného v § 138 ods. 14.