§ 241a Druhý diel Penále platené Sociálnou poisťovňou

Druhý diel
Penále platené Sociálnou poisťovňou
§ 241a
(1) Ak Sociálna poisťovňa nepostúpi príspevky na bežný účet nepriradených platieb príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti v lehote podľa § 226 ods. 1 písm. f), je povinná bez zbytočného odkladu od zistenia ich výšky vypočítať a zaplatiť penále. Penále podľa prvej vety je vo výške jednej tristošesťdesiatpätiny základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska z dlžnej sumy príspevkov za každý deň omeškania. Základná úroková sadzba je určená na kalendárny rok ako základná úroková sadzba Národnej banky Slovenska platná k 1. januáru tohto kalendárneho roka.
(2) Sociálna poisťovňa neplatí penále
a) za obdobie odo dňa, v ktorom bola zmluva o starobnom dôchodkovom sporení zapísaná do registra zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení podľa osobitného predpisu 1) do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola zmluva o starobnom dôchodkovom sporení zapísaná do tohto registra,
b) za obdobie odo dňa vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení podľa osobitného predpisu 1) do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola zmluva o starobnom dôchodkovom sporení zapísaná do registra zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení podľa osobitného predpisu 1),
c) za obdobie, za ktoré nepostúpila príspevky na starobné dôchodkové sporenie alebo tieto príspevky postúpila v nižšej sume z dôvodu, že zamestnávateľ nesplnil povinnosť ustanovenú v § 231 ods. 1 písm. f) najneskôr do uplynutia 45 dní odo dňa splnenia tejto povinnosti zamestnávateľom,
d) za obdobie odo dňa, v ktorom vznikol sporiteľovi podľa osobitného predpisu,1) ktorému sa nevypláca starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,1) nárok na výplatu materského, najneskôr do uplynutia 45 dní odo dňa vydania rozhodnutia o priznaní materského,
e) za obdobie odo dňa, v ktorom sporiteľovi vznikla prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola zmluva o starobnom dôchodkovom sporení zapísaná do registra zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení,
f) za obdobie odo dňa vydania certifikátu podľa osobitného predpisu102a) do dňa zániku účasti na starobnom dôchodkovom sporení alebo do skončenia záväznosti ponuky doživotného starobného dôchodku, doživotného predčasného starobného dôchodku, dočasného starobného dôchodku alebo dočasného predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu.102b)

1) Zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
102a) § 45 zákona č. 43/2004 Z.z. v znení zákona č. 183/2014 Z.z.
102b) § 46 a 46a zákona č. 43/2004 Z.z. v znení zákona č. 183/2014 Z.z.